tittle

bottom

Vietnam

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

VietSu

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

Lịch Sử Việt Nam - phần 14
131. Luật Hiến Pháp của Cộng Sản Việt Nam: Luật Hiến Pháp là bộ luật căn bản qui định nền tảng cho cấu trúc chánh quyền, xã hội và sự phân chia quyền lực của một quốc gia. Luật Hiến Pháp làm nền tảng cho tất cả các bộ luật khác trong xã hội. Bộ luật Hiến Pháp hiện hành của Việt Cộng phát hành năm 1992 gồm có 12 chương và 147 điều. Đọc vài điều khoản đầu tiên người ta thấy ngay những sự vô lý và mâu thuẩn trầm trọng. Điều 2 qui định nhà nước Việt Nam là nhà nước CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN. Điều 4 lại qui định đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, vô điều kiện và không do dân bầu. Như vậy nhà nước Việt Nam là của Đảng và do Đảng chớ không phải của nhân dân. Nhìn vào đất nước Việt Nam từ ngày có đảng Cộng Sản cho đến ngày nay với bao nhiêu sự bắt bớ, tù đày, với bao cuộc tàn sát người vô tội, với bao nhiêu cấm đoán, chà đạp nhân quyền thì rõ ràng nhà nước không phải vì nhân dân. Đọc xa hơn đến điều 69, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền hội họp, lập hội. Trên thực tế, người dân Việt Nam hoàn toàn không được quyền phê phán nhà cầm quyền, không được xuất bản báo chí, không được quyền thành lập, tham gia đảng phái theo ý muốn. Tóm lại bộ luật Hiến Pháp cũng như hầu hết luật pháp trong xã hội Cộng Sản, chỉ nặng phần trình diễn chớ không được áp dụng đúng đắn.

The constitution of the Vietnamese Communists: The constitution is the basic law that defines the structure of the government, the society and the division of the power in a country. The constitution is the base of the other laws in the society. The recent constitution of the Vietnamese communists regime was released in 1992, consisting of 12 chapters and 147 articles. Reading a first few articles, one can see serious conflicts and unreality of this constitution. On one hand, article #2 declares that the Vietnamese government is OF PEOPLE, FROM PEOPLE AND FOR PEOPLE. On the other hand, article #4 declares the communist party is the force who rules the government and the society, unconditional, and not through a public electing. As a result, the Vietnamese government is of the party and from the party, not of people. Looking closely into Vietnam from the day that the communists took control in the North until now, with endless waves of arresting, imprisoning, with so many massacre of innocent people, with all of the limiting, violating of human rights, it is obvious that the Vietnamese government is not for people. Reading further to article 69 of the constitution, which confirms that the citizen has the right of free speech, free of press, of meeting, and of association. But in reality, the Vietnamese citizen absolutely has no right to criticize the communist government, to public, to join or form political parties in their will. In short, the constitution and most of the other laws in the communist society are just for showing off, not for justice and have never seriously applied.

La constitution communiste viêtnamienne: La constitution est la loi fondamentale qui définit la structure du gouvernement, la société et la division du pouvoir dans un pays. La constitution est à la base des autres lois de la société. La constitution récente du régime communiste viêtnamien a été publiée en 1992. Elle est composée de 12 chapitres et 147 articles. A la lecture de quelques premiers articles, on peut voir les conflits graves et l'irréalité de cette constitution. D'une part, l’article n°2 déclare que le gouvernement viêtnamien est DU PEUPLE, DU PEUPLE ET POUR LE PEUPLE. D'autre part, l'article n°4 déclare que le parti communiste est la force qui dirige le gouvernement et la société, sans condition, et non par une élection publique. En conséquence, le gouvernement viêtnamien est celui du Parti et non du peuple. En regardant de près, le Viêt-Nam à partir du jour où les communistes prirent le pouvoir dans le Nord, jusqu'à présent, avec les vagues sans fin d’arrestations, d'emprisonnements, avec tant de massacres de personnes innocentes, avec toutes les limitations et violations des droits de l'homme, il est évident que le gouvernement viêtnamien n'est pas pour le peuple. Plus loin la lecture de l'article 69 de la Constitution confirme que le citoyen a le droit à la libre parole, à la liberté de la presse, de réunion et d'association, mais en réalité, le citoyen viêtnamien n'a absolument pas le droit de critiquer le gouvernement communiste, au peuple d'adhérer ou de constituer des partis politiques selon leur volonté. En bref, la constitution et la plupart des autres lois de la société communiste ne sont là que pour la frime, pas pour la justice et n'ont jamais été appliquées sérieusement.

132. Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam: Năm 1948, Hoàng đế Bảo Đại họp cùng lãnh tụ của các đảng phái Quốc Gia chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ làm Quốc Kỳ và bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước làm Quốc Ca cho nước Việt Nam. Sự lựa chọn đó có tính chính thống vì có đại diện của nhiều đảng phái khác nhau của dân tộc khi đất nước còn thống nhất chưa bị chia đôi. Sau nầy khi cưỡng chiếm miền Nam đảng Cộng Sản đưa lá cờ đảng là lá cờ đỏ sao vàng ra áp đặt gọi đó là lá cờ của đất nước. Nhiều người không chấp nhận lá cờ mới và vẫn dùng cờ vàng ba sọc đỏ như biểu tượng của đất nước, nhất là những người Việt ở hải ngoại đã bỏ nước Cộng Sản ra đi. Điều nầy làm cho đảng Cộng Sản tức giận. Họ lý luận rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là của chế độ Cộng Hòa của miền Nam, và bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc là của ông Lưu Hữu Phước nay là đảng viên đảng Cộng Sản và đã nhiều lần lên tiếng phản đối nên không còn giá trị. Sự thật là đảng Cộng Sản rất sợ lá cờ vàng ba sọc đỏ, vì lá cờ đó đã được đại diện của dân tộc Việt Nam chính thức lựa chọn. Trong khi lá cờ của họ chỉ là lá cờ riêng của đảng Cộng Sản chưa bao giờ được nhân dân chính thức nhìn nhận. Cộng Sản chưa bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng và tự do bầu cử, ứng cử. Còn bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc, ''Nầy công dân ơi ..'', của ông Lưu Hữu Phước được ông viết và được chọn làm bản Quốc Ca khi ông còn là một thanh niên yêu nước chống Pháp chưa gia nhập đảng Cộng Sản. Khi được chọn chính thức chọn làm bản Quốc Ca thì bản nhạc đã thuộc quyền sỡ hữu của toàn dân. Sau nầy khi đã đánh đuổi được đảng Cộng Sản, chính người dân Việt Nam mới có đủ thẩm quyền quyết định lựa chọn lại quốc kỳ và bài quốc ca.

The national flag and the national anthem: In 1948, King Bao Dai met with the representatives of the national parties. They chose the yellow flag to be the national flag, and the Thanh Nien Hanh Khuc song of Luu Huu Phuoc to be the national anthem. That was the official choice for the country, since there were representatives of Vietnamese people when the country was in one piece. After successfully invading the South, the communists declared the red flag to be the national flag. Many Vietnamese protest against that decision since the red flag was merely the flag of the communist party. The communists argue that the yellow flag was just the flag of the South government and the Thanh Nien Hanh Khuc song was a song of Luu Huu Phuoc, a communist member who disagreed to use his song as the national anthem. In fact, the communist are scared of the yellow flag since it was officially chosen by representatives of Vietnamese people, while the communist flag was never chosen by the Vietnamese people since there was not freedom of voting under the communist regime. For the national anthem, the song was chosen when Phuoc was a young patriot who was fighting against the French colonists and was not a communist member. After being chosen as the national anthem, the song became the country property. After succeeding in chasing the communists away, the Vietnamese will have a chance to re-select their flag and anthem.

Lá cờ Việt Nam chính thống được nhiều quốc gia và thành phố vinh danh. Hình chụp lá cờ vàng được chính thức trân trọng kéo lên trước Tiền đình Quận Hạt Santa Clara phía Bắc tiểu bang California. Nơi đây cũng như rất nhiều Tiểu bang và Thành phố khác ở Hoa Kỳ, chính quyền có văn bản chính thức nhìn nhận và vinh danh lá cờ vàng của dân tộc Việt Nam. Thành phố nhìn nhận lá cờ nầy tượng trưng cho dân tộc Việt Nam và cho chính nghĩa Tự Do mà nhiều người dân Việt đã liều thân chiến đấu giữ gìn.
Le drapeau jaune à trois bandes rouges du Viêt-Nam a été officiellement reconnu et honoré par des Etats et grandes villes des Etats Unis. L’image montre ce drapeau officiellement hissé fièrement sur une première maison au nord du Comté de Santa Clara en Californie. Il représente le symbole de la liberté de la nation et du peuple du Viêt-Nam qui se bat pour la liberté.


Le drapeau national et l'hymne national: En 1948, le roi Bao Dai rencontra les représentants des partis nationaux. Ils choisirent le drapeau jaune à trois bandes rouges pour drapeau national et la chanson Thanh Niên Hành Khuc de Luu Huu Phuoc pour être l'hymne national. Ce fut le choix officiel du pays, car il y avait des représentants du peuple viêtnamien et le pays était unifié. Après avoir envahi avec succès le Sud, les communistes déclarèrent le drapeau rouge être le drapeau national. Beaucoup de viêtnamiens protestèrent contre cette décision car le drapeau rouge était simplement le drapeau du parti communiste. Les communistes firent valoir que le drapeau jaune à trois bandes rouges était simplement le drapeau du gouvernement du Sud et la chanson Thanh Niên Hành Khuc était une chanson de Luu Huu Phuoc devenu député communiste qui n'était pas d'accord pour que sa chanson soit utilisée comme hymne national. En fait, les communistes eurent peur du drapeau jaune à trois bandes rouges parce qu'il avait été officiellement choisi par les représentants du peuple viêtnamien, contrairement au drapeau communiste car il n'y a jamais eu la liberté de vote sous le régime communiste. Pour l'hymne national, la chanson fut choisie alors que M. Luu Huu Phuoc était un jeune patriote qui se battait contre les colons français et n'était pas un membre du parti communiste. Après avoir été choisie comme hymne national, la chanson devint la propriété du pays. Lorsque les viêtnamiens auront réussi à chasser les communistes, ils auront l'occasion de choisir à nouveau leur drapeau et leur hymne.

133. Sự thành công của người Việt ở hải ngoại: Thoát khỏi bàn tay tàn bạo của Cộng Sản, người Việt xây dựng cuộc đời mới ở các nước tự do. Lợi tức trung bình của một người Việt hải ngoại nhiều gấp trăm lần lợi tức người Việt trong nước. Đặc biệt là sự thành công của giới trẻ hải ngoại . Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm xuất sắc ở các trưng Trung học và tốt nghiệp Đại học với các cấp bằng Kỹ sư, Bác sĩ, Luật sư ... Họ đang đóng góp lớn lao vào đất nước mới và làm vẻ vang dân tộc Việt Nam. Họ cũng đang góp phần lớn nuôi dưỡng thân nhân còn sống trong nước và cũng gián tiếp nuôi dưỡng chế độ Cộng Sản hiện đang bóc lột thân nhân của họ.

The success of the overseas Vietnamese: Beyond the reach of the cruel communists, the Vietnamese build new lives in the free countries. The average income of an overseas Vietnamese is hundreds times more than one inside the country. The youths especially, have shown magnificent success. Many Vietnamese students have achieved excellent scores in the high schools and universities with degrees in engineering, medical doctor, and laws. They greatly contribute to the new countries while honoring the Vietnamese people. They also send back money to help their relatives in Vietnam, and as a result, indirectly feed the communists who are exploiting their relatives.

Le succès des viêtnamiens d'outre-mer: Au-delà de la portée des communistes cruels, les viêtnamiens se sont bâtis une vie nouvelle dans des pays libres. Le revenu moyen d'un viêtnamien d'outre-mer est des centaines fois supérieur à celui d’un viêtnamien de l’intérieur. Les jeunes, surtout, réussissent magnifiquement. De nombreux étudiants viêtnamiens ont obtenu d'excellents résultats dans les écoles secondaires et les universités avec des diplômes d'ingénieur, de médecin, et de juriste. Ils contribuent fortement aux nouveaux pays tout en respectant le peuple viêtnamien. Ils envoient aussi de l'argent pour aider leurs familles au Viêt-Nam et, par conséquent, indirectement nourrissent les communistes qui exploitent leurs proches.

