tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trang Sức Khỏe của Vietlist nhằm cung cấp cho đọc giả những bài viết, bài nghiên cứu về sức khỏe của các Bác sĩ, Chuyên viên Y Tế và những người quan tâm tới sức khoẻ ... Nếu quý đọc giả có những bài viết hay về Sức khỏe và muốn chia xẻ, xin vui lòng email cho chúng tôi: vietlist09@yahoo.com. Xin quý đọc giả xử dụng các bài viết một cách dè dặt. Nếu có điều chi nghi ngờ, xin vui lòng hỏi ý kiến Bác sĩ trước khi thực hành. Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe. - Nhóm VietList.

Trang Sức Khỏe - www.vietlist.us

-------------oo0oo---------------

 

Có một cách khác để loại bỏ ung thư

 

AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY AND ELIMINATE CANCER, JOHNS HOPKINSIS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY ...

HL2011

HL2011

 

SAU NHIEU NĂM nói với mọi người   AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE Hoá trị là cách duy nhất để thử và loại bỏ ung thư, Johns HOPKINSIS cuối cùng bắt đầu cho bạn biết có một cách khác ...

 

Cập nhật ung thư từ Johns Hopkins

 

     Cancer Update from Johns Hopkins

 

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.

1. Mỗi người có tế bào ung thư trong cơ thể. Những tế bào ung thư không hiển thị trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn cho đến khi chúng nhân ra thành vài tỷ. Khi bác sĩ nói với bệnh nhân ung thư không có tế bào ung thư trong cơ thể của họ sau khi điều trị,

 nó chỉ có nghĩa là cuộc kiểm tra không phát hiện các tế bào ung thư bởi vì họ đã không đạt được kích thước phát hiện.

 

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.

2. Các tế bào ung thư xuất hiện từ 6 đến hơn 10 lần trong suốt cuộc đời của một người.

 

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.

3. Khi hệ thống miễn dịch của người mạnh mẽ   các tế bào ung thư sẽ bị phá hủy và ngăn cản và hình thành khối u..

 

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.

4. Khi một người đã mắc bệnh ung thư có nghĩa là người đó suy dinh dưỡng đa [nhieu]. Đây có thể là do di truyền, thực phẩm, môi trường và các yếu tố lối sống.

 

 

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.

5. Để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng đa, thay đổi chế độ ăn uống và bao gồm cả bổ sung sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch.

 

 

 

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.

6. Hóa học trị liệu bao gồm việc làm nhiễm độc các tế bào ung thư phát triển nhanh và cũng phá hủy nhanh chóng phát triển các tế bào khỏe mạnh trong tủy xương, dạ dày-ruột vv, và có thể gây tổn thương cơ quan như gan, thận, tim, phổi, vv.

 

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.

7. Các tia phóng xạ trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư có thể gây thương tổn các tế bào khỏe mạnh, các mô tế bào và các cơ quan trong cơ thể.

 

 8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

8. Bước đầu điều trị bằng hóa trị và xạ thường làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên sử dụng lâu dài của hóa trị và xạ trị không kết quả trong tiêu diệt được khối u hơn.

 

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

9. Khi cơ thể có quá nhiều gánh nặng độc hại từ hóa trị và xạ hệ thống miễn dịch bị tổn thương, do vậy cơ thể không chống đỡ nổi với các loại bệnh nhiễm trùng và biến chứng.

 

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

10. Hóa học trị liệu và phóng xạ có thể gây ra các tế bào ung thư biến và trở nên   bền và khó khăn để tiêu diệt. Phẫu thuật cũng có thể gây ra các tế bào ung thư di căn đến các chỗ khác.

 

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

11. Một cách hiệu quả để trận chiến ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không cho nó ăn   với các loại thực phẩm cần thiết để sinh sôi nảy nở.

 

 

WHAT CANCER CELLS FEED ON:

Các tế bào ung thư DƯỠNG CHẤT  trên những gì:

 

HL2011

 

a. Sugar is a cancer-feeder - By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.

a. Đường là một tế bào ung thư - Bằng cách cắt bỏ đường là cắt bỏ một nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho các tế bào ung thư. Các sản phẩm thay thế đường như NutraSweet, Equal, Spoonful, vv được thực hiện với Aspartame

và nó là có hại.

