tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

Ký Kháng Thư Online

Trở lại Trang Kháng Thư.

----------o0o---------

Danh sách quý độc giả ký tên ủng hộ Kháng thư của Khối 8406, phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp tôn giáo tại Giáo xứ Thái Hà:

Danh sách ban đầu:

 1. Do Nam Hai: Member of the Board of Interim Representatives of Bloc 8406, a Movement for Freedom, Democracy & Human Rights for Vietnam. – Address: 441 Nguyen Kiem. P. 9 - Phu Nhuan, Saigon – Viet Nam. Email: huonggiang63@yahoo.com
 2. Rev. Phan Van Loi: Member of the Board of Interim Representatives of Bloc 8406, a Movement for Freedom, Democracy & Human Rights for Vietnam. – Address: 16 / 46 Tran Phu, Hue –Viet Nam - Email: witness2005@gmail.com

  Office of Bloc 8406 Overseas :

 3. Tran Ngoc Binh : President of the Office of Bloc 8406 in Vancouver / Canada . Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / Canada, Email : lacviet8406@gmail.com
 4. Nguyen Quang Duy : President of the Office of Bloc 8406 in Victoria / Australia - Ex. Vice President of The Vietnamese Community in Australia - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in Australia - Email: duyact@yahoo.com.au
 5. Mai Khuyen: President of the Office of Bloc 8406 in N. California .- Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA - Email: camrymai2000@yahoo.com
 6. Tran Van Minh :President of the Office of Bloc 8406 in S. California – Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email : minhvantran99@yahoo.com
 7. Nguyen Phu : President of the Office of Bloc 8406 in San Francisco / California -Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, – Email : phunguyen44@yahoo.com
 8. Nguyen Le Thanh : President of the Office of Bloc 8406 in West Australia - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in Australia - Email: lethanhnguyen10b@gmail.com
 9. Tran Kiem Thieu :President of the Office of Bloc 8406 in Oakland / California – Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email : johntran1944@hotmail.com
 10. Ha Bao Trung : President of the Office of Bloc 8406 in Montreal / Canada . Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / Canada, Email : xogiang@yahoo.com
 11. Ha Uyen : President of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA - Email : hauyen1958@yahoo.com

  Member of The Office of Bloc 8406 Overseas :
 12. Nguyen Van An : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA - Email tuphongca@yahoo.com .
 13. Le Nguyen Binh: Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA -Email : binhle4616@yahoo.com
 14. Nguyen Trung Cao: Vice-President of Vietnamese Future Foundation - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA . Email: BinhSon@aol.com. California
 15. Nguyen Trung Chau: President of Federation of Association of Former Vietnamese Political Prisoners USA- Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email:tonghoictnctvn@yahoo.com.
 16. Nguyen Khac Chuong: President of Van Lang School - Oakland / California. USA. Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA . Email. hguyen@sbcglobal.net.
 17. Pham van Dam : Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email : tonydam@hotmail.com.
 18. Ho Van Dao : Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA . Email. daovanho2006@yahoo.com.
 19. Tran Dung : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA . Email: dunghong75@yahoo.com
 20. Lu Thi Thu Duyen: Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email : thuduyen1973@yahoo.com.vn.
 21. Cao Gia: Chief of Education Committee of Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas , USA – Email : trucgiang01@hotmail.com
 22. Truong Giang : Member of the Office of Bloc 8406 in N. California . USA , Email : truonggiang3990@gmail.com.
 23. Mac Giao: President of Canadian Committee For Religious Freedom In Vietnam. Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in Calgary - Canada / Email: macgiao@shaw.ca.
 24. Vu Hai : Member of the Office of Bloc 8406 in S. California / USA – Email : haivu6584@gmail.com.
 25. Nguyen Van Hiep : Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email : nguyenhung1931@yahoo.com.
 26. Nguyen Du Hung :Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA Email : hungdunguyen@hotmail.com
 27. Nguyen Thanh Hung: Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas /, USA – Email : NguyenThanhHung09@yahoo.com .
 28. Lam Huong: President of RADIO Bloc 8406, Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA - Email: lami_huong@yahoo.com; California,
 29. Nguyen Khai : Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA.
 30. Hoang Lan : President VIETLIST.US / Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA – USA Email : hhbk200@gmail.com.
 31. Rev. Nguyen Thanh Liem: Member of The Third Great Universal Religious Amnesty, Holy See Of Tay Ninh, Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA Email: hientainguyenthanhliem@yahoo.com
 32. Duong Van Loi : Président de l'Association Des Prisonniers Politiques et Des Victimes Du Communisme Vietnamien en France. Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in France . Email: appocovi@yahoo.com .
 33. Dang Vu Loi: Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in France President of the Office of Bloc 8406 in France. Email: dvloi3@yahoo.fr.
 34. Tran Long : VIETLIST.US / Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA – Email : vietlist09@yahoo.com
 35. Tran Marvin : Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in California / USA - Email : marvtran86@gmail.com
 36. Tran Minh : Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email : minhtran304@yahoo.com.
 37. Tran Nga : Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA
 38. Ngo Kim Nghia : Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA
 39. Phan Quang Nghiep: Ex. President of Assition.of Quang Ngai Overseas. Member of the Office of Bloc 8406 in N. California . USA , Email : nghiepphan@sbcglobal.net .
 40. Luong Van Ngo: Chairman of Vietnamese Veterans of North West USA - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in California / USA . Email: bernardluong@aol.com .
 41. Nguyen Huu Nhan: Vice President of Vietnamese American Community of Northern California, USA. -Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in California , USA, Email: johnnhannguyen@yahoo.com .
 42. Nguyen Van Nhung : Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA Email : nhung1931@att.net .
 43. Nguyen Huu Nhat Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA
 44. Tran Minh Nhut : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA Email : nhutnhut@sbcglobal.net .
 45. Trieu Pho : Member of The Office of Bloc 8406 in N. California / USA Email : daotam03@yahoo.com .
 46. Truong Huu Phuoc : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA Email : ptruong47@yahoo.com.
 47. Do Doan Que : Member of The Office of Bloc 8406 in N. California / USA . Email : que_do@sbcglobal.net,
 48. Nguyen Phuc Bao Quoc : -Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA - Email : bvinh2@aol.com Colorado
 49. Le Quyen : Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA –
 50. Mai Quyen: Present of Youth for Democracy supporting Association 8406, Email: emradio@hotmail.com; California, USA.
 51. Pham Huu Son : Ex. President of Vietnamese American Community of Northern California, USA. -Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email :sontuyetpham@yahoo.com .
 52. Nguyen Thi Minh Tam: President of Association of Lac Viet, California, USA. Member of The Office of Bloc 8406 in N. California / USA . Email tuthan66@yahoo.com
 53. Rev. Nguyen Thanh: Rev. California USA. - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA . Email: nguyenthanhx01@yahoo.com .
 54. Nguyen Thanh: Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts . USA -Email: tkimbeth@gmail.com .
 55. Nguyen Hong Thanh : Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA . Email : thanhnguyen_k21@yahoo.com.
 56. Tran Minh Thai : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA .
 57. Ngo Quang The : Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA . Email : tbn2000@yahoo.com .
 58. Huynh Luong Thien: President of THANG MO magazine - Member of The Office of Bloc 8406 in N.California / USA .Email: huynhluongthien@yahoo.com
 59. Nguyen Van Thong : Member of The Office of Bloc 8406 in N. California / USA
 60. Nguyen Ngoc Tien : President of Vietnamese American Community of Northern California, USA. -Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email : nguyenngoctien_6@yahoo.com,
 61. Bao To : Member of The Office of Bloc 8406 in N. California / USA Email : baotocali@yahoo.com .
 62. Cao Minh Tri: Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in California. USA.
 63. Pham Tu : Member of the Office of Bloc 8406 in S. California / USA – Email : tvp.pham@gmail.com .
 64. Tran Quang Tuan: Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email : tuantran67@yahoo.com.
 65. Nguyen Quoc Viet: Vice President of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts . USA - Email: quocnguyen.v@gmail.com
 66. .Quoc Viet: Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA – Email: quocviet1717@yahoo.com
 67. Tran Phong Vu : Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA – Email: tphongvu@yahoo.com
 68. Nguyen Minh Xuan: Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts . USA - Email: ndongquan@yahoo.com.
 69. Alain Ouellet,avocat,President,Comite Canadien de support a La Democratie et Liberte Religieuse du Vietnam / Canada - Email :xogiang@yahoo.com
 70. Victor Charbonneau, Vice President Comite Canadien de support a La Democratie et Liberte Religieuse du Vietnam ./ Canada - Email xogiang@yahoo.com

Danh sách ký tên online:

 1. Christine Le - San Jose, USA. - December 2, 2011,
 2. John Ngo - San Jose, USA. - December 2, 2011
 3. Le h, Hue - WA, USA - December 2, 2011
 4. Bút Nhóm Gọi Đàn - GARDEN GROVE, CALIFORNIA, USA
 5. Jacqueline Bui - France - December 2, 2011
 6. Tony Ngo - San Jose, USA. - December 2, 2011
 7. Vu Nhan Quyen - San Jose USA - December 2, 2011
 8. nguyen kim - paris, france - December 2, 2011
 9. nguyen viet anh - paris, france - December 2, 2011
 10. nguyen nam anh - paris, france - December 2, 2011
 11. nguyen nam trân - bruxelles, belgique - December 2, 2011
 12. nguyen patrick - london, UK - December 2, 2011
 13. nguyen dông phuong - london, UK - December 2, 2011
 14. nguyen anne - palaiseau, france - December 2, 2011
 15. Dinh Xuan Minh - Frankfurt, Germany - December 2, 2011
 16. LY TRUNG TIN, Chu Nhiem TCDV - BOCHUM , GERMANY
 17. Lm Đinh Xuan Minh - Frankfurt, Germany - December 2, 2011
 18. minhnguyen - Fullerton, CA, USA - December 2, 2011
 19. Trần văn Thắng - Eindhoven - Netherlands - December 2, 2011
 20. Gia đình QCCVNCH/Hòa Lan - Netherlands - December 2, 2011
 21. Hien Tran - Houston, Texas, USA - December 2, 2011
 22. Steven Nguyen - Stockton, CA - December 2, 2011
 23. Nguyen Huu Dong - Germany - December 2, 2011
 24. thụyvi - Wyoming, MI 49548 USA - December 2, 2011
 25. Nguyễn chí Thiệp - Houston Texas - December 2, 2011
 26. Ngưu Tấn Phan - Cựu Chiến Sĩ VNCH - Westminster California . USA
 27. Lê Duy San - San Jose, California, USA - December 2, 2011
 28. Tien Nguyen - London, UK - December 2, 2011
 29. dan nguyen - Edmonton Alberta CANADA - December 2, 2011
 30. Nguyen Thomas - San Diego, California, USA. - December 2, 2011
 31. PHAM DANG tự TRÚC NAM - PARIS , FRANCE - December 2, 2011
 32. Lien N Nguyen - 6 sheridan, Irvine, Ca92620 - December 2, 2011
 33. Thanh Quach - Portland, OR USA - December 2, 2011
 34. Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát - Toronto, Canada - December 2, 2011
 35. Dong Pham - Norcross, Ga 30071, USA - December 2, 2011
 36. Lê Bá Hùng - Windsor, Ontario, Canada - December 2, 2011
 37. Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước - Hà Nội - Sài Gòn - December 2, 2011
 38. Brendon Tran - Orlando Florida USA - December 2, 2011
 39. AMIEE HOANG - CALIFORNIA - HOA KY - December 2, 2011
 40. Tran Long - San Jose, USA. - December 2, 2011
 41. Tan Dinh Nguyen - Oakland Ca,USA - December 2, 2011
 42. Vu Thi Hong Hoa - Oakland Ca,USA - December 2, 2011
 43. Hung Nguyen - Santa Ana, California, USA - December 2, 2011
 44. Lê Văn Quyền - Irvine,CA USA - December 2, 2011
 45. Truong, Yen - Anaheim,Ca, 92802 USA - December 2, 2011
 46. Nguyễn Ngọc Tiên - Santa Clara, California, Hoa Kỳ - December 2, 2011
 47. tom cao - Santa Ana, Ca 92704, USA - December 2, 2011
 48. Mguyễn P Lâm - Tampa,FL USA - December 2, 2011
 49. Đặng Bảo - Stanton California USA - December 2, 2011
 50. Nguyễn Kinh Luân - Plano, TX - December 2, 2011
 51. Van Nguyen - Melboure Australia - December 2, 2011
 52. Nguyễn Hữu Nghĩa - Grimsby, Canada - December 2, 2011
 53. Vietnamese Community Of Tacoma and Pierce County - Tacoma, Washington USA - December 2, 2011
 54. Tran Robert - Tacoma, Washington USA - December 2, 2011
 55. Ton khiem Nguyen - San Diego,Ca 92129 USA - December 2, 2011
 56. Lê công Đạo - Westminster, California, USA - December 2, 2011
 57. LE XUAN DIEM - LONG BEACH CALI USA - December 2, 2011
 58. JOHN B NGUYEN - SAN JOSE, CA 95148 - December 2, 2011
 59. Luke Tran - ca , usa - December 2, 2011
 60. Vuphong - Totonto,Canada - December 2, 2011
 61. Truong Thi Ha - Toronto Canada - December 2, 2011
 62. Nguyen Thi Minh Thuy - Da Nang - Viet Nam - December 2, 2011
 63. Phan Thi Xuan Thuy - Da Nang - Viet Nam - December 2, 2011
 64. Gia đình Tâm Bền (14 người) - Garden Grove, California, USA
 65. QUYEN PHAM - WEST SPRINGFIELD, MA, USA - December 2, 2011
 66. tran anh minh - tokyo saitama - December 2, 2011
 67. Gia đình Bùi Phượng Vĩ - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011
 68. Peter LE - San Jose, CA USA. - December 2, 2011
 69. Yen Le - San Jose, CA USA. - December 2, 2011
 70. Gia đình Nguyễn Đang - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011
 71. Nguyen Van Thong - Boston, MA USA - December 2, 2011, 9:57 pm
 72. Luc Nguyen - 2741 kelsey place, Jacksonville, FL 32257 - December 2, 2011
 73. Anh Truong - Austin, Texas, USA - December 2, 2011, 10:34 pm
 74. Thuc Pham - Austin, Texas, USA - December 2, 2011, 10:35 pm
 75. Lê, Thanh - San Jose . CA. 95133. USA. - December 2, 2011
 76. Thuc Pham - Austin, Texas, USA - December 2, 2011
 77. Minh-Thanh Trần - , Virginia, U.S.A. - December 2, 2011
 78. Minh-Thanh Trần - Dumfries, Virginia, U.S.A. - December 2, 2011
 79. Thiện Ngôn - British Columbia, Canada - December 2, 2011, 11:02 pm
 80. Tra, Duc - San Diego, California, USA - December 2, 2011, 11:08 pm
 81. Quang Trung , Nguyen - toronto ,Ontario , Canada - December 2, 2011
 82. Tra, Duc - San Diego, California, USA - December 2, 2011
 83. GORDON LUONG - GARDEN GROVE, CALIFORNIA, USA
 84. NGA BUI - SAN JOSE, CA - December 2, 2011, 11:24 pm
 85. Daniel Ho - 7433 SE 83rd Ave Portland OR 97266 U.S.A.
 86. Bui Bang Kim - Long Beach , California , USA - December 2, 2011
 87. Tran Diem - Fountainvalley USA - December 2, 2011, 11:56 pm
 88. Tran Suoi - Fountainvalley USA - December 2, 2011, 11:57 pm
 89. Chin Nguyen - Westminster USA - December 2, 2011, 11:58 pm
 90. Nguyen van KY - Westminster USA - December 3, 2011, 12:00 am
 91. HANH X. PHAM - Garden Grove , California USA - December 3, 2011
 92. Huỳnh Ngọc Thanh - South Bend, IN . USA. - December 3, 2011
 93. LE TRI - SAIGON- VIET NAM - December 3, 2011, 12:35 am
 94. Tha Nhân Trần chương Lương - WESTMINSTER, CA, USA
 95. Nhat Anh Ho - Atlanta, GA, USA - December 3, 2011, 12:45 am
 96. ĐỖ HỮU LONG - San Jose . California . USA . - December 3, 2011
 97. Duong Minh Kinh - Riverside, California USA - December 3, 2011
 98. Ngoc Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 99. Dung Thi Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 100. Thi K.D> Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 101. James Nguyen, Joey Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 102. Kim Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 103. Truc Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 104. Cong Ai Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 105. Lan Thi Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 106. Ke Van Nguyen - Sydney, Australia - December 3, 2011
 107. Nhat Ngo - Sanjose CA.USA - December 3, 2011, 1:20 am
 108. Jos Nguyen Xuan - Sydney, Australia - December 3, 2011
 109. Dung Nguyen - Ontario Canada - December 3, 2011
 110. Việt Sĩ (International Movement of Democracy, Human/ Civil Rights and Religious Freedom for VIETNAM) - San Jose, California, USA - December 3, 2011
 111. Tony Ngo - San Jose, USA. - December 3, 2011
 112. VO VAN PHUOC - PARIS ,PHAP - December 3, 2011
 113. Nguyen dinh Nam - San Diego CA 92131 USA - December 3, 2011
 114. Dominic Hoang - Sydney, Australia - December 3, 2011
 115. Diep Nguyen - San Jose, California, USA - December 3, 2011
 116. HIEN AN TON - SAN JOSE, CA, USA - December 3, 2011
 117. Tuy Nguyễn - San Jose, California, USA - December 3, 2011
 118. Alice Kim Nguyễn - San Jose, California, USA - December 3, 2011
 119. Thuy Phan - Morgan Hill, California, USA - December 3, 2011
 120. John Nguyen - Lake Elsinore, Ca 92530 USA - December 3, 2011
 121. Jessi Do - Los Angeles, California, USA - December 3, 2011
 122. Tran Le Ly - fremont ,CA 94538 - December 3, 2011
 123. Lam Minh Canh - MELBOURNE VIC AUSTRALIA - December 3, 2011
 124. LAM MINH CANH - MELBOURNE VIC AUSTRALIA - December 3, 2011
 125. Hoang-Phuong - Victoria, Australia. - December 3, 2011
 126. Peter Le - Melbourne/ Australia - December 3, 2011
 127. NGUYEN QUANG THANH - SAIGON,VIETNAM - December 3, 2011
 128. NGUYỄN Bình Huyên - Créteil FRANCE - December 3, 2011
 129. Nguyễn Trà - West Palm Beach, florida USA - December 3, 2011
 130. Bich Nguyen - Adelaide Australia - December 3, 2011
 131. Nguyen van Sach - Essen, Deutschland - December 3, 2011
 132. Kha Anh - Sydney, Australia - December 3, 2011
 133. Nhon Nguyen - Hayward CA U.S.A. - December 3, 2011
 134. Quan Nguyen - Falls Church, VA, USA - December 3, 2011
 135. Dr. Nguyen Son Nam - Willoughby, NSW 2068 Australia - December 3, 2011
 136. Vu Anh Chu - VNQDD Uc Chau - Artarmon, NSW 2064, Australia
 137. Phạm Khắc Đông - Tucker GA 30084, USA - December 3, 2011
 138. Suong Truong - Kansas, USA - December 3, 2011
 139. Nguyễn-Quý - Elgin ,Illinois,USA - December 3, 2011
 140. Lý Thanh Trực - Goettingen, Germany - December 3, 2011
 141. Le Van Thanh - Belgium - December 3, 2011
 142. hai pham - 171 elmhurst ave. toronto ont. canada - December 3, 2011
 143. dương hồng cách - Paris France - December 3, 2011
 144. Natalie Nguyen - San Jose, USA - December 3, 2011
 145. Phuong Lam - Melbourne, Australia - December 3, 2011
 146. nguyenvhoa@yahoo.com Nguyen van Hoa - Fountain Valley, CA USA
 147. peter bao the ngo - allentown,PA - December 3, 2011
 148. M.DUNG.-Duong - Anaheim ,USA - December 3, 2011
 149. Mr .Ngo Minh Tho - Roissy en Brie , France - December 3, 2011
 150. HÀ ĐĂNG KIỂM - MADRID - SPAIN - December 3, 2011
 151. Trần Thị Kim Loan - OSLO - NORWAY - December 3, 2011
 152. Nguyễn Thị Hồng Tâm - Oslo - Norway - December 3, 2011
 153. Le Theresa - San Jose, CA USA - December 3, 2011
 154. Bui Loc - San Jose, USA - December 3, 2011
 155. Dao Nguyen - Minnesota, USA - December 3, 2011
 156. Dominic Van Tran - London, England - December 3, 2011
 157. Quyen Vu - Fremont, California, USA - December 3, 2011
 158. Vy Nguyen - Westminster, California, USA - December 3, 2011
 159. Toan nguyen - winnipeg Manitoba Canada - December 3, 2011
 160. Le Cong Dao - Westminster, California, USA - December 3, 2011
 161. Son Nguyen - Huntsville, Alabama, USA - December 3, 2011
 162. TÂM Ý - San Jose, America - December 3, 2011
 163. Huynh hanh kim HONG - Brisbane Queensland AUSTRALIA
 164. Quang Dang - Westminster, California, USA - December 3, 2011
 165. Nguyễn Thị Ngọc Hanh - Paris France - December 3, 2011
 166. Dan Le - USA - December 3, 2011
 167. Huu-Hiep-Nguyen - Blackburn north V.I.C 3130 Australia
 168. Chau Hoang - Santa Clara, USA - December 3, 2011
 169. Bau Chinh - Toronto ,Canada - December 3, 2011
 170. Thang Nguyen - Boston, Massachusettes USA - December 3, 2011
 171. Tam Thu - U S A - December 3, 2011
 172. THOMAS NGUYEN - HAWTHORNE,USA 90250 - December 3, 2011
 173. Mme Dang Thi Phuong Lan - Paris ( FRANCE) - December 3, 2011
 174. thu trong ha - houston TX USA - December 3, 2011
 175. Do hoang - Orlando, FL USA - December 3, 2011
 176. Đỗ hiếu Nam - Australia - December 3, 2011
 177. Tina Ngo - Annadale ,USA - December 3, 2011
 178. Nguyen hung Tien - PEARLAND TX usa - December 3, 2011
 179. ANNA NGUYEN - Houston TX USA - December 3, 2011
 180. Christin To - Houston Tx UAS - December 3, 2011
 181. HUNG NGUYEN - HOUSTON TX UAS - December 3, 2011
 182. LE BUI - Fort Worth, Texas, USA - December 4, 2011
 183. Joseph Pham - Canberra, Australia - December 4, 2011
 184. TRAN TRI - Melbourne AUSTRALIA - December 4, 2011
 185. Đỗ Duy Huỳnh - Blystadlla, Norway. - December 4, 2011
 186. Nguyen Thi Tu - Elgtråkket - Blystadlia - Norway - December 4, 2011
 187. Peter Nguyen - London, United Kingdom. - December 4, 2011
 188. duke lee - valparaiso indiana usa - December 4, 2011
 189. Tan Nguyen - Melbourne, Australia - December 4, 2011
 190. Tam My Le - San Taclara CA 95050. USA - December 4, 2011
 191. MARTIN HUYNH - SILVER SPRING. MARYLAND USA
 192. Trisha Nguyen - California, US - December 5, 2011
 193. Mary TL Vu (BlueOrchid) - Canberra - Australia - December 5, 2011
 194. nguyen van phong - victoria, australia - December 5, 2011
 195. Hung Thanh Nguyen - ADELAIDE- AUSTRALIA - December 5, 2011
 196. Hung Mai - Adelaide, SA Australia - December 5, 2011
 197. Loan Nguyen - San Jose, USA - December 5, 2011
 198. David nguyễn Mai - Adelaide, South Asutralia. Australia - December 5, 2011
 199. le hoang long - adelaide, Australia - December 5, 2011
 200. Benjamin Nguyen - San Jose, California, The United States
 201. Nguyen Thi Vinh - Carmel, New York, USA - December 5, 2011
 202. Nguyen Thao Trang - Adelaide, Australia - December 5, 2011
 203. Michael Nguyen - Adelaide, Australia - December 5, 2011
 204. Kim Thu Vu - Adelaide, Australia - December 5, 2011
 205. Ngoc Han Nguyen - Adelaide, Australia - December 5, 2011
 206. Francis Nguyen - Adelaide, Australia - December 5, 2011
 207. Hanh Nguyen - Adelaide, Australia - December 5, 2011
 208. Teresa Nguyen - Adelaide, Australia - December 5, 2011
 209. Paul Hien Hoang - Garden Grove , CA. , USA - December 5, 2011
 210. Nguyễn Phúc Bảo Quốc - CO., USA - December 5, 2011
 211. MR TOM - California, CA - December 6, 2011
 212. Ha Nguyen - Anaheim,USA - December 6, 2011
 213. Hiep Pham - Perth, Australia - December 6, 2011
 214. Tran Ho - Perth, Australia - December 6, 2011
 215. Vinh Nguyen - Keilor, Melbourne, Australia - December 6, 2011
 216. nguyen van cuong - adelaide australia - December 6, 2011
 217. XUAN TRAN - 5054 WINTERFREEN DR.; NEWARK; CA 94560; USA
 218. Nguyên Cao Duong - Paris FRANCE - December 6, 2011
 219. PHUONG-MAI NGUYEN - HOUSTON, TX, USA - December 6, 2011
 220. Tuyet Phan - Cerritos California USA - December 6, 2011
 221. Thuận Trừ - Toronto, Canada - December 6, 2011
 222. HOANG THI - MUNCHEN ; GẺMANY - December 6, 2011
 223. Giang Minh Phan - Sunnyvale, United State of America - December 6, 2011
 224. Nguyễn Ðức Hồ CQN/VQ Bỉ - Bruxelles Belgique - December 6, 2011
 225. LÊ Văn Tư - Drancy -FRANCE - December 6, 2011
 226. Le Trung Ung - Erbach,Odenwald - Deutschland - December 6, 2011
 227. Vu quoc Thang - Houston, Texas USA - December 6, 2011
 228. Vu quoc Thang - Houston, Texas USA - December 6, 2011
 229. Thái quang Ty - Norcross, Georgia USA December 6. 2011 - December 6, 2011
 230. Kathy Nguyen - Ottawa, Ontario, Canada - December 6, 2011
 231. Ngoc Anh - Garden Grove, Hoa Ky - December 6, 2011
 232. Quoc Phung - California, USA - December 6, 2011
 233. TRAN KIEM THIEU - OAKLAND,CALIFORNIA.USA - December 6, 2011
 234. Dinh Ngoc Ly - Newark, California USA - December 7, 2011
 235. Nhung Dinh - Newark, California, USA - December 7, 2011
 236. Duc Huynh - Adelaide Australia - December 7, 2011
 237. NGUYEN CAO LINH - Adelaide, SOUTH AUSTRALIA
 238. LUONG THI KHUYEN - Adelaide, SOUTH AUSTRALIA
 239. Nghiep Bui - Milpitas CA 90535 USA - December 7, 2011
 240. Nga Buingo - Milpitas CA 90535 USA - December 7, 2011
 241. Dat Nguyen - Melbourne VIC Australia - December 7, 2011
 242. Hieu Quan Canh - Canada - December 7, 2011
 243. Nguyen Thong - CA, USA - December 8, 2011
 244. Hoa Nguyen - Huntington Beach, USA - December 8, 2011
 245. Van Nguyen - Melboure Australia - December 9, 2011
 246. MARTIN HUYNH - SILVER SPRING, MARYLAND USA - December 9, 2011
 247. NGUYEN Phong Quang - Paris, FRANCE - December 9, 2011
 248. Nguyen Nhut Chau - Paris - France - December 9, 2011
 249. Nguyen Van Tai - Paris - France - December 9, 2011
 250. SOPHIE TRAN - San Jose . U.S.A . - December 9, 2011
 251. NGUYEN VAN LAM - Washington DC . USA . - December 9, 2011
 252. Nguyen Tam . - San Jose . California . USA . - December 9, 2011
 253. DONG DZUY - Santa Anna . California . USA . - December 9, 2011
 254. Vinh Ho - Los Angeles . CA . USA - December 9, 2011
 255. Nguyen Quoc Viet Hung. bút hiệu Bình Khánh - Garden Grove, California, USA - December 9, 2011
 256. Pham, Minh Chau - Garland . Texas . USA - December 9, 2011
 257. Diem Lee . - Simivalley . California - U.S.A - December 9, 2011
 258. DUNG NGUYEN - Saint Louis . Missouri . USA . - December 9, 2011
 259. CONNIE NGUYEN - Rockville . Maryland . USA - December 9, 2011
 260. Linda NGUYEN - Braintree , Massachusette . USA . - December 9, 2011
 261. Le van Dung - Bruxelles . BELGIQUE . - December 9, 2011
 262. Henry Dang - Westminster . Cali . U.S.A . - December 9, 2011
 263. Mai Van Sen - Oklahoma, USA - December 9, 2011
 264. Nghia Phuong - Garden Grove ,California, USA - December 9, 2011
 265. NGUYỄN TIẾN CẢNH - ORANGE PARK, FLORIDA, USA - December 9, 2011
 266. NGUYỄN THI VÂN - FLEMING ISLAND, FLORIDA, USA - December 9, 2011
 267. CUNG NGUYỄN - JACKSONVILLE, FLORIDA, USA - December 9, 2011
 268. VANLINH NGUYEN - SYRACUSE, NEWYORK, USA - December 10, 2011
 269. HÂN NGUYỄN - JACKSONVILLE, FLORIDA-USA - December 10, 2011
 270. LínhBiển NghiệpTrần - Toronto - Canada - December 10, 2011
 271. Hoang Thai - Grand Rapids, MI USA - December 10, 2011
 272. Van Huynh - Caledonia, MI, USA - December 10, 2011
 273. Phap Nguyen - Kentwood, MI, USA - December 10, 2011
 274. Oanh Thai - MINNEAPOLIS, MINNESOTA, USA - December 10, 2011
 275. Duong Thai Son - New York, USA. - December 10, 2011
 276. Anh Do - Adelaide, Australia - December 11, 2011
 277. Ettianne Anshin - Sydney, Australia - December 12, 2011
 278. Nguyen thanh Ton - Sydney,Australia - December 14, 2011
 279. Nguyen thi Dang - Sydney,Australia - December 14, 2011
 280. Nguyen thi Dan Thuy - Sydney - December 14, 2011
 281. Nguuyen thi an Hanh - Sydney - December 14, 2011
 282. Dothi Thu Ha - Sydney australia - December 14, 2011
 283. Nguyen thi Mai Uyen - Sydney - December 14, 2011
 284. Nguyen thi anh Hoa - Sydney - December 14, 2011
 285. Nguyen dang Trinh - Sydney - December 14, 2011
 286. Andre N. Nguyen - Garden Grove, CA - December 14, 2011
 287. Nguyễn Thức - Vancouver BC.Canada - December 14, 2011
 288. MARYLIN TRƯƠNG - Toronto Canada - December 14, 2011
 289. Vuphong - Toronto Canada - December 14, 2011
 290. Vuphong - Toronto Canada - December 14, 2011
 291. Ngo Sy Han (gia dinh 4 nguoi) - Troy, MI, USA - December 14, 2011
 292. Đặng Văn Ngọc - Calgary, a - December 15, 2011
 293. Đặng Văn Ngọc - Calgary , Alberts Canada - December 15, 2011
 294. KitaWebs - Kansas, USA - December 15, 2011
 295. GIANG CHU - LAFAYETTE LOUISINA USA - December 15, 2011
 296. Nguyen Thi Ngoc Hanh - Paris France - December 16, 2011
 297. Kiều Trọng Tấn, chủ nhiệm Diễn Đàn Nông Gia VN/ Nu - Adelaide- Australia - December 18, 2011
 298. Nhà văn Dương Đại Trường, chủ bút DĐNGVN/NU , www.nonggiavnsa.org.au - Adelaide, South Australia - December 18, 2011
 299. Van-Tống - Tmpa,fl USA - December 19, 2011
 300. Nguoi Viet Tu Do - Montrea, Canada - December 20, 2011
 301. Dao Hoi - Honolulu-Hawaii-USA. - December 27, 2011
 302. Tôn Thất Bình - Hawaii, USA - December 27, 2011
 303. Thinh Tran - Walnut, California, USA. - December 27, 2011
 304. Anne Marie Nguyen - Gainesville , Florida , USA . December 12.27.2011, 8:15 am - December 28, 2011
 305. Lai v Ta - Fountai Valley,California,USA - December 28, 2011
 306. Đoàn Trọng Hiếu - Albuquerque, New Mexico.USA - January 24, 2012
 307. Ni Tran - Melbourne, Australia - February 12, 2012
 308. VietNam-Troi Dong - ARLINGTON-VIRGINIA - USA - March 21, 2012
 309. Tony Bui - Atlanta, USA - March 22, 2012
 310. tfipmj@dhwhtp.com - http://sssympvecyop.com/ - April 10, 2012
 311. xtceaask@iubvjhwg.com - http://www.buyacyclovir.name - April 17, 2012

----------o0o---------

Phần Ý kiến của độc giả:

*** Christine Le - San Jose, USA. - December 2, 2011, 1:23 pm

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư. Đả đảo VC đàn áp, cướp đất của giáo xứ Thái Hà.

*** Bút Nhóm Gọi Đàn - GARDEN GROVE, CALIFORNIA, USA - December 2, 2011, 1:51 pm

Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN, đê tiện cướp đất của Giáo Xứ Thái Hà

*** Vu Nhan Quyen - San Jose USA - December 2, 2011, 2:47 pm

Đả Đảo Vc đàn áp tôn giáo, vi phạm Nhân Quyền.

*** Trần văn Thắng - Eindhoven - Netherlands - December 2, 2011, 3:34 pm

Phản đối nhà cầm quyền Hà Nội tàn ác với dân và hèn với Tàu cộng

*** Gia đình QCCVNCH/Hòa Lan - Netherlands - December 2, 2011, 3:39 pm

Hãy trả lại quyền dân tộc tự quyết , quyền làm người cho người dân

*** thụyvi - Wyoming, MI 49548 USA - December 2, 2011, 3:52 pm

Please let them to release Him

*** Ngưu Tấn Phan - Cựu Chiến Sĩ VNCH - Westminster California . USA - December 2, 2011, 4:27 pm

Down with communist.

*** Lê Duy San - San Jose, California, USA - December 2, 2011, 4:31 pm

I supporst this protest letter. Everyone has the right to property, sole or in partnership with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property. San Duy Le

*** dan nguyen - Edmonton Alberta CANADA - December 2, 2011, 5:05 pm

CSVN phải tôn trong những quyền căn bản của người dân và tôn trọng những công ước quốc tế mà CSVN đã ký. HUMAN RIGHT FOR VIETMAM

*** Nguyen Thomas - San Diego, California, USA. - December 2, 2011, 5:15 pm

Hoan toan ung ho cac anh chi em trong nuoc dung len doi hoi Nhan Quyen va Tu Do Ton Giao cho dong bao Viet Nam.

*** PHAM DANG tự TRÚC NAM - PARIS , FRANCE - December 2, 2011, 5:23 pm

Hoàn toàn đồng ý và ký tên ủng hộ kháng thư đồng thời yêu cầu các cơ quan quốc tế liên hệ giải thoát cả một dân tộc đang bị nô-lệ-hóa bởi chánh sách lạc hậu lổi thời, điêu ngoa, tàn ác, lường gạt cả thế giới cộng thêm tội phản quốc bán nước cầu an hầu giử độc quyền cai trị để tiếp tục tham nhũng và bốc lột dân lành ...

*** Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát - Toronto, Canada - December 2, 2011, 5:54 pm

Yêu cầu chính quyền Hà Nội tôn trọng sư công bắng lẽ phải để trả lại toàn bộ đất đai cho giáo xứ Thái Hà. Giáo dân nói riêng và toàn thể người dân trong nước đã đau khổ quá nhiều dưới chế độ độc tài toàn trị của các ông.

