tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

Ký Kháng Thư Online

Kính mời quý vị vui lòng đọc và ký tên ủng hộ Kháng Thư của Khối 8406 về việc Việt cộng đàn áp Giáo xứ Thái Hà.

Xem danh sách ký tên ủng hộ Kháng Thư

----------o0o---------

Khối 8406 Hải Ngoại
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006
Web: http://khoi8406vn.blogspot.com/
Email: khoi8406haingoai@gmail.com

KHÁNG THƯ của Khối 8406 Hải ngoại

V/v : Tố cáo trước công luận Quốc Tế & Thế Giới về việc Cộng Sản Việt Nam trắng trợn vi phạm nhân quyền & đàn áp tôn giáo, cướp đoạt quyền sở hữu chủ đất đai của Dòng Chúa Cứu Thế (Thái Hà, Hà Nội).

Kính gửi:

Kính thưa Quý Vị,

Những thông tin mới đây từ Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam cho biết:
Năm 1959, nhà cầm quyền CSVN đã ngang nhiên chiếm ngôi nhà chính của Tu viện Dòng với danh nghĩa là “mượn”, rồi biến ngôi nhà này thành Bệnh xá Đống Đa. Vào thập niên 1970, họ tiếp tục chiếm nốt tòa nhà còn lại của Tu viện để làm Bệnh viện Đống Đa. Năm nay, 2011, họ lại khởi động chiến dịch cướp trắng tu viện cũ của Nhà Dòng với danh nghĩa thực hiện “Dự án trạm xử lý nước thải”.

Những việc làm trên của nhà cầm quyền CSVN là hoàn toàn trái với những quy định của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Vì thế, Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Thái Hà đã làm đơn kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội dừng ngay việc xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại cho Giáo xứ và Tu viện những ngôi nhà đã mượn (nay là bệnh viện Đống Đa), để sử dụng đúng mục đích tôn giáo.

Nhưng thay vì trả lại những gì đã mượn, CSVN đã cho công an mặc thường phục ngụy trá thành phần du côn gây hấn, kéo vào Nhà thờ Thái Hà phá phách, gây rối trật tự, uy hiếp Dòng tu, ẩu đả các giáo dân đến can thiệp, đánh đập hành hung, nhục mạ linh mục, tu sĩ. Lực lượng công an mặc sắc phục ở bên ngoài không hề can thiệp, để đám công an giả côn đồ mặc tình phá phách. Điều này cho thấy đám côn đồ hành động như thế là do sự huy động của nhà cầm quyền CSVN, lại còn tuyên truyền rằng đó là những dân yêu nước tự phát trừng trị những kẻ biểu tình chống nhà nước. Ngoài ra, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục không ngừng cho thi công xây dựng trạm xử lý nước thải bất chấp đơn phản kháng của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo dân Thái Hà.

Tất cả những hành động trên của nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm trầm trọng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam đã long trọng ký kết năm 1978 tại Trụ Sở Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, New York. Bản Tuyên Ngôn này quy định:

─ Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.

─ Điều 17: Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hạp với người khác. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.

Việc cướp đoạt cơ sở tôn giáo và tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, đàn áp giáo dân Công Giáo tại Thái Hà biểu tình đòi nhà cầm quyền trả lại những cơ sở đã mượn, đã chiếm dụng, và đang bị biến thành trạm xử lý nước thải, cũng như việc cướp đi phương tiện sinh hoạt và hành đạo của người dân một cách bất công và phi pháp, chỉ là một trường hợp điển hình trong hàng trăm ngàn trường hợp tương tự.

Có thể nói: trong trong suốt thời gian cai trị toàn cõi Việt Nam từ năm 1975 đến nay, CSVN không hề tôn trọng một Điều, Khoản nào trong các Bản Công Ước Quốc Tế mà họ đã ký kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Vì thế, tại Việt Nam, Nhân Quyền không được tôn trọng, Tự Do bị chà đạp, Tôn Giáo bị đàn áp, tài sản người dân bị cướp đoạt, những tiếng kêu đòi dân chủ bị dập tắt, những tiếng nói đối lập và trung thực chỉ ra những sai phạm của guồng máy cai trị bị khủng bố, cầm tù...

Trước sự bạo tàn của Cộng Sản Hà Nội ngang nhiên chà đạp lên tinh thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trắng trợn vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền sở hữu của người dân, Khối 8406 hải ngoại cực lực tố cáo trước công luận Quốc Tế những vi phạm trên của nhà cầm quyền CSVN, và xin thế giới can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN phải:

 1. Thượng tôn và tuân hành nghiêm chỉnh Bản Công Ước Quốc Tế mà họ đã ký kết tuân giữ.
 2. Tôn trọng quyền tự do hành đạo, quyền sở hữu tài sản của các tôn giáo, cũng như của mọi người dân.
 3. Trả lại toàn bộ đất đai, tài sản của các tôn giáo mà họ đã mượn hoặc chiếm dụng, đặc biệt của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà.
 4. Chấm dứt tức khắc hành động cho phép côn đồ đập phá cơ sở tôn giáo và khủng bố giáo dân Thái Hà.
 5. Không được đàn áp những cuộc biểu tình đòi công lý của người dân.
 6. Trả tự do ngay tức khắc cho LM Nguyễn Văn Lý cùng tất cả những nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù hay quản chế.

Trân trọng thỉnh cầu và kính chào các Tổ chức Nhân quyền Quốc Tế, các chính phủ yêu chuộng tự do và công lý trên khắp thế giới.

Houston-Texas, ngày 20/11/2011
TM. Văn phòng Đại Diện Khối 8406 Hải ngoại
Thành viên Ban Đại diện Lâm Thời Khối 8406
Nguyễn Chính Kết

++++++++++++++++++++++

LETTER OF PROTEST
OF BLOC 8406 OVERSEAS

Re: Denouncing before World Public Opinion
the blatant violations of human rights
and the persecution of religion by the Vietnam Communists
in seizing land owned by the Redemptorists at Thai Ha, Hanoi.

Respectfully Addressed To:

Dear Sirs/Madames,

The latest information from the Redemptorists in Vietnam reported:

In 1959, the Vietnam communists seized the main building of the Thai Ha Church, under the pretext of "borrowing," and turned this main building into the Dong Da clinic. In the 1970s, they continued to seize the remaining buildings of the church and converted them into the Dong Da Hospital. This year, 2011, they relaunched the campaign to rob the old church under the pretext of a "Wastewater Treatment Plant Project."

The above actions of the Vietnamese Communist Authorities (VCA) are completely contrary to the provisions of the United Nations Declaration of Human Rights and also the Constitution and laws of Vietnam. Therefore, the Redemptorists and Thai Ha parishioners have made a petition to request the Hanoi government to stop the construction of the wastewater treatment plant and return the church buildings that had been borrowed (currently the Dong Da Hospital) to the Thai Ha parishioners for their own religious purposes.

Instead of returning what was borrowed, however, VCA assigned non-uniformed police disguised as thugs to vandalize Thai Ha church, causing disorder, threatening the monastic order, assaulting parishioners who dared to intervene, beating and assaulting, insulting priests and monks. Uniformed police standing outside only watched, did not intervene, and even protected the non-uniformed police inside. This proves that the actions of these thugs were the result of their being mobilized by the VCA, who even spread the word that the thugs were spontaneous patriotic elements out to punish those who demonstrated against the government. In addition, the authorities went on allowing the construction of the wastewater treatment plant despite the Redemptorists and Thai Ha Parishioners' petition objecting to the project.

All of the above actions of the authorities of the VCA gravely violated the UN Declaration of Human Rights that the Communist regime of Vietnam is pledged to respect as it had solemnly signed on to it in 1978 at the General Headquarters of the Security Council of the United Nations, in New York. This Declaration stipulates that:

─ Article 12: No one shall be subjected to arbitrary infringement on his privacy, family, home, correspondence, or offense to his honor or reputation. Everyone has the right to legal protection against this infringement.

─ Article 17: Everyone has the right to property, sole or in partnership with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

The act of seizing the religious establishments and the properties of the Redemptorists and the Thai Ha Parishioners, persecuting Thai Ha Catholics who protested against the government by demanding the return of what was borrowed, appropriated, and turned into a wastewater treatment plant; as well as the act of unjustly and illegally robbing citizens of their means to carry out daily activities and religious practice, are some typical cases of the hundreds of thousands of similar cases.

It can be said: from 1975 to the present the Vietnam Communist regime has not been and is not respecting any Article or Clause in the International Covenant they had signed when he joined the United Nations. For that reason, in Vietnam, Human Rights are not respected, Freedoms trampled upon, Religions persecuted, people’s properties seized, the cry for democracy extinguished, the honest voices of opposition which point out the mistakes of the regime are being terrorized and imprisoned ...

In view of the acts of tyranny of the Hanoi Communists that blatantly trample on the spirit of the UN Declaration of Human Rights and violate the religious freedom and property rights of the people, the Bloc 8406 Overseas strongly denounces before the World public opinion all the above-mentioned violations of the Vietnam Communist authorities, and request the world to intervene to force the Vietnam Communist authorities to:

 1. Respect and strictly comply with the International Covenant which they had signed to abide by.
 2. Respect the freedom of religious practices, respect the property ownership rights of all religions, as well as of the people.
 3. Return all the lands and properties of all religions which they had borrowed or appropriated, especially the ones belonging to the Redemptorists and Thai Ha Parishioners.
 4. Immediately terminate the actions of allowing thugs to vandalize religious premises and prohibit the terrorization of Thai Ha Parishioners.
 5. Not suppress any protests from the people demanding for justice.
 6. Immediately free and release Rev. Nguyen Van Ly and all of the other Human Rights and Democracy fighters who are in prison or on probation.

We respectfully request the above and may we send our best regards to International Human Rights Organizations and to the freedom-and-justice-loving governments around the world.

Houston, Texas, on 20 November 2011

Representative of Bloc 8406 Overseas Office
and Member of the Interim Representative Board of Bloc 8406
Ket Chinh Nguyen

 

++++++++++++++++

Xin vui lòng ký tên ủng hộ kháng thư bên trên:

- Tên hay Bút hiệu (cần phải có):

- Thành phố, Quốc gia (cần phải có):

- Ý kiến (không bắt buộc). Xin góp ý việc, không đả kích người. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân. :

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( October7 )

  

Lưu ý: Cần phải có Tên, Thành Phố, Quốc Gia, tên của bạn mới được ghi vào danh sách.

Xem danh sách ký tên ủng hộ Kháng Thư

----------o0o---------

Phần Ý kiến của độc giả:

*** Christine Le - San Jose, USA. - December 2, 2011, 1:23 pm

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư. Đả đảo VC đàn áp, cướp đất của giáo xứ Thái Hà.

*** Bút Nhóm Gọi Đàn - GARDEN GROVE, CALIFORNIA, USA - December 2, 2011, 1:51 pm

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN, đê tiện cướp đất của Giáo Xứ Thái Hà

*** Vu Nhan Quyen - San Jose USA - December 2, 2011, 2:47 pm

Đả Đảo Vc đàn áp tôn giáo, vi phạm Nhân Quyền.

*** Trần văn Thắng - Eindhoven - Netherlands - December 2, 2011, 3:34 pm

Phản đối nhà cầm quyền Hà Nội tàn ác với dân và hèn với Tàu cộng

*** Gia đình QCCVNCH/Hòa Lan - Netherlands - December 2, 2011, 3:39 pm

Hãy trả lại quyền dân tộc tự quyết , quyền làm người cho người dân

*** thụyvi - Wyoming, MI 49548 USA - December 2, 2011, 3:52 pm

Please let them to release Him

*** Ngưu Tấn Phan - Cựu Chiến Sĩ VNCH - Westminster California . USA - December 2, 2011, 4:27 pm

Down with communist.

*** Lê Duy San - San Jose, California, USA - December 2, 2011, 4:31 pm

I supporst this protest letter. Everyone has the right to property, sole or in partnership with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property. San Duy Le

*** dan nguyen - Edmonton Alberta CANADA - December 2, 2011, 5:05 pm

CSVN phải tôn trong những quyền căn bản của người dân và tôn trọng những công ước quốc tế mà CSVN đã ký. HUMAN RIGHT FOR VIETMAM

*** Nguyen Thomas - San Diego, California, USA. - December 2, 2011, 5:15 pm

Hoan toan ung ho cac anh chi em trong nuoc dung len doi hoi Nhan Quyen va Tu Do Ton Giao cho dong bao Viet Nam.

*** PHAM DANG tự TRÚC NAM - PARIS , FRANCE - December 2, 2011, 5:23 pm

Hoàn toàn đồng ý và ký tên ủng hộ kháng thư đồng thời yêu cầu các cơ quan quốc tế liên hệ giải thoát cả một dân tộc đang bị nô-lệ-hóa bởi chánh sách lạc hậu lổi thời, điêu ngoa, tàn ác, lường gạt cả thế giới cộng thêm tội phản quốc bán nước cầu an hầu giử độc quyền cai trị để tiếp tục tham nhũng và bốc lột dân lành ...

*** Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát - Toronto, Canada - December 2, 2011, 5:54 pm

Yêu cầu chính quyền Hà Nội tôn trọng sư công bắng lẽ phải để trả lại toàn bộ đất đai cho giáo xứ Thái Hà. Giáo dân nói riêng và toàn thể người dân trong nước đã đau khổ quá nhiều dưới chế độ độc tài toàn trị của các ông.

*** Dong Pham - Norcross, Ga 30071, USA - December 2, 2011, 5:55 pm

Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận việc nhà cầm quyền Hà Nội hành sử không tôn trọng pháp luật

*** Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước - Hà Nội - Sài Gòn - December 2, 2011, 6:19 pm

Xin hãy đưa csVN trở lại danh sách CPC, csVN đã không tôn trọng nhân quyền và vẫn ra tay đàn áp người dân lành. Đặc biệt hơn nữa từ ngày cs thống nhất hai miền họ đã cướp đi quyền tự do ngôn luận báo chí, tất cả đều nằm trong tay tập đoàn cs cai trị theo đường lối Đàn Áp Bắt Bớ các nhà dân chủ đấu tranh cho dân tộc Việt Nam Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước Hà Nội - Sài Gòn

*** Brendon Tran - Orlando Florida USA - December 2, 2011, 6:27 pm

Đã đảo CS đàn áp tôn giáo .Mượn là phải trả.

*** AMIEE HOANG - CALIFORNIA - HOA KY - December 2, 2011, 6:42 pm

Phản đối nhà cầm quyền Hà Nội tàn ác với dân và hèn với Tàu cộng!!!

*** Tran Long - San Jose, USA. - December 2, 2011, 6:54 pm

Đả đảo Việt cộng: HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN, lúc nào cũng cướp của, đàn áp dân lành.

*** Tan Dinh Nguyen - Oakland Ca,USA - December 2, 2011, 6:58 pm

Xin moi nguoi hay hiep thong voi khoi 8406 ky ten ung ho khang thu, de tranh dau cho cong ly, va tu do cho dan toc Viet Nam, va phan doi bon cuop Ha Noi dan Ap Tu si va Giao Dan Giao Xu Thai Ha, Con Cong, My Loc Thuoc Giao Phan Vinh.

*** Vu Thi Hong Hoa - Oakland Ca,USA - December 2, 2011, 7:00 pm

Xin moi nguoi hay ky ten de ung ho cho Gioa Xu Thai Ha, va cac Cha DCCT Ha Noi, dang bi nha cam quyen Ha Noi dan ap.

*** Lê Văn Quyền - Irvine,CA USA - December 2, 2011, 7:03 pm

Việc làm của Giáo dân Thái Hà là có chính nghĩa,tôi hoàn toàn ủng hộ

*** Nguyễn Ngọc Tiên - Santa Clara, California, Hoa Kỳ - December 2, 2011, 7:09 pm

Hoàn toàn ủng hộ kháng thư tố cáo nhà cầm quyền cộng sản trước Liên Hiệp Quốc, các quốc gia yêu chuộng tư do dân chủ và các Tổ chức Quốc tế nhân quyền.

*** tom cao - Santa Ana, Ca 92704, USA - December 2, 2011, 7:11 pm

Vietnamese Communist Party leaders such as Mr. Nguyen Phu Trong, Nguyen Tan Dung, Truong Tan Sangv.v...arebig liars. Don't believe in what they say! Look at what they do !...That why I had to escape from Viet Nam by boat. whoever believe in Viet Nam Communist Party Leaders is stupid.

*** Đặng Bảo - Stanton California USA - December 2, 2011, 7:30 pm

Hiệp thông đòi hỏi công lý cho giáo xứ Thái Hà Việt Nam.

*** Nguyễn Kinh Luân - Plano, TX - December 2, 2011, 7:33 pm

Cực lực lên án hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN.

*** Lê công Đạo - Westminster, California, USA - December 2, 2011, 8:29 pm

Cực lực phản đối và tố cáo công sản Hà Nội vi phạm nhân quyền,tự do tôn giáo và quyền sở hữu của người dân Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc.

*** LE XUAN DIEM - LONG BEACH CALI USA - December 2, 2011, 8:29 pm

Chung toi cuc luc phan doi: - Bao quyen cs da cuop dat cua giao xu Thai Ha. - - - - da xuc pham noi ton nghiem tho tu. - Dan ap tho bao nhung tin huu va linh muc tu si. - Dung xa hoi den de lam dieu ac doc phi nghia.

*** Luke Tran - ca , usa - December 2, 2011, 8:43 pm

Phan doi dan ap Thai Ha, bat bo lich muc va giao dan. Yei cau tra lai dat da muon cua Thai Ha

*** Nguyen Thi Minh Thuy - Da Nang - Viet Nam - December 2, 2011, 8:56 pm

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong Dan Ap,Khung Bo,Ban Nuoc,Hai Dan.Hen voi Giac Trung Cong va Ac voi Dan tai moi noi tren khap dat nuoc Viet Nam.Khong ai tai Viet Nam co the bay to bat ky Y Kien nao ma duoc CSVN ton trong nhu CSVN da ky tai cac dien dan cua Tat Ca Hoi Nghi khap moi noi tren The Gioi.

*** Gia đình Tâm Bền (14 người) - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011, 9:07 pm

Cực lực phản đối CSVN đàn áp Giáo Xứ Thái Hà

*** tran anh minh - tokyo saitama - December 2, 2011, 9:43 pm

toi cung hop y voi giao dan va cha so giao su thai ha

*** Gia đình Bùi Phượng Vĩ - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011, 9:48 pm

Đả đảo Cộng Sản Việt Nam HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN. Mượn đất Giáo Xứ Thái Hà rồi muốn cướp luôn không chịu trả. Quả thật Đàng Cộng Sản là ĐẢNG CƯỚP. ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN.

*** Gia đình Nguyễn Đang - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011, 9:54 pm

ĐÙNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI. HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM. ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÚNG LÀ BỌN ĂN CƯỚP. MƯỢN MÀ KHÔNG TRẢ.

*** Nguyen Van Thong - Boston, MA USA - December 2, 2011, 9:57 pm

Toi phan doi cach hanh xu man ro cua cong-san Viet Nam.

*** Anh Truong - Austin, Texas, USA - December 2, 2011, 10:34 pm

Let the citizens of Thai Ha and other parts of Vietnam have the rights and freedom to express their belief.

*** Lê, Thanh - San Jose . CA. 95133. USA. - December 2, 2011, 10:35 pm

Máu của những người lành thánh ở Giáo Xứ Thái Hà sẽ là những KHÁNG THƯ đệ trình lên trước mặt THƯỢNG ĐẾ. Máu của những người lành thánh ở Giáo xứ Thái Hà sẽ làm thức tỉnh LƯƠNG TÂM NHÂN LOẠI. NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO đang NGỦ GỤC xin hãy TỈNH DẬY. Các Chiên mẹ và chiên con đang bị BÁCH HẠI. Sói đang ỡ giữa bầy cừu. mà chủ chăn còn đang say sưa ngủ. Lê Thanh

*** Minh-Thanh Trần - , Virginia, U.S.A. - December 2, 2011, 10:52 pm

Xin mọi người hãy tố cáo với thế-giới, và Liên Hiệp Quốc rằng, đảng cộng-sản VN đang bán nước hại dân. Những hành-động áp-bức, và mị dân của cs VN cần phải chấm dứt ngay và hãy trả lại đất đai, tài-sản của dân chúng, và trên hết nữa là đất đai đã từng vay mượn của các nhà thờ, điển hinh là Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái-Hà ngay hiện-tại và phải biết tôn-trọng tự-do của mọi tôn-giáo.

*** Minh-Thanh Trần - Dumfries, Virginia, U.S.A. - December 2, 2011, 10:53 pm

Xin mọi người hãy tố cáo với thế-giới, và Liên Hiệp Quốc rằng, đảng cộng-sản VN đang bán nước hại dân. Những hành-động áp-bức, và mị dân của cs VN cần phải chấm dứt ngay và hãy trả lại đất đai, tài-sản của dân chúng, và trên hết nữa là đất đai đã từng vay mượn của các nhà thờ, điển hinh là Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái-Hà ngay hiện-tại và phải biết tôn-trọng tự-do của mọi tôn-giáo.

*** Thiện Ngôn - British Columbia, Canada - December 2, 2011, 11:02 pm

Tích cực ủng hộ Kháng Thư, tố cáo trước công luận thế giới hành động đàn áp tôn giáo dã man của nhà cầm quyền CSVN Hà Nội.

*** Tra, Duc - San Diego, California, USA - December 2, 2011, 11:08 pm

I support fredom for Viet Nam

*** Quang Trung , Nguyen - toronto ,Ontario , Canada - December 2, 2011, 11:08 pm

freedom for VietNam , human Right for Vietnam. communist VietNam must go right away from VN.

*** Tra, Duc - San Diego, California, USA - December 2, 2011, 11:09 pm

I support fredom for Viet Nam

*** GORDON LUONG - GARDEN GROVE, CALIFORNIA, USA - December 2, 2011, 11:13 pm

YOUR CONSIDERATION OF THE COMMEMTS WOULD BE GREATLY GRATITUDE

*** HANH X. PHAM - Garden Grove , California USA - December 3, 2011, 12:08 am

Toi ung ho,khang thu cua khoi 8406.

*** LE TRI - SAIGON- VIET NAM - December 3, 2011, 12:35 am

Đả đảo nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp tôn giáo

*** Tha Nhân Trần chương Lương - WESTMINSTER, CA, USA - December 3, 2011, 12:40 am

Hoàn toàn Ủng hộ Ý Kiến và lập trường của khối 8406. Đả đảo Việt Cộng Hèn với giặc Dộc Ác vối Nhân Dân Tha Nhân, USA

*** ĐỖ HỮU LONG - San Jose . California . USA . - December 3, 2011, 12:51 am

Yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do hành đạo và quyền sở hữu tài sản cuả giáo xứ Thái Hà .

*** Nhat Ngo - Sanjose CA.USA - December 3, 2011, 1:20 am

Freedom is not FREE!!I hope 80 millions brother and Sister still living in VN,soon and sooner can smell and and have a real value of freedom like every people around the world.God please help them.I'm 100% support the protester in Thai-Ha.Dictator Regime must Go!!Freedom for Viet Nam!!Democracy for Viet Nam!!

*** Dung Nguyen - Ontario Canada - December 3, 2011

I srong agree to support this letter to send to United Nation

*** Việt Sĩ (International Movement of Democracy, Human/ Civil Rights and Religious Freedom for VIETNAM) - San Jose, California, USA - December 3, 2011

It has been deeply depressed that the United Nations has elected the Socialist Republic of Vietnam (SRVN) as its Security Council’s member while it has been so obviously the SRVN has brutally suppressed, terrorized and physically injured its own innocent citizens who have only executed their constitutional rights of freedom of speech which is guaranteed by the SRVN's Constitution of 1992. I have strongly questioned the impartiality, effectiveness, quality and the solidity of the United Nations itself.

*** Tuy Nguyễn - San Jose, California, USA - December 3, 2011

Yêu cầu nhà cầm quyền, Đàng CSVN trả lại tài sản cho tất cả các Tôn Giáo; Thiên Chuá Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Haỏ, Tin Lành.

*** Hoang-Phuong - Victoria, Australia. - December 3, 2011

Đất nước VN muốn phát triển, cần phải tôn trọng nhân quyền, tính ngưỡng,tự do.

*** NGUYỄN Bình Huyên - Créteil FRANCE - December 3, 2011

Chu'ng tôi phản đô'i tâ't cả hành động đàn a'p Tôn Gia'o tại nươ'c Việt Nam cũng như ở khă'p mọi nơi.

*** Nguyễn Trà - West Palm Beach, florida USA - December 3, 2011

Xin ủng hộ và hậu thuẫn kháng thư, cám ơn những người đứng ra cứu giúp Cộng Đoàn Công Giáo ở Việt Nam

*** Bich Nguyen - Adelaide Australia - December 3, 2011

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư,phản đối đàn áp Tôn giáo và nô lệ tàu cộng

*** Nguyen van Sach - Essen, Deutschland - December 3, 2011

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư.

*** Phạm Khắc Đông - Tucker GA 30084, USA - December 3, 2011

Chúng tôi phản đối tính cách bất hợp pháp trong lối hành xử của nhà cầm quyền không tôn trọng tính mạng và tài sản của nhân dân!!!

*** Natalie Nguyen - San Jose, USA - December 3, 2011

Chung toi cuc luc len an dang cong san VN da va tiep tuc dan ap da man dan lanh vo toi. Trong khi do thi lai hen , khiep nhuoc truoc quan thu.Kinh xin moi nguoi dan Viet cung nhau doan ket mot long de len an dang cong san VN truoc cong luan quoc te.

*** M.DUNG.-Duong - Anaheim ,USA - December 3, 2011

Cong san Ha noi la mot bay sau tham nhung. TAP DOAN THAM NHUNG NAY CUOP DAT RUONG VUON NHA CUA CUA NHAN DAN vn VA CAC TON GIAO MOT CACH PHI PHAP DE TRUC-LOI CHO DANG CUOP MAFIA VA BAN CHO NGOAI NHAN DE LAY LOI .

*** Mr .Ngo Minh Tho - Roissy en Brie , France - December 3, 2011

Da dao VGCSBN hen voi Giac ac voi Dan ! Freedom for Viet Nam !

*** HÀ ĐĂNG KIỂM - MADRID - SPAIN - December 3, 2011

Nhiệt liệt đồng tình với NỘI DUNG KHÁNG THƯ NÀY.

*** Trần Thị Kim Loan - OSLO - NORWAY - December 3, 2011

Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải tuân thủ những Điều Khoản được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế mà CSVN đã ký kết.

*** Nguyễn Thị Hồng Tâm - Oslo - Norway - December 3, 2011

Hoàn toàn ủng hộ Dòng CCT Hà Nội và Giáo Dân GX Thái Hà

*** Le Theresa - San Jose, CA USA - December 3, 2011

Xin hoan toan ung ho KHANG THU phan doi CSVN cuop dat va dan ap Ton GIAO TAI vIET nAM.

*** Bui Loc - San Jose, USA - December 3, 2011

Chung toi HOAN TOAN UNG HO viec lam cua giao dan GIAO SU THAI HA PHAN DOI CHINH QUYEN CONG SAN VIET NAM VI PHAM NHAN QUYEN VA DAN AP TON GIAO.

*** Dao Nguyen - Minnesota, USA - December 3, 2011

Hoàn toàn ủng hộ kháng thư.

*** Dominic Van Tran - London, England - December 3, 2011

"Dung nghe nhung gi Cong San noi,hay nhin ky nhung gi Cong San lam" Ton giao la mot trong nhung quyen can ban ma nguoi dan duoc huong,khong phai xin hay cau khan moi duoc phep. Thuyet Cong San la vo than,vo gia dinh va vo to quoc !!!! Yeu cau Lien Hiep Quoc va toan the gioi hay xot thuong den nguoi dan Viet Nam cua chung toi da va dang chiu rat nhieu dau thuong tan cung cua nhan loai !!!!

*** Dominic Van Tran - London, England - December 3, 2011

"Dung nghe nhung gi Cong San noi,hay nhin ky nhung gi Cong San lam" Ton giao la mot trong nhung quyen can ban ma nguoi dan duoc huong,khong phai xin hay cau khan moi duoc phep. Thuyet Cong San la vo than,vo gia dinh va vo to quoc !!!! Yeu cau Lien Hiep Quoc va toan the gioi hay xot thuong den nguoi dan Viet Nam cua chung toi da va dang chiu rat nhieu dau thuong tan cung cua nhan loai !!!!

*** Vy Nguyen - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư. Đả đảo VC vi phạm nhân quyền, tôn giáo và đàn áp dân chúng, cướp đất của giáo xứ Thái Hà.

*** Toan nguyen - winnipeg Manitoba Canada - December 3, 2011

Cầu chúa ban phước lành cho giáo xứ Thái Hà chống lại cường quyền tàn bạo.

*** Le Cong Dao - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** Le Cong Dao - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** Le Cong Dao - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** TÂM Ý - San Jose, America - December 3, 2011

Hoàn toàn ủng hộ Kháng Thư Giáo Xứ Thái Hà, chống đối Chính quyền Hà nội đàn áp tôn giáo.

*** Huynh hanh kim HONG - Brisbane Queensland AUSTRALIA - December 3, 2011

Su dan ap bat bo danh dap Giao dan va Linh muc Giao xu Thai Ha trong thoi dai nay khong the chap nhan duoc.

*** Quang Dang - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** Thang Nguyen - Boston, Massachusettes USA - December 3, 2011

Please bring VN back to CPC due to its ill treated behavior to the Thai Ha Parish. If the UN has keeping underestimating the matter for decade, VN's religions have no exit to freedom

*** Tam Thu - U S A - December 3, 2011

VC chi so khi toan dan doan ket ma thoi.

*** THOMAS NGUYEN - HAETHORNE,USA 90250 - December 3, 2011

WE MUST KNOW THE REASON WHY WE HAVE BEEN HERE AND WHY WE WERE FORCED TO LEAVE VIET NAM.I DO NOT HATE ANY INDIVIDUALS IN VIET NAM BUT I JUST HATE AND LOOK DOWN COMMUNISM.

*** THOMAS NGUYEN - HAWTHORNE,USA 90250 - December 3, 2011

WE MUST KNOW THE REASON WHY WE HAVE BEEN HERE AND WHY WE WERE FORCED TO LEAVE VIET NAM.I DO NOT HATE ANY INDIVIDUALS IN VIET NAM BUT I JUST HATE AND LOOK DOWN COMMUNISM.

