tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division
Level A - Try them without calculator.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.
*** 3 x 1 =*** 3 x 8 =*** 4 x 5 =*** 5 x 6 =*** 4 : 2 =*** 27 : 9 =*** 8 : 1 =*** 8 : 2 =  ---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :

Problem Your answer Correct answer Your award
20 * 90 = 1800 unhappy
18 * 60 = 1080 unhappy
50 * 30 = 1500 unhappy
20 * 170 = 3400 unhappy
34 : 60 = 0.56666666666667 unhappy
180 : 108 = 1.6666666666667 unhappy
200 : 200 = 1 unhappy
400 : 80 = 5 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 10237

Visistors: 2009

bottom