*** Dong Pham - Norcross, Ga 30071, USA - December 2, 2011, 5:55 pm

Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận việc nhà cầm quyền Hà Nội hành sử không tôn trọng pháp luật

*** Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước - Hà Nội - Sài Gòn - December 2, 2011, 6:19 pm

Xin hãy đưa csVN trở lại danh sách CPC, csVN đã không tôn trọng nhân quyền và vẫn ra tay đàn áp người dân lành. Đặc biệt hơn nữa từ ngày cs thống nhất hai miền họ đã cướp đi quyền tự do ngôn luận báo chí, tất cả đều nằm trong tay tập đoàn cs cai trị theo đường lối Đàn Áp Bắt Bớ các nhà dân chủ đấu tranh cho dân tộc Việt Nam Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước Hà Nội - Sài Gòn

*** Brendon Tran - Orlando Florida USA - December 2, 2011, 6:27 pm

Đã đảo CS đàn áp tôn giáo .Mượn là phải trả.

*** AMIEE HOANG - CALIFORNIA - HOA KY - December 2, 2011, 6:42 pm

Phản đối nhà cầm quyền Hà Nội tàn ác với dân và hèn với Tàu cộng!!!

*** Tran Long - San Jose, USA. - December 2, 2011, 6:54 pm

Đả đảo Việt cộng: HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN, lúc nào cũng cướp của, đàn áp dân lành.

*** Tan Dinh Nguyen - Oakland Ca,USA - December 2, 2011, 6:58 pm

Xin moi nguoi hay hiep thong voi khoi 8406 ky ten ung ho khang thu, de tranh dau cho cong ly, va tu do cho dan toc Viet Nam, va phan doi bon cuop Ha Noi dan Ap Tu si va Giao Dan Giao Xu Thai Ha, Con Cong, My Loc Thuoc Giao Phan Vinh.

*** Vu Thi Hong Hoa - Oakland Ca,USA - December 2, 2011, 7:00 pm

Xin moi nguoi hay ky ten de ung ho cho Gioa Xu Thai Ha, va cac Cha DCCT Ha Noi, dang bi nha cam quyen Ha Noi dan ap.

*** Lê Văn Quyền - Irvine,CA USA - December 2, 2011, 7:03 pm

Việc làm của Giáo dân Thái Hà là có chính nghĩa,tôi hoàn toàn ủng hộ

*** Nguyễn Ngọc Tiên - Santa Clara, California, Hoa Kỳ - December 2, 2011, 7:09 pm

Hoàn toàn ủng hộ kháng thư tố cáo nhà cầm quyền cộng sản trước Liên Hiệp Quốc, các quốc gia yêu chuộng tư do dân chủ và các Tổ chức Quốc tế nhân quyền.

*** tom cao - Santa Ana, Ca 92704, USA - December 2, 2011, 7:11 pm

Vietnamese Communist Party leaders such as Mr. Nguyen Phu Trong, Nguyen Tan Dung, Truong Tan Sangv.v...arebig liars. Don't believe in what they say! Look at what they do !...That why I had to escape from Viet Nam by boat. whoever believe in Viet Nam Communist Party Leaders is stupid.

*** Đặng Bảo - Stanton California USA - December 2, 2011, 7:30 pm

Hiệp thông đòi hỏi công lý cho giáo xứ Thái Hà Việt Nam.

*** Nguyễn Kinh Luân - Plano, TX - December 2, 2011, 7:33 pm

Cực lực lên án hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN.

*** Lê công Đạo - Westminster, California, USA - December 2, 2011, 8:29 pm

Cực lực phản đối và tố cáo công sản Hà Nội vi phạm nhân quyền,tự do tôn giáo và quyền sở hữu của người dân Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc.

*** LE XUAN DIEM - LONG BEACH CALI USA - December 2, 2011, 8:29 pm

Chung toi cuc luc phan doi: - Bao quyen cs da cuop dat cua giao xu Thai Ha. - - - - da xuc pham noi ton nghiem tho tu. - Dan ap tho bao nhung tin huu va linh muc tu si. - Dung xa hoi den de lam dieu ac doc phi nghia.

*** Luke Tran - ca , usa - December 2, 2011, 8:43 pm

Phan doi dan ap Thai Ha, bat bo lich muc va giao dan. Yei cau tra lai dat da muon cua Thai Ha

*** Nguyen Thi Minh Thuy - Da Nang - Viet Nam - December 2, 2011, 8:56 pm

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong Dan Ap,Khung Bo,Ban Nuoc,Hai Dan.Hen voi Giac Trung Cong va Ac voi Dan tai moi noi tren khap dat nuoc Viet Nam.Khong ai tai Viet Nam co the bay to bat ky Y Kien nao ma duoc CSVN ton trong nhu CSVN da ky tai cac dien dan cua Tat Ca Hoi Nghi khap moi noi tren The Gioi.

*** Gia đình Tâm Bền (14 người) - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011, 9:07 pm

Cực lực phản đối CSVN đàn áp Giáo Xứ Thái Hà

*** tran anh minh - tokyo saitama - December 2, 2011, 9:43 pm

toi cung hop y voi giao dan va cha so giao su thai ha

*** Gia đình Bùi Phượng Vĩ - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011, 9:48 pm

Đả đảo Cộng Sản Việt Nam HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN. Mượn đất Giáo Xứ Thái Hà rồi muốn cướp luôn không chịu trả. Quả thật Đàng Cộng Sản là ĐẢNG CƯỚP. ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN.

*** Gia đình Nguyễn Đang - Garden Grove, California, USA - December 2, 2011, 9:54 pm

ĐÙNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI. HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM. ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÚNG LÀ BỌN ĂN CƯỚP. MƯỢN MÀ KHÔNG TRẢ.

*** Nguyen Van Thong - Boston, MA USA - December 2, 2011, 9:57 pm

Toi phan doi cach hanh xu man ro cua cong-san Viet Nam.

*** Anh Truong - Austin, Texas, USA - December 2, 2011, 10:34 pm

Let the citizens of Thai Ha and other parts of Vietnam have the rights and freedom to express their belief.

*** Lê, Thanh - San Jose . CA. 95133. USA. - December 2, 2011, 10:35 pm

Máu của những người lành thánh ở Giáo Xứ Thái Hà sẽ là những KHÁNG THƯ đệ trình lên trước mặt THƯỢNG ĐẾ. Máu của những người lành thánh ở Giáo xứ Thái Hà sẽ làm thức tỉnh LƯƠNG TÂM NHÂN LOẠI. NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO đang NGỦ GỤC xin hãy TỈNH DẬY. Các Chiên mẹ và chiên con đang bị BÁCH HẠI. Sói đang ỡ giữa bầy cừu. mà chủ chăn còn đang say sưa ngủ. Lê Thanh

*** Minh-Thanh Trần - , Virginia, U.S.A. - December 2, 2011, 10:52 pm

Xin mọi người hãy tố cáo với thế-giới, và Liên Hiệp Quốc rằng, đảng cộng-sản VN đang bán nước hại dân. Những hành-động áp-bức, và mị dân của cs VN cần phải chấm dứt ngay và hãy trả lại đất đai, tài-sản của dân chúng, và trên hết nữa là đất đai đã từng vay mượn của các nhà thờ, điển hinh là Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái-Hà ngay hiện-tại và phải biết tôn-trọng tự-do của mọi tôn-giáo.

*** Minh-Thanh Trần - Dumfries, Virginia, U.S.A. - December 2, 2011, 10:53 pm

Xin mọi người hãy tố cáo với thế-giới, và Liên Hiệp Quốc rằng, đảng cộng-sản VN đang bán nước hại dân. Những hành-động áp-bức, và mị dân của cs VN cần phải chấm dứt ngay và hãy trả lại đất đai, tài-sản của dân chúng, và trên hết nữa là đất đai đã từng vay mượn của các nhà thờ, điển hinh là Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái-Hà ngay hiện-tại và phải biết tôn-trọng tự-do của mọi tôn-giáo.

*** Thiện Ngôn - British Columbia, Canada - December 2, 2011, 11:02 pm

Tích cực ủng hộ Kháng Thư, tố cáo trước công luận thế giới hành động đàn áp tôn giáo dã man của nhà cầm quyền CSVN Hà Nội.

*** Tra, Duc - San Diego, California, USA - December 2, 2011, 11:08 pm

I support fredom for Viet Nam

*** Quang Trung , Nguyen - toronto ,Ontario , Canada - December 2, 2011, 11:08 pm

freedom for VietNam , human Right for Vietnam. communist VietNam must go right away from VN.

*** Tra, Duc - San Diego, California, USA - December 2, 2011, 11:09 pm

I support fredom for Viet Nam

*** GORDON LUONG - GARDEN GROVE, CALIFORNIA, USA - December 2, 2011, 11:13 pm

YOUR CONSIDERATION OF THE COMMEMTS WOULD BE GREATLY GRATITUDE

*** HANH X. PHAM - Garden Grove , California USA - December 3, 2011, 12:08 am

Toi ung ho,khang thu cua khoi 8406.