Than niên Việt Nam hải ngoại

134. Những câu hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lời trước lịch sử dân tộc: Dù rằng đang cố gắng đàn áp, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của dân tộc Việt Nam và đang sửa soạn trốn chạy để khỏi chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái của mình, đảng Cộng Sản Việt Nam sớm muộn gì cũng phải trả lời sòng phẳng các câu hỏi lịch sử sau đây:

The questions that the Vietnamese Communists have to answer to the Vietnamese history: Despite the Vietnamese communists are trying their best to abolish and destroy the human rights of the Vietnamese, and even though they are preparing to run away from the wrong doing that they have done to the country, the Communist party will, sooner or later, have to answer clearly the following historical questions:

Les questions que les communistes viêtnamiens doivent répondre à l'histoire du Viêt-Nam: Malgré que les communistes viêtnamiens fassent de leur mieux pour supprimer et détruire les droits de l'homme au Viêtnam, et bien qu'ils se préparent à fuir leur responsabilité pour le mal qu’ils ont fait au pays, le parti communiste, tôt ou tard, devra répondre clairement aux questions historiques suivantes:

Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

Dân chúng hội họp, biểu tình chống Cộng Sản

135. Đoạn kết: Sau 25 năm sống trong hòa bình, xây dựng đất nước theo đường lối Cộng sản, Việt Nam trở thành một trong những nước nghèo nhất và vi phạm nhân quyền nhất thế giới. Công cuộc đấu tranh của dân tộc để dành lại một đất nước tự do, no ấm trong đó Dân Chủ và Nhân Quyền được tôn trọng vẫn đang tiếp diễn. Cuộc chiến đấu cần sự hợp tác của mọi người nhất là của giới trẻ trong và ngoài nước. Cuộc chiến gặp nhiều khó khăn vì đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức khủng bố chặt chẻ và tàn ác. Họ đang nắm quyền hành và sẳn sàng thủ tiêu mọi thế lực đối kháng. Tuy nhiên với trào lưu dân chủ phát triển mạnh mẽ trên thế giới, với lòng yêu nước nồng nàn đã được trui luyện hàng mấy ngàn năm, cuộc chiến đấu cho Dân Chủ, Tự Do chắc chắn sẽ thành công. Mổi người dân Việt Nam là một chiến sĩ góp sức đánh đuổi chế độ Cộng Sản tàn ác, độc tài, ngoại lai, xa lạ với bản chất hiền hòa, yêu thương, nhân từ của dân tộc, cũng như người dân Việt Nam đã từng góp sức trong việc đánh đuổi ngoại xâm xưa kia. Ngày nào còn sống dưới một chế độ độc tài, chịu đựng sự cai trị của những thế lực, những đảng phái không do toàn dân trực tiếp bầu lên thì ngày ấy người dân Việt Nam vẫn còn đứng lên đòi hỏi quyền tự quyết của dân tộc. Cuộc chiến đấu cho Dân Chủ, Tự Do, cho một đất nước Việt Nam trong sạch, công bằng không còn những thế lực dơ bẩn lợi dụng lòng tin của dân tộc để bóc lột xương máu đồng bào, vẫn còn đang tiếp diễn. LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ LỊCH SỬ VIÊT NAM ĐÃ CHỨNG MINH RẰNG TỰ DO VÀ DÂN CHỦ CỦA DÂN TỘC VIÊT NAM KHÔNG THỂ TỰ NHIÊN CÓ ĐƯỢC, MÀ PHẢI DO CHÍNH NGƯỜI VIÊT NAM CHIẾN ĐẤU VÀ CẨN TRỌNG GIỬ GÌN.

