tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Word Problem - Level A.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.

---------o0o---------

Problem I:

Judi had 12 gummi bears. Judi gave her brother 3 and her sister 3 gummi bears. How many gummi bears did Judi have left?

Answer :

Bears

Problem II:

Kimberly had $10. Kimberly bought one hamberger for $3, one drink for $1, and one fruit bowl for $3. How much did Kimberly have left?

Answer :
FoodBirdFruits

Problem III:

Mary likes to count birds. Today she counted 4 blue birds, 4 red birds and 5 yellow birds. How many birds did Mary count in total?

Answer :

BirdBirdBird


  ---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :

Problem Your answer Correct answer Your award
2 - 5 - 4 -7 unhappy
3 - 1 - 2 - 1 -1 unhappy
2 + 3 + 2 7 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 4159

Visistors: 8161

bottom