Search Vietlist.us
Search the Web

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

---------o0o---------

Kính mời ký tên đòi hỏi TRUNG CỘNG rút lui khỏi biển đảo Việt Nam.

(Xin vui lòng tiếp tay phổ biến rộng rãi)

THƯ GỬI CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC ÐÒI HỎI TRUNG CỘNG RÚT LUI KHỎI
BIỂN VIỆT NAM.

--------------

LETTER TO THE GOVERNMENTS OF COUNTRIES ASKING CHINA TO WITHDRAW FROM SEA OF VIETNAM.

Kính thưa quý vị,

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, tại đại học Indonesia ở Jakarta, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có một bài nói chuyện rất quan trọng liên quan đến các nước ở vùng Đông Nam Á của chúng ta.

AntonyBlinken
Ngoại trưởng Antony Blinken.

Ông cho biết rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ phát triển cao nhất trên hành tinh này. Khu vực này chiếm tới 60% kinh tế thế giới, 2/3 tổng mức tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới trong vòng 5 năm qua. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, và có bảy trong số 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Ở phút thứ 15 trong bài phát biểu, ông nói rằng:

"... Hiện có rất nhiều lo ngại, từ Đông Bắc Á cho đến Đông Nam Á, và từ sông Mê Kông đến các quốc đảo ở Thái Bình Dương, đối với những hành động gây hấn của Bắc Kinh như tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển khơi, bóp méo các thị trường mở thông qua các khoản trợ cấp cho các công ty nhà nước của Trung Quốc, từ chối đối với hàng xuất khẩu hoặc rút lại những thỏa thuận đối với các quốc gia có những chính sách mà Trung Quốc không đồng tình, tham gia các hoạt động khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Các quốc gia trong khu vực đều muốn hành vi này phải thay đổi. Chúng tôi cũng mong muốn điều đó, và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi các hành động gây hấn của Bắc Kinh đang đe dọa các hoạt động vận tải thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la mỗi năm..."

Nguyên văn tiếng Anh:

“ … There is so much concern, from northeast Asia to southeast Asia, and from the Mekong River to the Pacific Islands, about Beijing’s aggressive actions, claiming open seas as their own, distorting open markets through subsidies to its state-run companies, denying the exports or revoking deals for countries whose policies it does not agree with, engaging in illegal, unreported, and unregulated fishing activities. Countries across the region want this behavior to change. We do, too, and that’s why we’re determined to ensure freedom of navigation in the South China Sea, where Beijing’s aggressive actions there threaten the movement of more than $3 trillion worth of commerce every year.”

Qua những lời phát biểu trên của ông Antony Blinken, chúng tôi thấy rằng bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến khích cho các nước trong khu vực Đông Nam Á đứng lên đòi hỏi Bắc Kinh phải chấm dứt những hành động lấn chiếm biển đảo, khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Những đòi hỏi này liên quan trực tiếp đến chủ quyền biển đảo của đất nước Việt Nam chúng ta.

Thưa quý vị,

Chỉ có người Việt Nam mới là nhân tố chính để cứu đất nước Việt Nam. Người Việt Quốc gia phải nhân cơ hội này cùng đứng lên đòi hỏi Hoa Kỳ và các nước khác can thiệp để Trung cộng rút lui khỏi vùng biển của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cần phải đồng loạt viết thư cũng như nghĩ ra những phương cách ngoại giao khác để thực hiện mục tiêu cứu nước của chúng ta.

Trân trọng kính chào,
Trần Long.

Xin xem nội dung lá thư gửi các Lảnh tụ quốc tế và ký tên vào lá thư tại nơi đây:

Xem lá thư và ký tên.---------o0o---------

Links về cuộc nói chuyện của ông Ngoại trưởng Antony Blinken:

https://vn.usembassy.gov/vi/ngoai-truong-blinken-indo-pacific/
https://www.state.gov/fact-sheet-secretary-blinkens-remarks-on-a-free-and-open-indo-pacific/
http://vietlist.us/SUB_Thoisu/thoisu2302131834.shtml

-------oo0oo-------

Dear Sir/Madam,

On December 14, 2021, at the University of Indonesia in Jakarta, U.S. Secretary of State Antony Blinken gave a very important speech related to our Southeast Asian countries.

Antony Blinken said that the Indian Ocean-Pacific region is the fastest-growing region on this planet. This region accounts for 60% of the world's economy, two-thirds of the total economic growth of the world in the last five years. This region is also home to over half of the world's population and has seven of the world's 15 largest economies.

At the 15th minute of the speech, he said: "...There is so much concern, from northeast Asia to southeast Asia, and from the Mekong River to the Pacific Islands, about Beijing’s aggressive actions, claiming open seas as their own, distorting open markets through subsidies to its state-run companies, denying the exports or revoking deals for countries whose policies it does not agree with, engaging in illegal, unreported, and unregulated fishing activities. Countries across the region want this behavior to change. We do, too, and that’s why we’re determined to ensure freedom of navigation in the South China Sea, where Beijing’s aggressive actions there threaten the movement of more than $3 trillion worth of commerce every year."

Based on Mr. Antony Blinken's remarks, we see that the U.S. State Department has encouraged Southeast Asian countries to demand that Beijing end its aggressive actions of occupying islands and engaging in illegal fishing activities. These demands directly relate to the sovereignty of our Vietnam.

Ladies and gentlemen,

Only the Vietnamese people are the main factor in saving our country. Vietnamese nationals must take this opportunity to demand that the United States and other countries intervene to force the Chinese Communist Party to withdraw from Republic of Vietnam's. We need to collectively write letters and come up with other diplomatic methods to achieve our goal of saving the country.

Sincerely,
Tran Long.

-------oo0oo-------

NỘI DUNG LÁ THƯ - TIẾNG ANH.

Address: National Assembly or Leaders of countries related to the 1973 International Treaty and Southeast Asian countries

Dear Sir/Madam,

In 1973, before withdrawing from Vietnam, the United States signed two important treaties that we can now use to counter Chinese expansion in Southeast Asia:

a- The Paris Peace Agreement of 1973 stipulated the methods of ceasefire, the general election in South Vietnam, and the method of National Concord and Reconciliation.

b- The Act of the International Conference on Vietnam, 1973, which was signed by 12 parties, stipulates that the signatories respect the 1973 Paris Peace Agreement and the sovereignty and territorial independence of Vietnam.

In more detail, the 1973 Paris Peace Agreement signed on January 27, 1973, includes 9 chapters and 23 articles. These articles stipulate that each side must cease fighting on the spot, the United States and its allies must withdraw from Vietnam within 60 days, and a General Election will be held in the South under international supervision, so that the people of the Republic of Vietnam are free to choose their leader.

The International Agreement was signed on March 2, 1973. There were 12 signatories, including the Republic of Vietnam, the United States of America, the Democratic Republic of Vietnam, the Liberation Front of South Vietnam, France, Great Britain, Canada, Indonesia, China, the Soviet Union, Poland, and Hungary.

This treaty has a total of 9 articles, and the 4th article clearly states that the signatories will respect the independence and sovereignty of Vietnam.

Based on the above agreements and attached documents, we have 5 reasons to ask China to leave the Southeast Asian Sea:

1- The Act of the International Conference on Vietnam: China committed to respect the sovereignty and territorial independence of Vietnam. Therefore, the fact that China occupied the Paracel and Spratly archipelagos of Vietnam was a violation of The 1973 Act of the International Conference that they signed.

2- The Hague International Arbitration Court on July 12, 2016, made it clear that China has no basis to establish sovereignty over Vietnam's eastern seas and islands, especially in the main nine-dash line. The passage that China has declared.

3- The map of China was drawn by the Qing Dynasty in 1904, in which the southernmost point of the map points to Hainan Island.

See Map.

4- A map of King Minh Mang, Vietnam drawn in 1834, stating that Paracel and Spratly archipelagos belong to Vietnam.

See Map

5- The map of meteorological stations in Indochina, including Vietnam-Myanmar-Laos drawn by the French in 1940, with two meteorological stations Pattle in Paracel and Ituaba in Spratly under the sovereignty of Vietnam.

See Map

We are sending this letter to the governments, Congress of the United States of America, as well as the governments of the United Kingdom, France, Canada, Indonesia, China, Russia, Poland, Hungary, Japan, Taiwan, South Korea, Philippines, and Brunei, to request that you raise this issue at an international meeting to demand that China fulfills its commitments and withdraws from the two archipelagos of Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) of the Republic of Vietnam.

This international conference can be convened under Article 7B of the International Conference on Vietnam in 1973 with the presence of representatives of The Republic of Vietnam.

Our best regards,

(Full name, city of residence, email or phone number are listed below:)

-------oo0oo-------

NỘI DUNG LÁ THƯ - TIẾNG VIỆT.

Ðịa chỉ đến: Quốc hội hay Lãnh tụ các nước có liên hệ đến Kết ước Quốc tế 1973 và các nước khu vực Ðông Nam Á

Kính thưa Ông / Bà,

Năm 1973, trước khi rút khỏi Việt Nam, Hoa Kỳ đã ký hai hiệp ước quan trọng mà ngày nay chúng ta có thể sử dụng để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Đông Nam Á:

a- Hiệp định Hòa bình Pa-ri 1973 về phương thức chung ngừng bắn, tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam và phương thức Hòa hợp dân tộc.

b- Văn kiện Hội nghị Quốc tế về Việt Nam 1973 được 12 bên ký kết quy định các bên ký kết tôn trọng Hiệp định Hòa bình Paris 1973 và chủ quyền, độc lập lãnh thổ của Việt Nam.

Chi tiết hơn, Hiệp định Hòa bình Paris 1973 ký ngày 27-1-1973 gồm 9 chương, 23 điều. Các điều khoản này quy định mỗi bên phải ngừng chiến tại chỗ, Hoa Kỳ và các đồng minh phải rút khỏi Việt Nam trong vòng 60 ngày, và một cuộc Tổng tuyển cử sẽ được tổ chức ở miền Nam dưới sự giám sát quốc tế, để nhân dân Việt Nam Cộng hòa được tự do lựa chọn người lãnh đạo của họ.

Hiệp định quốc tế được ký kết ngày 2 tháng 3 năm 1973. Có 12 bên ký kết, gồm Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, Pháp, Anh, Canada, Indonesia, Trung Quốc, Liên Xô, Ba Lan, Hungari.

Hiệp ước này có tổng cộng 9 điều, và điều thứ 4 nêu rõ các bên ký kết sẽ tôn trọng độc lập và chủ quyền của Việt Nam.

Căn cứ vào các hiệp định trên và các tài liệu kèm theo, chúng ta có 5 lý do để yêu cầu Trung Quốc rời khỏi Biển Đông Nam Á:

1- Văn kiện Nghị quyết Hội nghị Quốc tế 1973: Trung Quốc cam kết tôn trọng chủ quyền và độc lập lãnh thổ của Việt Nam. Vì vậy, việc Trung Quốc chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là vi phạm Nghị quyết Hội nghị Quốc tế 1973 mà họ đã ký kết.

2- Tòa trọng tài Quốc tế La Haye ngày 12-7-2016 đã tuyên rõ Trung Quốc không có cơ sở để xác lập chủ quyền trên các vùng biển và đảo phía đông của Việt Nam, nhất là ở đường lưỡi bò chính 9 đoạn mà Trung Quốc đã tuyên bố.

3- Bản đồ Trung Quốc do nhà Thanh vẽ năm 1904, trong đó điểm cực nam của bản đồ chỉ đến đảo Hải Nam.

4- Bản đồ của vua Minh Mạng, Việt Nam vẽ năm 1834, có ghi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

5- Bản đồ các trạm khí tượng Đông Dương gồm Việt Nam-Myanmar-Lào do Pháp vẽ năm 1940, với hai trạm khí tượng Pattle thuộc Hoàng Sa và Ituaba thuộc Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa.

Chúng tôi xin gửi thư này tới các Chính phủ, Quốc hội Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, cũng như Chính phủ các nước Anh, Pháp, Canada, Indonesia, Trung Quốc, Nga, Ba Lan, Hungary, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Phillippines , Brunei, Malaysia, để yêu cầu quý vị đưa vấn đề này ra một cuộc họp quốc tế để yêu cầu Trung Quốc thực hiện những gì đã ký kết và rút khỏi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa.

Hội nghị Quốc tế này có thể được triệu tập theo Điều 7B của Nghị quyết Hội nghị Quốc tế về Việt Nam năm 1973 nói trên với sự hiện diện của đại diện của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Kính gửi đến Quý vị lời chúc tốt đẹp nhất,

(Tên họ, thành phố cư ngụ, email hay phone được ghi vào list dưới đây: )

-------oo0oo-------

Xin vui lòng ký tên gửi các Lãnh tụ quốc tế đòi hỏi
Trung cộng rút lui khỏi Biển Đông:

1- Họ và Tên người tham dự (cần phải có):

2- Thành phố, Tiểu bang hoặc Quốc gia cư ngụ. Không ghi số nhà: (cần phải có):

3- Email hoặc Phone: (cần phải có):

4- Lời nhắn (không cần phải có):

5- Xin đánh mã số trong ngoặc bên dưới vào khung nầy (đề phòng hacker):(cần phải có)::

(Mã số= May1 )

  

Danh sách Quý vị ký tên gửi các Lãnh tụ quốc tế đòi hỏi Trung cộng rút lui khỏi Biển Đông:


 1. Tony Phan, San Jose - California, 408-515-2797 - June 10, 2023
 2. Tang Ngo, Tustin. California, Tapham@yahoo.com - June 6, 2023
 3. Pham Tuan, Garden Grove. California, Tapham@yahoo.com - June 6, 2023
 4. Tan Nguyen, San Jose, 408-832-5713 - May 17, 2023
 5. LIEU PHAN, San Jose, 408-316-2588 - May 17, 2023
 6. Niem Nguyen, San Jose, 408-997-9296 - May 17, 2023
 7. Tham Le, San Leandro, 510-274-0159 - May 17, 2023
 8. Duc Pham, San Leandro, 510-274-0159 - May 17, 2023
 9. Thu Tam, San Jose, 408-771-9206 - May 17, 2023
 10. Trung Pham, San Jose, VANTRUNG54@yahoo.com - May 17, 2023
 11. Sinh Nguyen, San Jose, sinhnguyen18340@aol.com - May 17, 2023
 12. Dung Pham, Sunnyvale, 408-368-8825 - May 17, 2023
 13. Thong Tran, San Jose, tranthong48@tire.com - May 17, 2023
 14. Tim Tran, San Jose, timtrancong@yahoo.com - May 17, 2023
 15. Do Duc, San Jose, dennisdo05@yahoo.com - May 17, 2023
 16. Nguyen Thi Niem, San Jose, hoaleniem1947@yahoo.com - May 17, 2023
 17. Le Viet Hoa, San Jose, hoaleniem1947@yahoo.com - May 17, 2023
 18. Nguyen Cuc Diep, San Jose, nhn2299@gmail.com - May 17, 2023
 19. Nguyen Huu Nhan, San Jose, nhn2299@gmail.com - May 17, 2023
 20. Kimberly Nguyen, San Jose, KimberlyNg2000@yahoo.com - May 17, 2023
 21. Hana Pham, San Jose, HanaPham18@yahoo.com - May 17, 2023
 22. Viet Nguyen, San jose, Tracviet2@gmail.com - May 6, 2023
 23. James Dinh, Milpitas - CA - USA, 408-882-6453 - April 22, 2023
 24. Mike Nguyen, San Jose - California, MileNguyen@gmail.com - April 22, 2023
 25. Cang Dong, San Jose - CA - USA, 408-332-9938 - April 22, 2023
 26. Hoang Thu Ly, San Jose - California, 408-332-8253 - April 22, 2023
 27. Dieu Huong, Santa Clara - California, 408-239-0341 - April 22, 2023
 28. Can Luong, San Jose - USA, 408-717-2372 - April 22, 2023
 29. Betty Duong, Santa Clara - California, 408-250-5851 - April 22, 2023
 30. Sam Ho, San Jose - California, 408-375-2768 - April 22, 2023
 31. Phu Chi Lam, San Jose - California, 408-310-3831 - April 22, 2023
 32. Ha Phan, Milpitas - CA - USA, 408-666-6415 - April 22, 2023
 33. Hoa Nguyen, San Jose - USA, hoanguyen@gmail.com - April 22, 2023
 34. Phong Pham, San Jose - California, 669-238-8772 - April 22, 2023
 35. Mung Nguyen, San Jose - CA - USA, 408-3899534 - April 22, 2023
 36. Cong Pham, San Jose - CA - USA, 408-888-1189 - April 22, 2023
