tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division
Level A - Try them without calculator.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.
*** 9 x 4 =*** 3 x 2 =*** 4 x 8 =*** 8 x 2 =*** 45 : 5 =*** 12 : 6 =*** 15 : 5 =*** 63 : 9 =  ---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :

Problem Your answer Correct answer Your award
100 * 70 = 7000 unhappy
70 * 60 = 4200 unhappy
20 * 12 = 240 unhappy
100 * 30 = 3000 unhappy
30 : 100 = 0.3 unhappy
50 : 50 = 1 unhappy
60 : 20 = 3 unhappy
12 : 40 = 0.3 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 1387

Visistors: 8010

bottom