tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Phần Trăm - Percentage Level B.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.


** 110% of 220 is :   


** 80% of 100 is :   


** 80% of 160 is :   


** 120% of what number is 264 :   


** 60% of what number is 108 :   


** 160% of what number is 352 :   


** What is % of 170 over 100 :   


** What is % of 24 over 20 :   


** What is % of 360 over 180 :     

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
110% of 220 242 unhappy
80% of 100 80 unhappy
80% of 160 128 unhappy
120% of what number is 264 220 unhappy
60% of what number is 108 180 unhappy
160% of what number is 352 220 unhappy
What is % of 170 over 100 170 unhappy
What is % of 24 over 20 120 unhappy
What is % of 3 over 180 200 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 195

Visistors: 8007

bottom