tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Functions and Graphs 1.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.


Select the following equations for each graph:

B  :  y = x2 - 2x 
F : y = x3 - 3x2 + 4
E : y = x3 - x + 1
C : y = |x| - 3
D : y = 1 - x
A : y = 4x2 - 25

Graph #: 1.

math exercise

Matching Letter :

Graph #: 2.

math exercise

Matching Letter :

Graph #: 3.

math exercise

Matching Letter :

Graph #: 4.

math exercise

Matching Letter :


  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Graph # Your answer Correct answer Your award
# 1 480 unhappy
# 2 560 unhappy
# 3 400 unhappy
# 4 500 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 2370

Visistors: 110288

bottom