Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Linh Tinh - Miscellaneous @ San Jose

-----------------------

- Mercado's Recycling
Phone: 408-667-0984
We Pick Up all Metals - Free of charge
TVs, Stoves, Refrigerators, Washers & Dryers...
Chúng tôi đến chở máy cũ ở nhà quý vị Miễn phí.

fishing - Mời bạn đi câu cá trên tàu.
Xin gọi Phong: 925-366-1697.
Từ tháng 10 đến tháng 5 mùa nầy có rất nhiều cá. Đi để thưởng thức câu cá trên biển ở Delta Pittsburg. Ăn trưa miễn phí. Cần có Fishing License. Cho mượn cần câu miễn phí.
Giá rẽ: 40$/người


Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]