paper

--------------oo0oo----------------

25 March 2010 - Nhờ sự phản đối của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại, Hội Địa Lý Hoa Kỳ đã đồng ý sửa đổi cách đặt tên quần đảo Hoàng Sa:

source:http://press.nationalgeographic.com/pressroom/index.jsp?pageID=
pressReleases_detail&siteID=1&cid=1268771677039

hoidialy

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


paper