 37. Van Le, San Jose - USA, 408-245-8481 - April 22, 2023
 38. Dana Le, San Jose - California, 408-489-6720 - April 22, 2023
 39. Brenda Dinh, Milpitas - CA, 408-882-6453 - April 22, 2023
 40. Tony Phan, San Jose - USA, 408-613-8907 - April 22, 2023
 41. Hien Nguyen, San Jose - USA, 408-637-0037 - April 22, 2023
 42. Chistine Ho, San Jose - USA, 408-505-0804 - April 22, 2023
 43. Minh Cao Nguyen, San Jose - USA, 408-439-2516 - April 22, 2023
 44. Kim Anh Le Nguyen, San Jose - USA, 408-439-4354 - April 22, 2023
 45. Tho Phan, San Jose - USA, 408-417-3502 - April 22, 2023
 46. Dung Le, San Jose - USA, gnudel2003@yahoo.com - April 22, 2023
 47. Loi Nguyen, San Jose - USA, Loinguyen@gmail.com - April 22, 2023
 48. Ngoc Le, San Jose - USA, Ngocle2121@gmail.com - April 22, 2023
 49. Anne Thuong, San Jose - California, annethuong@gmail.com - April 22, 2023
 50. QUANG VAN, San Jose - CA - USA, Andrewqvan@gmail.com - April 22, 2023
 51. Hai Huynh Bui, San Jose - USA, haibuihuynh@yahoo.com - April 22, 2023
 52. MARIA PHAM, Milpitas - CA - USA, 408-768-7379 - April 22, 2023
 53. HARRISON PHAM, Milpitas - CA - USA, 408-768-7379 - April 22, 2023
 54. Bau Nguyen, San Jose - CA - USA, 408-258-0727 - April 22, 2023
 55. Y Van Le, San Jose - CA - USA, 408-440-1555 - April 22, 2023
 56. Tinh Thi Cao, San Jose - CA - USA, 408-440-1555 - April 22, 2023
 57. Kristen Pham, San Jose - CA - USA, 408-609-8607 - April 22, 2023
 58. Nghia Tran, Santa Clara - California, nghiatran@gmail.com - April 21, 2023
 59. Hoa Nguyen, San Jose - USA, hoahngdo0002003@yahoo.com - April 21, 2023
 60. Tran Ngoc Hue, San Jose - California, tranngochue@gmail.com - April 21, 2023
 61. Tam Thanh Ly, Santa Clara - California, TAMTHANHLY@gmail.com - April 21, 2023
 62. Kim Nguyen, San Jose - California, KimHall@gmail.com - April 21, 2023
 63. Quyen Vuong, Santa Clara - USA, qnvmailing@gmail.com - April 21, 2023
 64. Nguyen Tuc, San Jose - California, NguyenTuc75@ATT.com - April 21, 2023
 65. Alice Yoon, San Jose - USA, Aliceyoon3@gmail.com - April 21, 2023
 66. Ba Ngoc Bich, San Jose - California, 408-926-2310 - April 21, 2023
 67. Tuc Tran, San Jose - California, 408-924-0815 - April 20, 2023
 68. Y Van Le, San Jose - California, 408-265-5852 - April 20, 2023
 69. Bick Nguyen, San Jose - California, bkngy2000@yahoo.com - April 20, 2023
 70. Hung Nguyen, San Francisco - USA, 415-678-0270 - April 20, 2023
 71. Tran Trung Son, San Francisco - California, 415-602-1848 - April 20, 2023
 72. Pham Luong, San Jose - California, 408-251-5916 - April 20, 2023
 73. Pham Van Nga, San Jose - California, 408-251-5916 - April 20, 2023
 74. Yen Hoang, San Jose - California, phuc.levan@yahoo.com - April 20, 2023
 75. Phuc Le, San Jose - California, phuc.levan@yahoo.com - April 20, 2023
 76. Tony Dinh, San Jose_ CA, 408-590-2774 - April 19, 2023
 77. luc Nguyen, San Jose_ CA, 408-858-5685 - April 19, 2023
 78. Nga Viet Huynh, San Jose_ CA, 408-272-8992 - April 19, 2023
 79. Diem Dang, San Jose_ CA, 408-412-4889 - April 19, 2023
 80. long Nguyen, San Jose_ CA, 408-590-5295 - April 19, 2023
 81. De Duc Nguyen, Milpitas_ CA, 510-396-5267 - April 19, 2023
 82. Hanh Cao, San Jose_ CA, 408-315-1933 - April 19, 2023
 83. Linda Ta, San Jose_ CA, 408-605-8314 - April 19, 2023
 84. Truong Ngoc Hiep, San Jose_ CA, 408-674-4688 - April 19, 2023
 85. Sonny Nguyen, San Jose_ CA, 669-232-7195 - April 19, 2023
 86. Ai Chung Truong, San Jose_ CA, 408-466-7030 - April 18, 2023
 87. Christine Ho, San Jose_ CA, 408-505-0484 - April 18, 2023
 88. Tran Tin, San Jose_ CA, 408-373-6143 - April 18, 2023
 89. Truong Xuan Man, Milpitas_ CA, 408-206-3953 - April 18, 2023
 90. Le Diem, San Jose_ CA, 408-499-6720 - April 18, 2023
 91. Linh Vu, San Jose_ CA, 669-238-6728 - April 18, 2023
 92. Giap Nguyen, San Jose_ CA, 669-238-6728 - April 18, 2023
 93. Son Le, San Jose_ CA, 408-375-0049 - April 18, 2023
 94. Lap Doan, San Jose_ CA, 408-421-5288 - April 18, 2023
 95. Steven Vo, San Jose_ CA, 408-313-5416 - April 18, 2023
 96. Ha Trieu, San Jose_ CA_ USA, 408-464-8752 - April 2, 2023
 97. Lina Nguyen, San Jose_ CA_ USA, 408-661-8399 - April 2, 2023
 98. Lan Phuong Ngo, San Jose_ CA_ USA, 408-646-9763 - April 2, 2023
 99. Tuy Tran, San Jose_ CA_ USA, tranchanhtuy38@yahoo.com - April 2, 2023
 100. Dung Le, San Jose_ CA_ USA, gnudel200@yahoo.com - April 2, 2023
 101. Quy Tran, San Jose_ CA_ USA, quy0344@gmail.com - April 2, 2023
 102. Dương Jack, Newark_ California, Dconrongdo@gmail.com - April 1, 2023
 103. Vu Huu Dũng , San Jose_CA_USA, Vuhdung@gmail.com - April 1, 2023
 104. Sutton Van Vo, San Jose_ California_ U.S.A., cbqlvnch@yahoo.com - March 31, 2023
 105. SƠN NGUYỄN, HUNTSVILLE_ AL 35803, snn2000@gmail.com - March 28, 2023
 106. Huy Tran, Prescott_ Arizona USA, huymatt@aol.com - March 27, 2023
 107. Peter Phan, Royal Highland Rd. NW_ Calgary_ AB _ Canada, Peter_phan@shaw.ca - March 25, 2023
 108. Ty Tran , San Jose California , tamm8trann@gmail.com - March 24, 2023
 109. Tin Tran, San Jose California , tamm8trann@gmail.com - March 24, 2023
 110. PHAM HUU THANH, MONTBARD, huutpham@gmail.com - March 24, 2023
 111. Tony Ngo, Houston-Texas, tonyng405@gmail.com - March 24, 2023
 112. Tam Tran, San Jose California , tamm8trann@gmail.com - March 24, 2023
 113. Tai Nguyen , Las Vegas, Nevada , tainguyen05@gmail.com - March 24, 2023
 114. Tuan pham, Garden Grove, tapham@yahoo.com - March 23, 2023
 115. Jeff Tran, San Jose , JeffEMS@yahoo.com - March 23, 2023
 116. Thuy Vu, MILPITAS - USA, CASEY_95035@yahoo.com - March 23, 2023
 117. HoangLan, San Jose, hhbk200sj@yahoo.com - March 23, 2023
 118. Christine Le, Orange County - USA, tnvn40@hotmail.com - March 23, 2023
 119. Tran Long, San Jose - USA, tranlong001@yahoo.com - March 23, 2023
  1. -------------oo0oo---------------

   Nội dung lời góp ý do Quý vị gởi về:


   *** Tran Long - San Jose - USA - March 23, 2023
   Kính mời quý đồng hương ký tên vào bức thư gửi các lãnh tụ cường quốc trên thế giới, yêu cầu có một cuộc họp quốc tế để loại bỏ Tàu cổng khỏi biển đảo Việt Nam . Bức thư cũng nêu rõ 5 lý do cho thấy Tàu cộng không hề có chủ quyền trên biển đảo Việt Nam của chúng ta . Cảm ơn tất cả quý vị !

   *** Christine Le - Orange County - USA - March 23, 2023
   Tôi xin ký tên ủng hộ lá thư

   *** Thuy Vu - MILPITAS - March 23, 2023
   Kudos