tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division
Level B - No calculator if you can.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.*** 25 x 20 =*** 18 x 24 =*** 25 x 18 =*** 29 x 28 =*** 170 : 17 =*** 360 : 30 =*** 126 : 18 =*** 252 : 21 =  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
40 * 20 = 800 unhappy
8 * 20 = 160 unhappy
40 * 8 = 320 unhappy
40 * 70 = 2800 unhappy
28 : 100 = 0.28 unhappy
70 : 70 = 1 unhappy
60 : 40 = 1.5 unhappy
24 : 60 = 0.4 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 2775

Visistors: 201

bottom