Conclusion: After 25 years living under communism, Vietnam has become one of the poorest countries. Along with its poverty, the people have lost most of their basic human rights. The fighting of the Vietnamese for a free and prosperous country, where democracy and Human Rights are recognized is still an ongoing course. This fight needs the cooperation of everyone, especially the youths inside and outside of Vietnam. This is a tough battle since the communist party is a terrorist gang that is well organized and cruel. The communists are holding the power and ready to crush any opposing movement. However, with the uprising of the global democracy, with the patriotic history of thousand years, the fighting for a Democracy and Freedom will be surely successful. Each Vietnamese is a strong soldier fighting against the cruel, dictatorial communism that is so strange to the loving, helping heart of the people; similar to the fighting against the previous invaders. Whenever still living under the control of the rulers that are not elected by people through a fair election, the Vietnamese are still uprising for they own democracy. The fighting of the Vietnamese for their freedom, democracy, and for a bright Vietnam is still on going. THE HISTORIES OF THE WORLD AND OF VIETNAM HAVE PROVED THAT FREEDOM AND DEMOCRACY FOR THE VIETNAMSE POEPLE WILL NOT COME BY THEMSEVES, BUT WILL COME WITH FIGHTING AND CAREFULL HANDLING./.

Conclusion: Après 25 ans de vie sous le régime communiste, le Viêt-Nam est devenu l'un des pays les plus pauvres. En plus de sa pauvreté, le peuple a perdu tous ses droits humains fondamentaux. Le combat des viêtnamiens se poursuit pour un pays libre et prospère, où la démocratie et les droits de l'homme sont reconnus. Cette lutte nécessite la coopération de tous, spécialement des jeunes gens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Viêt-Nam. C'est une bataille difficile puisque que le parti communiste est une bande de terroristes qui est bien organisée et cruelle. Les communistes tiennent le pouvoir et sont prêts à écraser tout mouvement adverse. Toutefois, avec la montée de la démocratie mondiale, conjuguée avec l'histoire patriotique de milliers d’années, le combat pour une démocratie et la liberté sera certainement couronné de succès. Chaque viêtnamien est un soldat fort qui lutte contre le communisme cruel et dictatorial qui est si étranger à l'amour, à l’aide du fond du cœur des personnes, de façon similaire à la lutte contre les invasions précédentes. Les viêtnamiens se soulèveront pour leur propre démocratie chaque fois qu’ils vivront encore sous le contrôle de gouvernants qui ne sont pas élus par le peuple à travers une élection juste. Le combat des viêtnamiens pour leur liberté, la démocratie et pour un Viêt-Nam resplendissant est toujours en cours. L’HISTOIRE DU MONDE ET DU VIET-NAM A PROUVE QUE LA LIBERTÉ ET LA DÉMOCRATIE NE POUVAIENT PAS ARRIVER SEULES. LE PEUPLE VIETNAMIEN DOIT COMBATTRE POUR LES GAGNER ET LES GARDER.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hình ảnh tội ác Việt Cộng gây ra tại Việt Nam các năm gần đây:


L’agent de sécurité Nguyên Minh Tân ferme la bouche du prêtre Nguyên Van Ly au tribunal à Huê le 30 mars 2007. Cette photo montre que la liberté et l’humanité sont violées brutalement par le communiste viêtnamien. Cette photo a choqué le monde entier.Việt Cộng đã đặt súng phòng không bên trong hoặc bên cạnh nhà thờ bắn vào máy bay Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh và treo cờ đỏ trên nóc tháp chuông. Qua việc làm nầy Việt Cộng đã mượn bàn tay Hoa Kỳ (phi cơ và pháo hạm) để tàn phá ngôi nhà thờ Tam Tòa cùng với nhà thờ Cầu Rầm giữa lòng thành phố Vinh và nhà thờ chính tòa ở vùng quê thuộc xã Nghi Diên (tên thường gọi là xã Đoài), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đan viện Thiên An ở Huế và Nhà thờ La Vang tại Quảng Trị cũng cùng chung số phận năm 1968 và 1972. Một nguồn tin khác thì cho rằng chính Cộng Sản đã đặt chất nổ phá hủy nhà thờ Tam Tòa vào ngày 27-02-1968 cùng với chùa An Xá thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để đổ tội cho Đế quốc Mỹ! Hình chụp từ trong nước cho thấy xe ủi đất VC đang bắt đầu đào xới chung quanh nhà thờ Tam Toà năm 2009.
Le viêt-công a placé des canons anti-aériens à l'intérieur ou à côté de l'église pour tirer sur les avions américains pendant la guerre et on mit le drapeau rouge sur le clocher. Ce travail a été fait par des communistes viêtnamiens pour inciter les Etats Unis à détruire l’église Tam Toà et l'église Câu Râm au coeur de la ville de Vinh pour les accuser de destruction d’église, de même avec la cathédrale dans la campagne de Nghi Diên (nom souvent appelé village Doài), district de Nghi Lôc, province de Nghê An. Le monastère Thiên An à Huê et l'église de La Vang à Quang Tri ont eu le même destin en 1968 et 1972. Une autre source indique que le viêt công a posé des explosifs pour détruire l'Eglise de Tam Toà et la pagode An Xa de la commune de Lôc Thuy, district de Lê Thuy, province de Quang Binh le 27-02-1968 pour accuser les Américains! Ces photos montrent des bulldozers du viêt công commençant à creuser autour du bâtiment de l'église Tam Toà en 2009.Cha Ngô Thế Bính bị Việt Cộng đánh đập tàn nhẫn vào năm 2009 chỉ vì cha lên tiếng bảo vệ đất đai nhà thờ Tam Tòa, Quảng Bình bị Cộng Sản chiếm đọat.


Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị Việt cộng đánh đập và giam giữ (năm 2009).


Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị Việt cộng đánh đập và giam giữ (năm 2009).


Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị Việt cộng đánh đập và giam giữ (năm 2009).


Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị Việt cộng đánh đập và giam giữ (năm 2009).


Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị Việt cộng đánh đập và giam giữ (năm 2009).


Công an VC và Dân Oan (năm 2009).


Trong khi lảnh tụ các nước khác đi ra nước ngoài được kiều bào đón tiếp, lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đi ra nước ngoài luôn bị Việt kiều phản đối, đả đảo đến nổi phải chui vào cửa hậu, cửa hông để họp mặt với chính quyền ngoại quốc. Đây là hậu quả của việc chà đạp nhân quyền, giết hại người dân của Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh trên cho thấy Việt kiều tại Úc đang đả đảo chủ tịch Cộng sản Nông Đức Mạnh đi công tác tại Úc tháng 9 năm 2009.(Source: muoisau.wordpress.com)
Alors que les dirigeants des autres pays, lorsqu’ils se rendent à l'étranger, sont accueillis par leurs compatriotes, les dirigeants communistes viêtnamiens rencontrent toujours l’opposition des viêtnamiens d'outre-mer. Ils entrent et sortent par la porte arrière lorsqu’ils font des réunions avec des gouvernants étrangers. Cette photo montre des viêtnamiens vivant en Australie protestant contre le Président communiste Nông Duc Manh venu en Australie en Septembre 2009.(Source: muoisau.wordpress.com)Trong khi lảnh tụ các nước khác đi ra nước ngoài được kiều bào đón tiếp, lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đi ra nước ngoài luôn bị Việt kiều phản đối, đả đảo đến nổi phải chui vào cửa hậu, cửa hông để họp mặt với chính quyền ngoại quốc. Đây là hậu quả của việc chà đạp nhân quyền, giết hại người dân của Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh trên cho thấy Việt kiều tại Úc đang đả đảo chủ tịch Cộng sản Nông Đức Mạnh đi công tác tại Úc tháng 9 năm 2009. (Source: muoisau.wordpress.com)
Alors que les dirigeants des autres pays, lorsqu’ils se rendent à l'étranger, sont accueillis par leurs compatriotes, les dirigeants communistes viêtnamiens rencontrent toujours l’opposition des viêtnamiens d'outre-mer. Ils entrent et sortent par la porte arrière lorsqu’ils font des réunions avec des gouvernants étrangers. Cette photo montre des viêtnamiens vivant en Australie protestant contre le Président communiste Nông Duc Manh venu en Australie en Septembre 2009.(Source: muoisau.wordpress.com)


-------------------------------------------------------

Sách Tham Khảo   -   Readings and Sources

Bìa Sau cuốn Việt Sử Bằng TranhTHE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us


bottom