*** LE TRI - SAIGON- VIET NAM - December 3, 2011, 12:35 am

Đả đảo nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp tôn giáo

*** Tha Nhân Trần chương Lương - WESTMINSTER, CA, USA - December 3, 2011, 12:40 am

Hoàn toàn Ủng hộ Ý Kiến và lập trường của khối 8406. Đả đảo Việt Cộng Hèn với giặc Dộc Ác vối Nhân Dân Tha Nhân, USA

*** ĐỖ HỮU LONG - San Jose . California . USA . - December 3, 2011, 12:51 am

Yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do hành đạo và quyền sở hữu tài sản cuả giáo xứ Thái Hà .

*** Nhat Ngo - Sanjose CA.USA - December 3, 2011, 1:20 am

Freedom is not FREE!!I hope 80 millions brother and Sister still living in VN,soon and sooner can smell and and have a real value of freedom like every people around the world.God please help them.I'm 100% support the protester in Thai-Ha.Dictator Regime must Go!!Freedom for Viet Nam!!Democracy for Viet Nam!!

*** Dung Nguyen - Ontario Canada - December 3, 2011

I srong agree to support this letter to send to United Nation

*** Việt Sĩ (International Movement of Democracy, Human/ Civil Rights and Religious Freedom for VIETNAM) - San Jose, California, USA - December 3, 2011

It has been deeply depressed that the United Nations has elected the Socialist Republic of Vietnam (SRVN) as its Security Council’s member while it has been so obviously the SRVN has brutally suppressed, terrorized and physically injured its own innocent citizens who have only executed their constitutional rights of freedom of speech which is guaranteed by the SRVN's Constitution of 1992. I have strongly questioned the impartiality, effectiveness, quality and the solidity of the United Nations itself.

*** Tuy Nguyễn - San Jose, California, USA - December 3, 2011

Yêu cầu nhà cầm quyền, Đàng CSVN trả lại tài sản cho tất cả các Tôn Giáo; Thiên Chuá Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Haỏ, Tin Lành.

*** Hoang-Phuong - Victoria, Australia. - December 3, 2011

Đất nước VN muốn phát triển, cần phải tôn trọng nhân quyền, tính ngưỡng,tự do.

*** NGUYỄN Bình Huyên - Créteil FRANCE - December 3, 2011

Chu'ng tôi phản đô'i tâ't cả hành động đàn a'p Tôn Gia'o tại nươ'c Việt Nam cũng như ở khă'p mọi nơi.

*** Nguyễn Trà - West Palm Beach, florida USA - December 3, 2011

Xin ủng hộ và hậu thuẫn kháng thư, cám ơn những người đứng ra cứu giúp Cộng Đoàn Công Giáo ở Việt Nam

*** Bich Nguyen - Adelaide Australia - December 3, 2011

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư,phản đối đàn áp Tôn giáo và nô lệ tàu cộng

*** Nguyen van Sach - Essen, Deutschland - December 3, 2011

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư.

*** Phạm Khắc Đông - Tucker GA 30084, USA - December 3, 2011

Chúng tôi phản đối tính cách bất hợp pháp trong lối hành xử của nhà cầm quyền không tôn trọng tính mạng và tài sản của nhân dân!!!

*** Natalie Nguyen - San Jose, USA - December 3, 2011

Chung toi cuc luc len an dang cong san VN da va tiep tuc dan ap da man dan lanh vo toi. Trong khi do thi lai hen , khiep nhuoc truoc quan thu.Kinh xin moi nguoi dan Viet cung nhau doan ket mot long de len an dang cong san VN truoc cong luan quoc te.

*** M.DUNG.-Duong - Anaheim ,USA - December 3, 2011

Cong san Ha noi la mot bay sau tham nhung. TAP DOAN THAM NHUNG NAY CUOP DAT RUONG VUON NHA CUA CUA NHAN DAN vn VA CAC TON GIAO MOT CACH PHI PHAP DE TRUC-LOI CHO DANG CUOP MAFIA VA BAN CHO NGOAI NHAN DE LAY LOI .

*** Mr .Ngo Minh Tho - Roissy en Brie , France - December 3, 2011

Da dao VGCSBN hen voi Giac ac voi Dan ! Freedom for Viet Nam !

*** HÀ ĐĂNG KIỂM - MADRID - SPAIN - December 3, 2011

Nhiệt liệt đồng tình với NỘI DUNG KHÁNG THƯ NÀY.

*** Trần Thị Kim Loan - OSLO - NORWAY - December 3, 2011

Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải tuân thủ những Điều Khoản được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế mà CSVN đã ký kết.

*** Nguyễn Thị Hồng Tâm - Oslo - Norway - December 3, 2011

Hoàn toàn ủng hộ Dòng CCT Hà Nội và Giáo Dân GX Thái Hà

*** Le Theresa - San Jose, CA USA - December 3, 2011

Xin hoan toan ung ho KHANG THU phan doi CSVN cuop dat va dan ap Ton GIAO TAI vIET nAM.

*** Bui Loc - San Jose, USA - December 3, 2011

Chung toi HOAN TOAN UNG HO viec lam cua giao dan GIAO SU THAI HA PHAN DOI CHINH QUYEN CONG SAN VIET NAM VI PHAM NHAN QUYEN VA DAN AP TON GIAO.

*** Dao Nguyen - Minnesota, USA - December 3, 2011

Hoàn toàn ủng hộ kháng thư.

*** Dominic Van Tran - London, England - December 3, 2011

"Dung nghe nhung gi Cong San noi,hay nhin ky nhung gi Cong San lam" Ton giao la mot trong nhung quyen can ban ma nguoi dan duoc huong,khong phai xin hay cau khan moi duoc phep. Thuyet Cong San la vo than,vo gia dinh va vo to quoc !!!! Yeu cau Lien Hiep Quoc va toan the gioi hay xot thuong den nguoi dan Viet Nam cua chung toi da va dang chiu rat nhieu dau thuong tan cung cua nhan loai !!!!

*** Dominic Van Tran - London, England - December 3, 2011

"Dung nghe nhung gi Cong San noi,hay nhin ky nhung gi Cong San lam" Ton giao la mot trong nhung quyen can ban ma nguoi dan duoc huong,khong phai xin hay cau khan moi duoc phep. Thuyet Cong San la vo than,vo gia dinh va vo to quoc !!!! Yeu cau Lien Hiep Quoc va toan the gioi hay xot thuong den nguoi dan Viet Nam cua chung toi da va dang chiu rat nhieu dau thuong tan cung cua nhan loai !!!!

*** Vy Nguyen - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Xin hoàn toàn ủng hộ kháng thư. Đả đảo VC vi phạm nhân quyền, tôn giáo và đàn áp dân chúng, cướp đất của giáo xứ Thái Hà.

*** Toan nguyen - winnipeg Manitoba Canada - December 3, 2011

Cầu chúa ban phước lành cho giáo xứ Thái Hà chống lại cường quyền tàn bạo.

*** Le Cong Dao - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** Le Cong Dao - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** Le Cong Dao - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** TÂM Ý - San Jose, America - December 3, 2011

Hoàn toàn ủng hộ Kháng Thư Giáo Xứ Thái Hà, chống đối Chính quyền Hà nội đàn áp tôn giáo.

*** Huynh hanh kim HONG - Brisbane Queensland AUSTRALIA - December 3, 2011

Su dan ap bat bo danh dap Giao dan va Linh muc Giao xu Thai Ha trong thoi dai nay khong the chap nhan duoc.

*** Quang Dang - Westminster, California, USA - December 3, 2011

Toi hoan toan Ung Ho Khang Thu cua Khoi 8406 ve hanh dong vi pham nhan quyen, vi pham quyen tu do ton giao, dan ap,khung bo,Ban Nuoc,Hai Dan

*** Thang Nguyen - Boston, Massachusettes USA - December 3, 2011

Please bring VN back to CPC due to its ill treated behavior to the Thai Ha Parish. If the UN has keeping underestimating the matter for decade, VN's religions have no exit to freedom

*** Tam Thu - U S A - December 3, 2011

VC chi so khi toan dan doan ket ma thoi.

*** THOMAS NGUYEN - HAETHORNE,USA 90250 - December 3, 2011

WE MUST KNOW THE REASON WHY WE HAVE BEEN HERE AND WHY WE WERE FORCED TO LEAVE VIET NAM.I DO NOT HATE ANY INDIVIDUALS IN VIET NAM BUT I JUST HATE AND LOOK DOWN COMMUNISM.

*** THOMAS NGUYEN - HAWTHORNE,USA 90250 - December 3, 2011

WE MUST KNOW THE REASON WHY WE HAVE BEEN HERE AND WHY WE WERE FORCED TO LEAVE VIET NAM.I DO NOT HATE ANY INDIVIDUALS IN VIET NAM BUT I JUST HATE AND LOOK DOWN COMMUNISM.

*** thu trong ha - houston TX USA - December 3, 2011

*** Do hoang - Orlando, FL USA - December 3, 2011

I support the letter of protest of BLOC 8406

*** Tina Ngo - Annadale ,USA - December 3, 2011

cực lực phản đối nhà cầm quyền VN đàn áp các Linh Mục và giáo dân giáo sứ Thái Hà

*** Joseph Pham - Canberra, Australia - December 4, 2011

Vietnamese Government must immediately free and release Rev. Nguyen Van Ly and all of the other Human Rights and Democracy fighters who are in prison or on probation.

*** TRAN TRI - Melbourne AUSTRALIA - December 4, 2011

Vì Công lý của loài người, pháp lý của văn minh, kính xin Qúy vị hãy can thiệp cho dân lành đang bị Chính quyền Việt Nam đàn áp và bách hại.

*** Đỗ Duy Huỳnh - Blystadlla, Norway. - December 4, 2011

Bản chất cũa Cộng Sản Việt Nam là Lừa Bịp và Gian Ác.Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa ăn cướp vừa la làng. Miệng nói tôn trọng Tự Do Tôn Giáo nhưng tay thì đàn áp triệt để...Tại Việt Nam không hề có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Đảng Cộng Sản VN là một tập đoàn Mafia, Ác Với Dân- Hèn Với Giặc Tàu. Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ Giáo Dân Thái Hà và cực lực lên án sự đàn áp của Việt Cộng; Và đòi hỏi Việt Cộng phải trả lại tài sản của Giáo Xứ Thái Hà vô điều kiện.

*** Nguyen Thi Tu - Elgtråkket - Blystadlia - Norway - December 4, 2011

Dừng nghe những gì Cộng Sản nói. Nhìn kỷ những gì Cộng Sản làm, Chung ta phãi đấu tranh đòi Cộng Sản phãi tha ngay những nhà đấu tranh cho Dân Chủ, Dân Quyền. Cộng Sản Phãi hoàn trã lại cho Tôn Giáo và Đồng Bào Việt Nam những gì họ đã vay mượn,

*** Tam My Le - San Taclara CA 95050. USA - December 4, 2011

Kính thỉnh nguyện đến Toà Thánh Vatican hảy lên tiếng bênh vực và che chở cho Giáo Dân lành thánh ở Giáo xứ Thái Hà. Xin toà thánh và các lảnh đạo còn lương tâm trên thế giới hảy lên tiếng . Im lẳng là đồng lõa với TỘI ÁC. Xin đừng ngủ yên trong tiếng "THÉT ĐỚN ĐAU VÌ BỊ BÁCH HẠI "của con cái. Tâm Mỹ Lê

*** MARTIN HUYNH - SILVER SPRING. MARYLAND USA - December 5, 2011

Ca nhan toi NHIET LIET UNG HO TU DO TON GIAO CHO VIETNAM/LEN AN HANH VI XAM PHAM NHAN QUYEN CUA CONG SAN VIET NAM/LEN AN HANH DONG CUOP DAT CUA GIAO XU THAI HA, HANOI. Yeu cau CSVN ngung ngay nhung hanh dong danh dap nguoi dan vo toi khi ho phan doi nha cam quyen trong tinh than BAT BAO DONG. Da dao CSVN luu manh va tan ac voi dan lanh VO TOI. Martin Huynh Silver Spring, Maryland USA

*** Trisha Nguyen - California, US - December 5, 2011

Nhung nguoi csVN can phai tra dat, tra nha lai cho giao xu Thai Ha. Cuop nha, cuop dat cua nguoi, doi nay khong bi huy diet, thi doi sau con chau cac nguoi cung se phai tra mon no nay cho cac nguoi ma` thoi.

*** Mary TL Vu (BlueOrchid) - Canberra - Australia - December 5, 2011

Tôi hoàn toàn ủng hộ kháng thư của khối 8406: - cực lực phản đối nhà nước CSVN cướp đoạt cơ sở tôn giáo và tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, đàn áp tu sĩ, giáo dân Công Giáo tại Thái Hà. - thỉnh cầu tổ chức Nhân quyền Quốc Tế, các chính phủ yêu chuộng tự do và công lý buộc nhà nước CSVN phải tôn trọng và thực thi ngay những điều khoản 1 tới 6 mà bản kháng thư để ra

*** Hung Thanh Nguyen - ADELAIDE- AUSTRALIA - December 5, 2011

Lên án hành động cướp đất của nhá cầm quyền hà nội đặc biệt tại giáo xứ thái hà để dùng vào những ý đồ riêng tư- trả lại quyền tự do tôn giáo cho người dân.

*** Hung Mai - Adelaide, SA Australia - December 5, 2011

Xin ủng hộ kháng thư, phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp, cướp tài sản, vu khống, bắt bớ,đánh đập dã man người dân vô tội. Tố cáo với Liên Hiệp Quốc và thế giới. Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng Mafia.

*** David nguyễn Mai - Adelaide, South Asutralia. Australia - December 5, 2011

Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy tôn trong những quyền sống của con người, muốn xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh có thể chống trả mọi cuộc ngoại xâm chúng ta cần sự đoàn kết và thương yêu nhau thực lòng. Hãy chứng minh sự thành thực bằng hành động.Xin nhớ bài học lịch sử Hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần chống lại sự xâm lăng từ phương Bắc.

*** Nguyen Thi Vinh - Carmel, New York, USA - December 5, 2011

I agree with every items listed in the :Letter of Protest of Bloc 8406 Overseas.

*** Nguyen Thao Trang - Adelaide, Australia - December 5, 2011

Dong bao Vietnam minh phai duoc huong quyen tu do, quyen lam dan nhu moi cong dan tren the gioi.

*** MR TOM - California, CA - December 6, 2011

Xin tha tat ca moi nguoi dan! Vi long nhan tu

*** Ha Nguyen - Anaheim,USA - December 6, 2011

Chính quyền CS VN hãy dừng tay đàn áp linh mục, tu sì, người dân vô tội… đừng dùng thủ đoạn hèn nhát dùng bọn “đâm thuê chém mướn “ để bịt miệng người dân. Cầu xin Quý Linh Mục, Tu sỉ và Giáo dân Thái Hà được can đảm và sức mạnh để chống đối bạo quyền đến cùng. Chúng tôi – những ngưới Việt Hải Ngoại luôn ở bên cạnh Các Bạn.

*** Vinh Nguyen - Keilor, Melbourne, Australia - December 6, 2011

I support the letter of protest of BLOC 8406

*** nguyen van cuong - adelaide australia - December 6, 2011

nhom yem tro khoi 8406 adelaide australia 06.12.2011 xin hoan toan ung ho la khang thu da dao vc dan ap nguoi bieu tinh cuop dat giao xu thai ha

*** Tuyet Phan - Cerritos California USA - December 6, 2011

Da Dao Cong San Viet Nam dan ap ton giao, dan ap giao dan Thai Ha.

*** HOANG THI - MUNCHEN ; GẺMANY - December 6, 2011

YEU CAU TRA LAI NHA CHO GIAO XU THAI HA.

*** Giang Minh Phan - Sunnyvale, United State of America - December 6, 2011

...Muốn có vị trí xứng đáng cùng sự hổ trợ của Cộng Đồng Quốc Tế về mọi lãnh vực, nhất là Quân Sự trong giai đoạn hiện nay phải đương đầu với bọn giăc xâm lựơc phương Bắc bảo vệ sự toàn vẹn và nền độc lập của Tổ Quốc VIỆT NAM. Nhà Cầm quyền CSVN tức khắc và cần thiết phải thức tĩnh biết tôn trọng những quyền căn bản của Công Dân và những Công ước Quốc Tế đã ký kết. PmGiang

*** Nguyễn Ðức Hồ CQN/VQ Bỉ - Bruxelles Belgique - December 6, 2011

Chúng tôi đồng ý Bản Kháng Thư

*** LÊ Văn Tư - Drancy -FRANCE - December 6, 2011

Hoàn toàn tán đồng nội dung của Kháng thư

*** LÊ Văn Tư - Drancy -FRANCE - December 6, 2011

Hoàn toàn tán đồng nội dung Kháng thư

*** Le Trung Ung - Erbach,Odenwald - Deutschland - December 6, 2011

yeu cau nha Cam Quyen Cong San Viet Nam tra lai Cong Ly cho Giao Xu Thai Ha va tranh moi thu doan bat bo,dan ap,khung bo Giao Dan.

*** Vu quoc Thang - Houston, Texas USA - December 6, 2011

Hoàn toàn ủng ḥ̣ô Kháng Thư v̀a yêu cầu chính quyền CSVN trả lại đất cho gíao xứ Thái Hà và ngưng ngay những hành động đàn áp tôn giáo.

*** Vu quoc Thang - Houston, Texas USA - December 6, 2011

Hoàn toàn ủng ḥ̣ô Kháng Thư v̀a yêu cầu chính quyền CSVN trả lại đất cho gíao xứ Thái Hà và ngưng ngay những hành động đàn áp tôn giáo.

*** TRAN KIEM THIEU - OAKLAND,CALIFORNIA.USA - December 6, 2011

YEU CAU HA NOI CHAM DUT DAN AP TON GIAO, VI PHAM NHAN QUYEN.

*** Duc Huynh - Adelaide Australia - December 7, 2011

Hoan toan ung ho viec lam day chinh nghia cua nhung nha dan chu.

