tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------


INTERNATIONAL PEN - VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI - KHU VỰC TÂY BẮC HOA KỲ

51 Rockway Dr. San Jose, CA 95127

Tel: 408-923-2447-h, Email: hoangxuyenanh@yahoo.com

THƯ KÊU GỌI TẨY CHAY VIỆT CỘNG ĐÀM VỈNH HƯNG

Kính gửi: - Quí Hội Viên Văn Bút Khu Vực Tây Bắc Hoa Kỳ

Kính thưa quí vị,

Để bảo vệ phòng tuyến Văn Hóa, chống trả sự tuyên truyền lừa mị của Đảng Cộng Sản Việt Nam và tôn vinh anh linh Chiến Sĩ Quốc Gia chống Cộng, Văn Bút Khu Vực Tây Bắc Hoa Kỳ long trọng và tha thiết kêu gọi hội viên ý thức trách nhiệm của nhà văn, nhà thơ quốc gia dân tộc, cương quyết tẩy chay Việt Cộng Đàm Vỉnh Hưng bằng mọi hình thức: Không xem văn nghệ giao lưu, không nghe Việt Cộng Đàm Vỉnh Hưng nhảy múa, ca hát trong khi thân nhân, bạn bè của chúng ta đang sống đau khổ, lầm than, tủi nhục dưới sự cai trị hà khắc, đàn áp, bốc lột khốc liệt của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản ở quê nhà.

Một lần nữa, Ban Đại Diện Văn Bút Khu Vực Tây Bắc Hoa Kỳ tha thiết kêu gọi quí vị cương quyết tẩy chay Việt Cộng Đàm Vỉnh Hưng.

Trân trọng kêu gọi.

San Jose, ngày 16- 7- 2010

TM. Ban Đại Diện VBKVTBHK
Chủ Tịch
HOÀNG XUYÊN ANH

 

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom