tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Phần Trăm - Percentage Level B.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.


** 160% of 120 is :   


** 40% of 200 is :   


** 160% of 40 is :   


** 150% of what number is 30 :   


** 190% of what number is 228 :   


** 120% of what number is 288 :   


** What is % of 196 over 140 :   


** What is % of 288 over 180 :   


** What is % of 384 over 240 :     

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
60% of 20 12 unhappy
70% of 60 42 unhappy
40% of 40 16 unhappy
30% of what number is 18 60 unhappy
60% of what number is 60 100 unhappy
40% of what number is 8 20 unhappy
What is % of 50 over 100 50 unhappy
What is % of 80 over 100 80 unhappy
What is % of 24 over 60 40 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 6148

Visistors: 2717

bottom