tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

How Long Are Those ? - Inch and Cm.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.

How Long Are Those ?


pencil
Ruler cm

A - Answer :   cm

---------o0o---------

pen
Ruler cm

B - Answer :  cm

---------o0o---------

yellow car
Ruler cm

C - Answer :  cm


---------------------o0o----------------------


pencil
Ruler inch

D - Answer :  inches

---------o0o---------

pen
Ruler inch

E - Answer :  inches

---------o0o---------

yellow car
Ruler inch

F - Answer :  inches


  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
A 0 Rose
B 0 Rose
C 0 Rose
D 0 Rose
E 0 Rose
F 0 Rose

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 16914

bottom