tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division
Level B - No calculator if you can.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.*** 29 x 16 =*** 27 x 18 =*** 21 x 28 =*** 29 x 29 =*** 110 : 22 =*** 105 : 15 =*** 150 : 15 =*** 216 : 18 =  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
120 * 160 = 19200 unhappy
192 * 200 = 38400 unhappy
40 * 80 = 3200 unhappy
40 * 160 = 6400 unhappy
64 : 20 = 3.2 unhappy
150 : 30 = 5 unhappy
120 : 190 = 0.63157894736842 unhappy
228 : 240 = 0.95 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 2805

Visistors: 2718

bottom