 Sản phẩm thay thế từ thiên nhiên là mật ong Manuka và mật đường nhưng chỉ với số lượng rất nhỏ. Muối bột cũng có chất hóa học để làm cho nó màu trắng. Lựa chọn tốt hơn là amino Bragg và muối biển.

 

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.

 b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột. Tế bào ung thư chất nhầy. Bằng cách cắt bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành không đường, tế bào ung thư đang bị "bỏ đói".

 

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.

 c. Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường axit. Một chế độ ăn uống thịt có tính axit và nó là tốt nhất để ăn cá và thịt gà ít hơn là thịt bò hoặc thịt heo. Thịt cũng chứa vật nuôi kháng sinh, hormon tăng trưởng và ký sinh trùng, đó là tất cả có hại, đặc biệt là cho những người bị ung thư.

 

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.

d. Một chế độ ăn uống của 80% rau quả tươi và nước trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt, các loại hạt và chút trái cây sẽ giúp cơ thể vào một môi trường kiềm. Khoảng 20% ​​có thể từ thức ăn nấu chín, bao gồm cả đậu. Nước ép rau chứa các enzyme sống, dễ dàng hấp thụ và tiếp cận vào các tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng của các tế bào khỏe mạnh.

 

To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).

Để ra các enzyme sống để xây dựng các tế bào khỏe mạnh, hãy thử uống nước ép rau quả tươi (hầu hết các loại rau có giá đỗ) và ăn rau sống 2 hoặc 3 lần một ngày. Các enzyme sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C).

 

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water--best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.

e. Tránh các chất caffeine như cà phê, trà và sô cô la. Trà xanh là một lựa chọn tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Nước - tốt nhất để uống nước tinh khiết, lọc, để tránh chất độc và kim loại nặng trong nước máy. Nước cất có tính axit, tránh nó.

 

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.

12. Protein trong thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi rất nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa nằm nguyên trong ruột trở thành putrified thối, thối rữa

 và dẫn đến tích tụ độc hại hơn.

 

13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.

13. Thành tế bào ung thư có bao phủ bằng một lớp protein. Bằng cách hạn chế ăn thịt ít hơn, nó giải phóng các enzim hơn trong việc tấn công lớp protein của tế bào ung thư và cho phép các tế bào diệt tự nhiên của cơ thể để tiêu diệt các tế bào ung thư.

 

 

 

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.

14. Một số bổ sung xây dựng hệ thống miễn dịch (ip6, Flor-ssence, Essiac, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, EFAs.) Giúp các tế bào sát thủ của cơ thể để tiêu diệt các tế bào ung thư. Bổ sung khác như vitamin E được biết là gây ra

[apoptosis] Cơ chế gây chết tế bào theo chương trình   hoặc chết tế bào theo chương trình, phương pháp bình thường của cơ thể xử lý bị hư hỏng, các tế bào không mong muốn, hoặc không cần thiết.

 

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor.

15. Ung thư là một bệnh của cơ thể, tâm trí và tinh thần,. Một tinh thần chủ động và tích cực sẽ giúp bệnh nhân ung thư là một người sống sót.

 

Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.

Giận dữ, và cay đắng khiến cơ thể vào một môi trường căng thẳng và tạo ra axit. Tìm hiểu để có một tinh thần yêu thương và tha thứ. Tìm hiểu để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

 

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.

16. Các tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong một môi trường oxy hóa. Tập thể dục hàng ngày, và giúp hít thở sâu để có được nhiều oxy hơn xuống đến cấp độ tế bào. Oxy liệu pháp là một phương tiện để tiêu diệt tế bào ung thư.

 

 

(PLEASE FORWARD IT TO PEOPLE YOU CARE ABOUT) (XIN chuyển tiếp nó đến người bạn quan tâm)

Source: Email from reader

 

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom