tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division
Level A - Try them without calculator.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.
*** 4 x 2 =*** 6 x 3 =*** 6 x 5 =*** 6 x 6 =*** 27 : 9 =*** 35 : 7 =*** 54 : 6 =*** 21 : 7 =  ---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :

Problem Your answer Correct answer Your award
31 * 38 = 1178 unhappy
48 * 23 = 1104 unhappy
36 * 23 = 828 unhappy
57 * 70 = 3990 unhappy
64 : 28 = 2.2857142857143 unhappy
67 : 20 = 3.35 unhappy
66 : 48 = 1.375 unhappy
60 : 40 = 1.5 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 9951

Visistors: 2715

bottom