*** thu trong ha - houston TX USA - December 3, 2011

*** Do hoang - Orlando, FL USA - December 3, 2011

I support the letter of protest of BLOC 8406

*** Tina Ngo - Annadale ,USA - December 3, 2011

cực lực phản đối nhà cầm quyền VN đàn áp các Linh Mục và giáo dân giáo sứ Thái Hà

*** Joseph Pham - Canberra, Australia - December 4, 2011

Vietnamese Government must immediately free and release Rev. Nguyen Van Ly and all of the other Human Rights and Democracy fighters who are in prison or on probation.

*** TRAN TRI - Melbourne AUSTRALIA - December 4, 2011

Vì Công lý của loài người, pháp lý của văn minh, kính xin Qúy vị hãy can thiệp cho dân lành đang bị Chính quyền Việt Nam đàn áp và bách hại.

*** Đỗ Duy Huỳnh - Blystadlla, Norway. - December 4, 2011

Bản chất cũa Cộng Sản Việt Nam là Lừa Bịp và Gian Ác.Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa ăn cướp vừa la làng. Miệng nói tôn trọng Tự Do Tôn Giáo nhưng tay thì đàn áp triệt để...Tại Việt Nam không hề có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Đảng Cộng Sản VN là một tập đoàn Mafia, Ác Với Dân- Hèn Với Giặc Tàu. Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ Giáo Dân Thái Hà và cực lực lên án sự đàn áp của Việt Cộng; Và đòi hỏi Việt Cộng phải trả lại tài sản của Giáo Xứ Thái Hà vô điều kiện.

*** Nguyen Thi Tu - Elgtråkket - Blystadlia - Norway - December 4, 2011

Dừng nghe những gì Cộng Sản nói. Nhìn kỷ những gì Cộng Sản làm, Chung ta phãi đấu tranh đòi Cộng Sản phãi tha ngay những nhà đấu tranh cho Dân Chủ, Dân Quyền. Cộng Sản Phãi hoàn trã lại cho Tôn Giáo và Đồng Bào Việt Nam những gì họ đã vay mượn,

*** Tam My Le - San Taclara CA 95050. USA - December 4, 2011

Kính thỉnh nguyện đến Toà Thánh Vatican hảy lên tiếng bênh vực và che chở cho Giáo Dân lành thánh ở Giáo xứ Thái Hà. Xin toà thánh và các lảnh đạo còn lương tâm trên thế giới hảy lên tiếng . Im lẳng là đồng lõa với TỘI ÁC. Xin đừng ngủ yên trong tiếng "THÉT ĐỚN ĐAU VÌ BỊ BÁCH HẠI "của con cái. Tâm Mỹ Lê

*** MARTIN HUYNH - SILVER SPRING. MARYLAND USA - December 5, 2011

Ca nhan toi NHIET LIET UNG HO TU DO TON GIAO CHO VIETNAM/LEN AN HANH VI XAM PHAM NHAN QUYEN CUA CONG SAN VIET NAM/LEN AN HANH DONG CUOP DAT CUA GIAO XU THAI HA, HANOI. Yeu cau CSVN ngung ngay nhung hanh dong danh dap nguoi dan vo toi khi ho phan doi nha cam quyen trong tinh than BAT BAO DONG. Da dao CSVN luu manh va tan ac voi dan lanh VO TOI. Martin Huynh Silver Spring, Maryland USA

*** Trisha Nguyen - California, US - December 5, 2011

Nhung nguoi csVN can phai tra dat, tra nha lai cho giao xu Thai Ha. Cuop nha, cuop dat cua nguoi, doi nay khong bi huy diet, thi doi sau con chau cac nguoi cung se phai tra mon no nay cho cac nguoi ma` thoi.

*** Mary TL Vu (BlueOrchid) - Canberra - Australia - December 5, 2011

Tôi hoàn toàn ủng hộ kháng thư của khối 8406: - cực lực phản đối nhà nước CSVN cướp đoạt cơ sở tôn giáo và tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, đàn áp tu sĩ, giáo dân Công Giáo tại Thái Hà. - thỉnh cầu tổ chức Nhân quyền Quốc Tế, các chính phủ yêu chuộng tự do và công lý buộc nhà nước CSVN phải tôn trọng và thực thi ngay những điều khoản 1 tới 6 mà bản kháng thư để ra

*** Hung Thanh Nguyen - ADELAIDE- AUSTRALIA - December 5, 2011

Lên án hành động cướp đất của nhá cầm quyền hà nội đặc biệt tại giáo xứ thái hà để dùng vào những ý đồ riêng tư- trả lại quyền tự do tôn giáo cho người dân.

*** Hung Mai - Adelaide, SA Australia - December 5, 2011

Xin ủng hộ kháng thư, phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp, cướp tài sản, vu khống, bắt bớ,đánh đập dã man người dân vô tội. Tố cáo với Liên Hiệp Quốc và thế giới. Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng Mafia.

*** David nguyễn Mai - Adelaide, South Asutralia. Australia - December 5, 2011

Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy tôn trong những quyền sống của con người, muốn xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh có thể chống trả mọi cuộc ngoại xâm chúng ta cần sự đoàn kết và thương yêu nhau thực lòng. Hãy chứng minh sự thành thực bằng hành động.Xin nhớ bài học lịch sử Hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần chống lại sự xâm lăng từ phương Bắc.

*** Nguyen Thi Vinh - Carmel, New York, USA - December 5, 2011

I agree with every items listed in the :Letter of Protest of Bloc 8406 Overseas.

*** Nguyen Thao Trang - Adelaide, Australia - December 5, 2011

Dong bao Vietnam minh phai duoc huong quyen tu do, quyen lam dan nhu moi cong dan tren the gioi.

*** MR TOM - California, CA - December 6, 2011

Xin tha tat ca moi nguoi dan! Vi long nhan tu

*** Ha Nguyen - Anaheim,USA - December 6, 2011

Chính quyền CS VN hãy dừng tay đàn áp linh mục, tu sì, người dân vô tội… đừng dùng thủ đoạn hèn nhát dùng bọn “đâm thuê chém mướn “ để bịt miệng người dân. Cầu xin Quý Linh Mục, Tu sỉ và Giáo dân Thái Hà được can đảm và sức mạnh để chống đối bạo quyền đến cùng. Chúng tôi – những ngưới Việt Hải Ngoại luôn ở bên cạnh Các Bạn.

