tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

Online Petition from Vietlist.us
Kháng Thư - Thỉnh Nguyện Thư.

Vietlist tình nguyện lập các trang thỉnh nguyện thư online để thu thập chử ký cho các hội đoàn Quốc Gia. Nội dung các thỉnh nguyện thư phải được chấp thuận bởi Ban Điều Hành của Vietlist.us, trên nguyên tắc có lợi cho cuộc chiến đấu dành lại tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Xin quý hội đoàn có nhu cầu thu thập chử ký online liên lạc với chúng tôi tại email: Vietlist09@yahoo.com.

-------------oo0oo---------------

 

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

 


bottom