tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division
Level A - Try them without calculator.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.
*** 8 x 3 =*** 5 x 8 =*** 8 x 5 =*** 5 x 9 =*** 6 : 2 =*** 10 : 2 =*** 9 : 3 =*** 21 : 7 =  ---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :

Problem Your answer Correct answer Your award
56 * 26 = 1456 unhappy
74 * 45 = 3330 unhappy
65 * 22 = 1430 unhappy
78 * 30 = 2340 unhappy
57 : 22 = 2.5909090909091 unhappy
56 : 51 = 1.0980392156863 unhappy
60 : 38 = 1.5789473684211 unhappy
69 : 36 = 1.9166666666667 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 2735

Visistors: 39105

bottom