*** Vinh Nguyen - Keilor, Melbourne, Australia - December 6, 2011

I support the letter of protest of BLOC 8406

*** nguyen van cuong - adelaide australia - December 6, 2011

nhom yem tro khoi 8406 adelaide australia 06.12.2011 xin hoan toan ung ho la khang thu da dao vc dan ap nguoi bieu tinh cuop dat giao xu thai ha

*** Tuyet Phan - Cerritos California USA - December 6, 2011

Da Dao Cong San Viet Nam dan ap ton giao, dan ap giao dan Thai Ha.

*** HOANG THI - MUNCHEN ; GẺMANY - December 6, 2011

YEU CAU TRA LAI NHA CHO GIAO XU THAI HA.

*** Giang Minh Phan - Sunnyvale, United State of America - December 6, 2011

...Muốn có vị trí xứng đáng cùng sự hổ trợ của Cộng Đồng Quốc Tế về mọi lãnh vực, nhất là Quân Sự trong giai đoạn hiện nay phải đương đầu với bọn giăc xâm lựơc phương Bắc bảo vệ sự toàn vẹn và nền độc lập của Tổ Quốc VIỆT NAM. Nhà Cầm quyền CSVN tức khắc và cần thiết phải thức tĩnh biết tôn trọng những quyền căn bản của Công Dân và những Công ước Quốc Tế đã ký kết. PmGiang

*** Nguyễn Ðức Hồ CQN/VQ Bỉ - Bruxelles Belgique - December 6, 2011

Chúng tôi đồng ý Bản Kháng Thư

*** LÊ Văn Tư - Drancy -FRANCE - December 6, 2011

Hoàn toàn tán đồng nội dung của Kháng thư

*** LÊ Văn Tư - Drancy -FRANCE - December 6, 2011

Hoàn toàn tán đồng nội dung Kháng thư

*** Le Trung Ung - Erbach,Odenwald - Deutschland - December 6, 2011

yeu cau nha Cam Quyen Cong San Viet Nam tra lai Cong Ly cho Giao Xu Thai Ha va tranh moi thu doan bat bo,dan ap,khung bo Giao Dan.

*** Vu quoc Thang - Houston, Texas USA - December 6, 2011

Hoàn toàn ủng ḥ̣ô Kháng Thư v̀a yêu cầu chính quyền CSVN trả lại đất cho gíao xứ Thái Hà và ngưng ngay những hành động đàn áp tôn giáo.

*** Vu quoc Thang - Houston, Texas USA - December 6, 2011

Hoàn toàn ủng ḥ̣ô Kháng Thư v̀a yêu cầu chính quyền CSVN trả lại đất cho gíao xứ Thái Hà và ngưng ngay những hành động đàn áp tôn giáo.

*** TRAN KIEM THIEU - OAKLAND,CALIFORNIA.USA - December 6, 2011

YEU CAU HA NOI CHAM DUT DAN AP TON GIAO, VI PHAM NHAN QUYEN.

*** Duc Huynh - Adelaide Australia - December 7, 2011

Hoan toan ung ho viec lam day chinh nghia cua nhung nha dan chu.

*** NGUYEN CAO LINH va LUONG THI KHUYEN - Adelaide, SOUTH AUSTRALIA - December 7, 2011

Yeu cau nha cam quyen CSVN thi hanh ban tuyen ngon Quoc Te Nhan Quyen ma ho da dat but ky vao ban tuyen ngon ay!

*** Hieu Quan Canh - Canada - December 7, 2011

Hòa giải hòa hợp ở chổ nào đây.Trong nước thì đàn áp d̉a man,vô nhân đạo Hãi ngoại thì kêu gọi hòa giải hòa hợp.Khi về nước thì "cá nằm trên thớt" sẽ bị đối xử như tình trạng của người địa phương như hiện nay. Sorry nha.Hãy biểu hiện bằng hành động cụ thê đối với người dân trong nước trước đi.

*** Hoa Nguyen - Huntington Beach, USA - December 8, 2011

csVN không ngừng đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền, tùy tiện khám nhà dân, bắt người tra tấn dã man có người đã bỏ mạng.

*** Van Nguyen - Melboure Australia - December 9, 2011

Hoàn toàn ủng hộ Kháng Thư của Khối 8406. HUMAN RIGHT FOR THAI HA

*** MARTIN HUYNH - SILVER SPRING, MARYLAND USA - December 9, 2011

Xin yeu cau Chinh Phu Hoa Ky gay ap luc buoc CSVN ngung dan ap vo dieu kien Giao Dan va Hoi Dong Giao Xu Thai Ha da tranh dau cho quyen loi CHINH DANG cua Giao Dan. Xin tran trong cam on Chinh Phu Hoa Ky. Martin Huynh

*** NGUYEN Phong Quang - Paris, FRANCE - December 9, 2011

Tôi hoàn toàn ủng hộ kháng thư của Khối 8406. Nguyễn Phong Quang

*** Nguyen Quoc Viet Hung. bút hiệu Bình Khánh - Garden Grove, California, USA - December 9, 2011

Hoan nghênh tình thân đấu tranh vì Công Lý bất bạo động của bà con Giáo Dân Thái Hà.

*** Nghia Phuong - Garden Grove ,California, USA - December 9, 2011

Dat nuoc con thi con tat ca , dat nuoc mat thi mat tat ca.Ngay nay VN da bi nhuom do bi the che tan ac CS , chung ta hay dung len danh lai quyen song cho dan toc VN. Hoan ho tinh than bat khuat cua LM LY va khoi 8406.

*** LínhBiển NghiệpTrần - Toronto - Canada - December 10, 2011

Thỉnh cầu : Cơ quan Liên Hiệp Quốc (Ông Tổng thư ký Ban Ky Moon ) Nghị Hội Âu Châu Ủy ban Quốc Tế Nhân Quyền Quốc Hội Hoa Kỳ Chính Phủ Hoa Kỳ (TT Obama) Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN phải: Thượng tôn và tuân hành nghiêm chỉnh Bản Công Ước Quốc Tế mà họ đã ký kết tuân giữ. Tôn trọng quyền tự do hành đạo, quyền sở hữu tài sản của các tôn giáo, cũng như của mọi người dân. Trả lại toàn bộ đất đai, tài sản của các tôn giáo mà họ đã mượn hoặc chiếm dụng, đặc biệt của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà. Chấm dứt tức khắc hành động cho phép côn đồ đập phá cơ sở tôn giáo và khủng bố giáo dân Thái Hà. Không được đàn áp những cuộc biểu tình đòi công lý của người dân. Trả tự do ngay tức khắc cho LM Nguyễn Văn Lý cùng tất cả những nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù hay quản chế.

*** Duong Thai Son - New York, USA. - December 10, 2011

To^i hoa`n toa`n u?ng ho^. kha'ng thu+. DTS

*** Andre N. Nguyen - Garden Grove, CA - December 14, 2011

Tôi hoàn toàn ủng hộ Kháng Thư, Việt Cộng cắt đất dâng Tàu Hoàng Sa Bauxit còn đâu nước mình Chết sình Toilet Ba Đình Tội Đồ Dân Tộc tên Minh họ Hồ

*** MARYLIN TRƯƠNG - Toronto Canada - December 14, 2011

MONG DCSVN HẢY THỰC HÀNH LUẬT QUỐC VÀ MONG QUỐC TẾ THỰC HÀNH CÁM ƠN

*** Vuphong - Toronto Canada - December 14, 2011

Kính gởi đến liên hiệp quốc mong các ngài hảy thi hành luật pháp và bảo vệ luật cho có hiệu lực chính DCSVN đả bất chấp và coi thường nhân quyền,dàng áp dả man liên hiệp quốc cần có trách nghiệm cám ơn

*** Vuphong - Toronto Canada - December 14, 2011

Kính gởi đến liên hiệp quốc mong các ngài hảy thi hành luật pháp và bảo vệ luật cho có hiệu lực chính DCSVN đả bất chấp và coi thường nhân quyền dàn áp dả man,liên hiệp quốc cần có trách nhiệm cám ơn

*** Đặng Văn Ngọc - Calgary , Alberts Canada - December 15, 2011

Giáo hội Công giáo VN đang ở đâu bên dân hay bên đảng CSVN Các Chủ chăn không biết con Chiên mình đang bị đánh đập băt bớ sao! CSVN hãy ngưng ngay các việc đàn áp và bắt bớ đồng bào

*** KitaWebs - Kansas, USA - December 15, 2011

Đêm qua em nằm mơ. Chả có gặp bác Hồ. Thấy lên trời xin quả (cam quít thôi à nhe!) Ôi lòng, vui thấy mồ! Ra là bom nguyên tử (úi trời! bị xí gạt đồ chơi: faketoy.) Bảo thả xuống Ba Đình. Lúc bạo quyền đang họp. Cùng lũ quỉ Bắc Kinh. Giật mình em thức giấc. Ma vương vẫn lộng hành. Đạo, đời đều te tất. Chỉ còn đảng lưu manh. Ôi thế gian đau khổ. Nguyên do: bởi cộng quyền. Đàn áp cùng cướp đoạt. Hỏi trời, thấu oan khiên?

*** Nguyen Thi Ngoc Hanh - Paris France - December 16, 2011

Trã tự do tức khắc cho Ông Nguyễn Văn Lía

*** Kiều Trọng Tấn, chủ nhiệm Diễn Đàn Nông Gia VN/ Nu - Adelaide- Australia - December 18, 2011

Kính xin uỷ ban quốc tế nhân quyền can thiệp và áp lực nhà cầm quyền CHXHCNVN, trả tự do cho ông Nguyễn Văn Lía..

*** Nhà văn Dương Đại Trường, chủ bút DĐNGVN/NU , www.nonggiavnsa.org.au - Adelaide, South Australia - December 18, 2011

Chế dộ CSVN ác với dân, hèn với giặc Tàu. Đã đảo CSVN đàn áp tôn giáo, hãy trả tự do cho ông Nguyễn Văn Lía.

*** Tôn Thất Bình - Hawaii, USA - December 27, 2011

Nhà câm quyền CS phải trả lại nhà đất cho giáo xứ Thái Hà. Chấm dứt đàn áp giáo dân.

*** Anne Marie Nguyen - Gainesville , Florida , USA . December 12.27.2011, 8:15 am - December 28, 2011

HUMAN RIGHT FOR VIETNAM

*** Lai v Ta - Fountai Valley,California,USA - December 28, 2011

Hoan toan ung ho khang thu phan doi Viet Cong dan ap giao xu Thai Ha

*** Đoàn Trọng Hiếu - Albuquerque, New Mexico.USA - January 24, 2012

Thỉnh cầu cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền Hoa Kỳ hãy áp lực yêu cầu chính quyền Hà Nội phải trả lại đất đai cuả các tôn giáo,đặc biệt là cuả Giáo Xứ Thái Hà.

*** VietNam-Troi Dong - ARLINGTON-VIRGINIA - USA - March 21, 2012

Chung toi muon Chinh Quyen Cong San Viet Nam hay thuc thi dung dan [Exactly ] nhung qui dinh trong Ban Tuyen Ngon Quoc Te Nhan Quyen. Qui vi ratcan thuc thi dung dan nhung dieu luat nay ,de chung to cho The gioi biet ro rang : Qui vi thuc su la nhung NGUOI Van Minh dang duoc song trong THE GIOI cua LOAI NGUOI -khong phai la The Gioi cua bon SATAN -QuiDu- Tran trong ,mong moi THIEN CHUA se CHIEM NGU trong coi long Qui vi- voi thuc Tam thay doi, tro ve cung THIEN CHUA trong mua CHAY THANH [ Lenten ] cua qui vi soon. HAY TRO VE -COME BACK to me with all your HEART..... May GOD hear our Prayer. GOD BLESS VIET NAM .

*** Tony Bui - Atlanta, USA - March 22, 2012

Hey you stupid people. Who cares about your letter? Who do you think you are? Did UN respond to your letter? What have you got from such stupid activities? Some of you guys do not even use English properly, who is gonna listen to you guys? Just shut the fuck up and work hard to earn something for your kids, to keep your house away from being foreclosure. Fuck you all.

Thai Ha Dau Tranh


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 1893

bottom