tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

    

                     

 

 

 

Tài liệu đễ đời: Tấm hình VC xử bắn Đại Tá QLVNCH:

Hồ Ngọc Cẩn

                                                                                         

HỒ NGỌC CẨN

LÀ VỊ ĐẠI TÁ ANH HÙNG CỦA QLVNCH.

  

HL2013

 

"Nhân danh lòng yêu nước, nhân danh lý tưởng công bằng xã hội... một người yêu nước Việt Nam lại đi bắn giết một người khác cũng yêu nuớc Việt Nam, mà nói rằng mình tranh đấu cho Tổ Quốc Việt Nam?…"

 

Lời nói cuối cùng cũa Đại tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn trước khi bị Cộng Sản hành hình:

 

"Nhân danh lòng yêu nước, nhân danh lý tưởng công bằng xã hội... một người yêu nước Việt Nam lại đi bắn giết một người khác cũng yêu nuớc Việt Nam, mà nói rằng mình tranh đấu cho Tổ Quốc Việt Nam?…"

 

Lời nói cuối cùng cũa Đại tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn trước khi bị Cộng Sản hành hình:

 

"Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi.

Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi.

Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi.

Tôi chiến đấu cho tự do của người dân.

Tôi có công mà không có tội.

Không ai có quyền kết tội tôi.

Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy.

Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt.

 

Đả đảo Cộng Sản.

Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm".

 

Source: Email from reader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------oo0oo---------------

 

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom