tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------


Điểm Danh Những Kẻ Phản Bội Tổ Quốc

Ngô Đình Thu

 

Ho_Mao
Vưà là đồng chí vưà là anh em.

Nhà Trần là một trong những triều đai tự chủ oanh liệt nhất của nước ta. Cuối năm 1257 là lần thử sức đầu tiên trong đời vua Trần Thái Tông, tướng Ngột Lương Hợp Thai của Nguyên chủ Hồt Tất Liệt bị các đạo quân nhà Trần đánh lui, ta lấy lại thành Thăng Long trong tay giặc. Lần thứ nhì, thái tử Thoát Hoan khởi binh năm 1284 và thảm bại trước các đạo quân của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sau trận Vạn Kiếp, Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để lên xe cho quân Nguyên kéo chạy về Tàu năm 1285.

Lần thứ ba, đầu năm 1287 Nguyên chủ lại sai thái tử Thoát Hoan tiến quân sang Đại Việt để trả thù. Trận Bạch Đằng Giang diễn ra vào tháng ba âm lịch năm 1288, một lần nữa quân Nguyên tan vỡ, Thoát Hoan phải chạy đường tắt về Tàu.

Nhà Trần đã ghi trong lịch sử đất nước chiến công oanh liệt ba lần đánh thắng giặc nhà Nguyên, giữ vững nền độc lập tự chủ. Nhưng triều đại nào dù oanh liệt đến đâu vẫn có những đứa con hư, nhứt là trong lúc sơn hà nguy biến. Đứa con hư thứ nhất là Trần Di Ái dưới triều Trần Nhân Tông.

TRẦN DI ÁI THEO NHÀ NGUYÊN. Năm nhâm ngọ (1282) Nguyên chủ lại cho sứ sang dụ rằng: “Nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay, và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương bói toán, thợ khéo mỗi hạng hai người.”

Nhân Tông sai người chú họ là Trần Di Ái và Lê Tuân, Lê Mục sang thay cho mình. Nhưng Nguyên chủ không bằng lòng, quyết ý chiếm giữ quyền cai trị nước Nam, bèn xuống chỉ lập tòa Tuyên phủ ti, đặt quan liêu thuộc để sang giám trị các châu huyện. Quan nhà Nguyên sang đến nơi, Nhân Tông không nhận, đuổi về Tàu.

Nguyên chủ thấy vậy giận lắm, bèn lập Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương, phong cho Lê Mục làm Hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm Thượng thư lệnh, và sai Sài Thung dẫn 1.000 quân đưa bọn ấy về nước.

Trần Di Ái thấy Nguyên chủ phong cho cũng nhận, đưa về cũng về; chắc trong bụng đồ là chuyến này nhờ sức Mông Cổ, may xong việc thì được làm vua, nhược bằng không xong, thì đổ cho là Nguyên chủ bắt ép; vì thế mới theo Sài Thung về.

Sài Thung đưa bọn Trần Di Ái đến gần ải Nam Quan, có tin phi báo về kinh đô. Nhân Tông liền sai tướng dẫn một đội quân lên đón đường đánh lũ nghịch thần. Sài Thung bị tên bắn mù mất một mắt, trốn chạy về Tàu, còn lũ Trần Di Ái bị bắt, phải tội đồ làm lính. (Việt Nam Sử Lược-Tác giả Trần Trọng Kim)

Ho_Dang
Hồ Tặc và Đặng Tiểu Bình.

Bản thân Trần Di Ái là em vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh), là chú của vua Trần Thánh Tông (Trần Hoảng). Như vậy đối với vua Trần Nhân Tông (Trần Khâm) là ông chú. Ông là người lãnh mệnh thay thế nhà vua đi sứ nhà Nguyên, thay vì cố gắng làm tròn nhiệm vụ, bảo toàn đất nước, Trần Di Ái lại ôm mộng làm vua nhờ thế lực nước ngoài. Khi được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam Quốc Vương, ông phải biết đó là âm mưu đen tối của nhà Nguyên nhưng chẳng những ông không cương quyết từ chối mà còn nhân cơ hội đó, cùng Sài Thung trở về Đại Việt với sắc phong của vua Tàu, dưới danh nghĩa là “Vua nước Nam”. Nhưng trời đất không dung kẻ gian hùng, mưu sự tại Hốt Tất Liệt mà thành sự tại quân dân Đại Việt. An Nam Quốc Vương Trần Di Ái bị bắt tại biên thùy, triều đình tha tội chết vì nghĩ là ông bị Mông Cổ ép buộc, nên chỉ đày làm lính hầu ở phủ Thiên Trường, sống trong ô nhục.

Ho_Lai
Hồ chí Minh và Chu ân Lai

Người thứ hai trong tông thất nhà Trần theo giặc là Trần Ích Tắc, con thứ vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) và là em của vua Trần Thánh Tông (Trần Hoảng). Địa vị trong triều rất cao, được phong Chiêu Quốc Vương, là chú vua Trần Nhân Tông (Trần Khâm). Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư-Tác giả Ngô Sĩ Liên viết về Trần Ích Tắc như sau:

“Đến 15 tuổi, thông minh hơn người, làu thông kinh sử và các thuật, vẫn còn có ý tranh đoạt ngôi trưởng đích. Ích Tắc đã từng gửi thư riêng cho khách buôn ở Vân Đồn xin quân Nguyên xuống nam. Đến nay, người Nguyên vào cướp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong được làm vua. Người Nguyên phong làm An Nam Quốc Vương. Sau khi quân Nguyên thất bại, Ích Tắc trong lòng hổ thẹn, chết ở đất Bắc.” Có thể nói, đây là người tệ hại nhất trong tông thất nhà Trần thời kỳ chống quân Mông Cổ. Mặc dù là một người tài giỏi hơn người như đã được mô tả, Trần Ích Tắc đã tư thông với địch, ngay từ năm 1285 đã đem toàn bộ gia đình quyến thuộc đi hàng giặc, lại được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam Quốc Vương để chờ về nước làm vua. Cái tài của Trần Ích Tắc không đem ra để trả “ơn vua lộc nước” như quan niệm kẻ sĩ thời bấy giờ, hay noi theo những người anh em trong dòng họ lừng lẫy của mình. Cũng nghĩ là mình tài giỏi hơn anh là Trần Hoảng, Ích Tắc chỉ ôm ấp giấc mộng đoạt ngôi vua bằng thế lực ngoại bang, giống như Trần Di Ái. Khi Thoát Hoan bại trận lần đầu, Ích Tắc theo Thoát Hoan chạy về Tàu, rồi lại theo đoàn quân xâm lược trở lại Đại Việt. Sau ba lần đại phá quân Nguyên, Ích Tắc cam chịu giữ một chức quan nhỏ của nhà Thanh ở Ngạc Châu (thuộc Hồ Bắc ngày nay) và qua đời ở đó năm 1329.

Manh_Dao
Nông Đức Mạnh và Hồ Cẩm Đào

“(Năm 1289) tháng 5, sau khi đánh thắng quân Nguyên lần thứ ba, bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng hoàng (Trần Thánh Tông) sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Chỉ có kẻ nào đầu hàng trước đây, thì dẫu bản thân ở triều đình giặc, cũng kết án vắng mặt, xử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu điền sản, sung công, tước bỏ quốc tính. Ích Tắc là chỗ tình thân cốt nhục, tuy trị tội cũng thế, nhưng không nỡ đổi họ xoá tên chỉ gọi là Ả Trần, có ý chê hắn hèn nhát như đàn bà vậy. Vì thế những ghi chép đương thời đề gọi là Ả Trần.” Từ địa vị là con vị vua đầu nhà Trần, Trần Ích Tắc đã vì quyền lợi riêng tư mà trở thành một kẻ phản bội lại tổ quốc, cuối cùng là một ả Trần vô danh trong lịch sử. Tưởng cũng nên nhắc đến trong đời nhà Hồ (1400-1407), theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có người tên Trần Thiêm Bình (tên thật Nguyễn Khang) trốn sang Tàu, mạo danh là con vua Trần Nghệ Tông, cầu xin nhà Minh ra quân đánh Hồ Quý Ly, giúp con cháu nhà Trần lấy lại ngôi vua. Vua nhà Hồ lúc đó là Hồ Hán Thương một mặt dâng biểu tạ tội, xin rước Trần Thiêm Bình về làm vua, một mặt đưa quân ra chống cự. Khi quân Minh bị chận ở ải Chi Lăng mất đường về, quân Tàu đem nộp Trần Thiêm Bình cho Đại Ngu để cầu hòa. Sau đó kẻ đi theo giặc Trần Thiêm Bình bị xử lăng trì.

Trong cả hai lần, Trần Di Ái và Trần Ích Tắc đều được Tàu phong làm “An Nam Quốc Vương” để làm bình phong xâm lược Đại Việt. Tham vọng làm vua lớn hơn lòng yêu nước, Di Ái và Ích Tắc trước sau đều cắn vào miếng mồi mà cả hai đều cho là thơm ngon béo bở, nhưng thật ra là miếng mồi ô nhục.

Trong_Dao
Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào

Ngày nay, để giữ vững ngôi vị đảng chủ, đảng trị muôn đời, những ả Trần trong đảng CSVN tiếp tục cúi đầu nuốt miếng mồi ô nhục đó. Chúng đội lên đầu “16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt” do Bắc Triều ban phát, coi đó là chân lý và niềm vinh hạnh phải noi theo. bất chấp đất đai, biển đảo bị mất vào tay giặc, bất chấp xương máu Việt Nam đổ ra trên Hoàng Sa-Trường Sa và biên cương phía Bắc.

Quyền lợi đất nước bị đặt xuống hàng thứ yếu, những ả Trần trong chế độ cộng sản còn tệ hại và đáng phỉ nhổ hơn Trần Di Ái, Trần Ích Tắc và Trần Thiêm Bình gấp nghìn lần.

Ngô Đình Thu

source: email from readers.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom