tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division
Level A - Try them without calculator.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.
*** 5 x 6 =*** 5 x 2 =*** 1 x 6 =*** 6 x 2 =*** 18 : 2 =*** 56 : 8 =*** 27 : 3 =*** 24 : 3 =  ---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :

Problem Your answer Correct answer Your award
5 * 6 = 30 unhappy
5 * 2 = 10 unhappy
1 * 6 = 6 unhappy
6 * 2 = 12 unhappy
18 : 2 = 9 unhappy
56 : 8 = 7 unhappy
27 : 3 = 9 unhappy
24 : 3 = 8 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 1044

Visistors: 60094

bottom