*** NGUYEN CAO LINH va LUONG THI KHUYEN - Adelaide, SOUTH AUSTRALIA - December 7, 2011

Yeu cau nha cam quyen CSVN thi hanh ban tuyen ngon Quoc Te Nhan Quyen ma ho da dat but ky vao ban tuyen ngon ay!

*** Hieu Quan Canh - Canada - December 7, 2011

Hòa giải hòa hợp ở chổ nào đây.Trong nước thì đàn áp d̉a man,vô nhân đạo Hãi ngoại thì kêu gọi hòa giải hòa hợp.Khi về nước thì "cá nằm trên thớt" sẽ bị đối xử như tình trạng của người địa phương như hiện nay. Sorry nha.Hãy biểu hiện bằng hành động cụ thê đối với người dân trong nước trước đi.

*** Hoa Nguyen - Huntington Beach, USA - December 8, 2011

csVN không ngừng đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền, tùy tiện khám nhà dân, bắt người tra tấn dã man có người đã bỏ mạng.

*** Van Nguyen - Melboure Australia - December 9, 2011

Hoàn toàn ủng hộ Kháng Thư của Khối 8406. HUMAN RIGHT FOR THAI HA

*** MARTIN HUYNH - SILVER SPRING, MARYLAND USA - December 9, 2011

Xin yeu cau Chinh Phu Hoa Ky gay ap luc buoc CSVN ngung dan ap vo dieu kien Giao Dan va Hoi Dong Giao Xu Thai Ha da tranh dau cho quyen loi CHINH DANG cua Giao Dan. Xin tran trong cam on Chinh Phu Hoa Ky. Martin Huynh

*** NGUYEN Phong Quang - Paris, FRANCE - December 9, 2011

Tôi hoàn toàn ủng hộ kháng thư của Khối 8406. Nguyễn Phong Quang

*** Nguyen Quoc Viet Hung. bút hiệu Bình Khánh - Garden Grove, California, USA - December 9, 2011

Hoan nghênh tình thân đấu tranh vì Công Lý bất bạo động của bà con Giáo Dân Thái Hà.

*** Nghia Phuong - Garden Grove ,California, USA - December 9, 2011

Dat nuoc con thi con tat ca , dat nuoc mat thi mat tat ca.Ngay nay VN da bi nhuom do bi the che tan ac CS , chung ta hay dung len danh lai quyen song cho dan toc VN. Hoan ho tinh than bat khuat cua LM LY va khoi 8406.

*** LínhBiển NghiệpTrần - Toronto - Canada - December 10, 2011

Thỉnh cầu : Cơ quan Liên Hiệp Quốc (Ông Tổng thư ký Ban Ky Moon ) Nghị Hội Âu Châu Ủy ban Quốc Tế Nhân Quyền Quốc Hội Hoa Kỳ Chính Phủ Hoa Kỳ (TT Obama) Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN phải: Thượng tôn và tuân hành nghiêm chỉnh Bản Công Ước Quốc Tế mà họ đã ký kết tuân giữ. Tôn trọng quyền tự do hành đạo, quyền sở hữu tài sản của các tôn giáo, cũng như của mọi người dân. Trả lại toàn bộ đất đai, tài sản của các tôn giáo mà họ đã mượn hoặc chiếm dụng, đặc biệt của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà. Chấm dứt tức khắc hành động cho phép côn đồ đập phá cơ sở tôn giáo và khủng bố giáo dân Thái Hà. Không được đàn áp những cuộc biểu tình đòi công lý của người dân. Trả tự do ngay tức khắc cho LM Nguyễn Văn Lý cùng tất cả những nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù hay quản chế.

*** Duong Thai Son - New York, USA. - December 10, 2011

To^i hoa`n toa`n u?ng ho^. kha'ng thu+. DTS

*** Andre N. Nguyen - Garden Grove, CA - December 14, 2011

Tôi hoàn toàn ủng hộ Kháng Thư, Việt Cộng cắt đất dâng Tàu Hoàng Sa Bauxit còn đâu nước mình Chết sình Toilet Ba Đình Tội Đồ Dân Tộc tên Minh họ Hồ

*** MARYLIN TRƯƠNG - Toronto Canada - December 14, 2011

MONG DCSVN HẢY THỰC HÀNH LUẬT QUỐC VÀ MONG QUỐC TẾ THỰC HÀNH CÁM ƠN

*** Vuphong - Toronto Canada - December 14, 2011

Kính gởi đến liên hiệp quốc mong các ngài hảy thi hành luật pháp và bảo vệ luật cho có hiệu lực chính DCSVN đả bất chấp và coi thường nhân quyền,dàng áp dả man liên hiệp quốc cần có trách nghiệm cám ơn

*** Vuphong - Toronto Canada - December 14, 2011

Kính gởi đến liên hiệp quốc mong các ngài hảy thi hành luật pháp và bảo vệ luật cho có hiệu lực chính DCSVN đả bất chấp và coi thường nhân quyền dàn áp dả man,liên hiệp quốc cần có trách nhiệm cám ơn

*** Đặng Văn Ngọc - Calgary , Alberts Canada - December 15, 2011

Giáo hội Công giáo VN đang ở đâu bên dân hay bên đảng CSVN Các Chủ chăn không biết con Chiên mình đang bị đánh đập băt bớ sao! CSVN hãy ngưng ngay các việc đàn áp và bắt bớ đồng bào

*** KitaWebs - Kansas, USA - December 15, 2011

Đêm qua em nằm mơ. Chả có gặp bác Hồ. Thấy lên trời xin quả (cam quít thôi à nhe!) Ôi lòng, vui thấy mồ! Ra là bom nguyên tử (úi trời! bị xí gạt đồ chơi: faketoy.) Bảo thả xuống Ba Đình. Lúc bạo quyền đang họp. Cùng lũ quỉ Bắc Kinh. Giật mình em thức giấc. Ma vương vẫn lộng hành. Đạo, đời đều te tất. Chỉ còn đảng lưu manh. Ôi thế gian đau khổ. Nguyên do: bởi cộng quyền. Đàn áp cùng cướp đoạt. Hỏi trời, thấu oan khiên?

*** Nguyen Thi Ngoc Hanh - Paris France - December 16, 2011

Trã tự do tức khắc cho Ông Nguyễn Văn Lía

*** Kiều Trọng Tấn, chủ nhiệm Diễn Đàn Nông Gia VN/ Nu - Adelaide- Australia - December 18, 2011

Kính xin uỷ ban quốc tế nhân quyền can thiệp và áp lực nhà cầm quyền CHXHCNVN, trả tự do cho ông Nguyễn Văn Lía..

*** Nhà văn Dương Đại Trường, chủ bút DĐNGVN/NU , www.nonggiavnsa.org.au - Adelaide, South Australia - December 18, 2011

Chế dộ CSVN ác với dân, hèn với giặc Tàu. Đã đảo CSVN đàn áp tôn giáo, hãy trả tự do cho ông Nguyễn Văn Lía.

*** Tôn Thất Bình - Hawaii, USA - December 27, 2011

Nhà câm quyền CS phải trả lại nhà đất cho giáo xứ Thái Hà. Chấm dứt đàn áp giáo dân.

*** Anne Marie Nguyen - Gainesville , Florida , USA . December 12.27.2011, 8:15 am - December 28, 2011

HUMAN RIGHT FOR VIETNAM

*** Lai v Ta - Fountai Valley,California,USA - December 28, 2011

Hoan toan ung ho khang thu phan doi Viet Cong dan ap giao xu Thai Ha

*** Đoàn Trọng Hiếu - Albuquerque, New Mexico.USA - January 24, 2012

Thỉnh cầu cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền Hoa Kỳ hãy áp lực yêu cầu chính quyền Hà Nội phải trả lại đất đai cuả các tôn giáo,đặc biệt là cuả Giáo Xứ Thái Hà.

*** VietNam-Troi Dong - ARLINGTON-VIRGINIA - USA - March 21, 2012

Chung toi muon Chinh Quyen Cong San Viet Nam hay thuc thi dung dan [Exactly ] nhung qui dinh trong Ban Tuyen Ngon Quoc Te Nhan Quyen. Qui vi ratcan thuc thi dung dan nhung dieu luat nay ,de chung to cho The gioi biet ro rang : Qui vi thuc su la nhung NGUOI Van Minh dang duoc song trong THE GIOI cua LOAI NGUOI -khong phai la The Gioi cua bon SATAN -QuiDu- Tran trong ,mong moi THIEN CHUA se CHIEM NGU trong coi long Qui vi- voi thuc Tam thay doi, tro ve cung THIEN CHUA trong mua CHAY THANH [ Lenten ] cua qui vi soon. HAY TRO VE -COME BACK to me with all your HEART..... May GOD hear our Prayer. GOD BLESS VIET NAM .

*** Tony Bui - Atlanta, USA - March 22, 2012

Hey you stupid people. Who cares about your letter? Who do you think you are? Did UN respond to your letter? What have you got from such stupid activities? Some of you guys do not even use English properly, who is gonna listen to you guys? Just shut the fuck up and work hard to earn something for your kids, to keep your house away from being foreclosure. Fuck you all.

Trở lại Trang Kháng Thư.

Thai Ha Dau Tranh

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 1930

bottom