tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

PARALLELOGRAMS - Hình Bình Hành.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.

Review of the parallelograms:

parallelogram

parallelogram

The above quadrilateral is a parallelogram. Find the following values:

AB = AD =
Area ABCD =
MD = AM =
∠Dº = ∠Aº =

  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Question Your answer Correct answer Your award
2 2 unhappy
5 2 unhappy
10 4 unhappy
300 150 unhappy
squares squares Rose
6 Rose
Area_6.png -2020-08-14 - Area 1 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 16918

bottom