Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Trang Hoàng Sa - Trường Sa - Vietlist.us

Trang Hoàng Sa - Trường Sa của Vietlist.us dùng để thu thập và trưng bày bằng chứng sở hữu của Việt Nam trên hai hòn đảo quý nầy. Đất nước Việt Nam là sở hữu của dân tộc Việt Nam chớ không phải là sở hữu của đảng Cộng sản Việt Nam. Xin quý độc giả vui lòng cung cấp tài liệu cho chúng tôi và xin góp phần phổ biến những tài liệu nầy cho mọi người đều biết.

------------oo0oo--------------

From: viettrade.net <viettrade_net@yahoo.com>
To: tiengdanweekly@yahoogroups.com
Sent: Thu, February 18, 2010 9:51:59 PM
Subject:

VAC-NORCAL Công bố Vǎn bản Ngoại giao thứ hai (Mồng 5 Tết Canh Dần)

Kính thưa quý đồng hương Việt Nam,

Kính thưa các cộng đồng người Việt hải ngoại,

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

Kính thưa các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước,

Kính thưa Ban Đại Diện Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali:

Nhằm lên tiếng trước dư luận thế giới việc Trung Cộng gia tǎng các hoạt động quân sự ngụy trang dưới danh xưng Tuần Tra Ngư Chính; đặc biệt nhất, trong thời gian qua Trung Cộng đã có những tập trận đổ bộ thủy quân lên các hải đảo ngay trong mùa biển động, ngoài ra trong một mít tinh ngay trên bãi Mỹ Tế nơi từng xãy ra vụ Trung cộng tàn sát dã man 71 người Việt Nam trên đảo Garma trong quần đảo Trường Sa thuộc Di Sản VNCH, Trung Cộng chứng tỏ những dấu hiệu khá nguy hiểm về các tuyên bố nhấn mạnh việc chúng sẽ xây dựng các cơ cấu quân sự trên Trường Sa, Trung Cộng vừa qua cũng đã điều tàu Ngư Chính lớn nhất đến phía Nam của Biển Đông gần với Trường Sa. Những dấu hiệu cho thấy tham vọng lấn xuống Biển Đông và có thể nhằm trả đủa cho các vụ việc tại Đài Loan và Tây Tạng không ai có thể tiên đoán bước đi trả đủa nguy hiểm nhất của Trung Cộng là gì.

Trong một sự tình cờ may mắn, Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali đã quyết định gửi tiếp một Vǎn Bản Ngoại Giao thứ hai nhằm ngày 18 tháng 2, 2010 chính là Mồng 5 Tết Canh Dần kỷ niệm 221 ngày chiến thắng quân Thanh (1789) của Vua Quang Trung đến Đại sứ Trung Cộng Zhou Wenzhong tại Hoa Kỳ nhằm nhắc nhở vị Đại sứ Trung cộng Vǎn Bản Ngoại Giao thứ nhất và kèm thêm Phụ đính A với hai điều kiện bổ túc.

Toàn vǎn Vǎn Bản Ngoại Giao thứ hai được công bố trên Email đến các cơ quan báo chí Trung cộng hôm nay Mồng 5 Tết Canh Dần và sẽ gửi đến Đại sứ quán Trung Cộng bằng thư chính thức sau.

Vǎn Bản Ngoại Giao thứ hai được chuyển ngữ sang ba thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa và bản chính Việt ngữ và được lưu trên Newsforce1.com và trong Email Box.

Trân trọng kính gửi quý đồng hương được tường.

 

Sông Hồng,

Phân Tích Dử Kiện Biển Đông

2010/02/18
 

Email Box: http://groups.yahoo.com/group/tiengdanweekly/

------------oo0oo--------------

RVN Flag

Vietnamese American Community of Northern California (VAC-NORCAL)

PO BOX 391063

Mountain View CA 94039

(408) 242-4056, (408) 966-0777

 

February 18, 2010

Chinese Embassy in Washington DC

Ambassador Zhou Wenzhong

2201 Wisconsin Avenue, N.W., Washington D.C. 20007

(202) 338-6688, (202) 588-9760

 

Dear Ambassador Zhou Wenzhong:

By the Lunar New Year of The Tiger, on behalf of the Vietnamese Community of Northern California I am honored to wish you and your family a new year of health and happiness. By the way, I wish the two neighboring Chinese and Vietnamese peoples have a good relationship without pains and hatred as many centuries ago when the Chinese feudal dynasties ambitiously ruled Vietnam and attempted to enslave the Vietnamese people. I believe that in the second decade of the twenty first century the feudalism and expansionism cannot exist on this peaceful planet.

On January 28 2010 VAC-NORCAL sent to your Office the first diplomatic note to request the PRC –Foreign Affair to explain the two issues:

Request 1: The cow-tongued delimitation (CTD) and the details related to the military deployment, the destruction and the land transformation and the military purposed installation as well as the destruction of the cultural heritage of the Republic of Vietnam that have been existing for many centuries on the Paracel and Spratly archipelagoes.

 

Request 2: The Fishery Ban Order (FBO) that the PRC unilaterally issued every year from June to August in order to blockade the economy of the poor Vietnamese fishermen, shoot and kill these innocent Vietnamese fishermen right in their RVN sovereign sea that their ancestors from many generations do fishing for the living. The PRC should publicize the destruction and the death tolls and an estimate of an appropriate compensation to these poor fishermen and their families.

Today VAC-NORCAL decided to insert two more requests into this diplomatic Note in Annex A.

VAC-NORCAL avails itself of this opportunity to renew to the Ambassador Zhou Wenzhong and the PRC Ministry of Foreign Affairs the assurances of the highest consideration and believes that the Ambassador will reply to this diplomatic note in a short time.

 

Sincerely,

Nguyễn Ngọc Tiên

VAC-NORCAL President

 -------------oo0oo--------------

Annex A

Request 3: VAC-NORCAL requests that the PRC stops immediately any military activities in the name of the fishery political patrol (FPP) in the RVN sovereign East Sea included the Paracel and Spratly archipelagoes. The PRC’s military activities not only cause deaths, injuries and pains to the innocent Vietnamese fishermen but also create a military pressure on the administrative units of the Vietnamese people authorized by VAC-NORCAL working on the islands to observe and forecast weather for the fishery, maintain order and preserve the cultural legacy of the RVN sovereign East Sea in peaceful manners. Therefore:

Any military activities that the PRC directly or indirectly causes conflict, invades, assaults by marine corps, frogmen or sabotage by any means of surface naval or submarines, air force or navy air force, launches rockets or missiles onto these islands, any armed activities to ambush, intercept, or blockade the line of the civil supplies to these Vietnamese people on these island … so that the actions will cause injuries, deaths to human lives or destroy the legacy of the RVN culture that the Vietnamese people on the islands are preserving, VAC-NORCAL considers these actions as serious war crime and will turn to any state or international court for a resolution.

 

Request 4: VAC-NORCAL requests that the PRC sends a representative or a deputy who can explain the CTD to the Vietnamese community, VAC-NORCAL will be ready to congregate an international press conference to make public the PRC’s viewpoint about the CTD.

  -------------oo0oo--------------

RVN Flag

La Communauté Américaine Vietnamienne de la Californie Nordique

(VAC-NORCAL)

BOÎTE 391063 DE PO

Mountain View CA 94039

(408) 242-4056, (408) 966-0777

 

18 février, 2010

 

Ambassade chinoise dans DC de Washington

L'Ambassadeur Zhou Wenzhong

Avenue de 2201 le Wisconsin, N.W., DC de Washington 20007

(202) 338-6688, (202) 588-9760

 

Le cher Ambassadeur Zhou Wenzhong :

 

Par la nouvelle année lunaire du tigre, au nom de la Communauté vietnamienne de la Californie nordique je suis honoré pour souhaiter toi et votre famille par nouvelle année de santé et de bonheur. D'ailleurs, je souhaite que les deux peuples chinois et vietnamiens voisins aient un bon rapport sans douleurs et haine il y a autant de siècles quand les dynasties féodales chinoises ont ambitieusement régné le Vietnam et ont essayé d'asservir les vietnamiens. Je crois que dans la deuxième décennie du premier siècle vingt le féodalisme et l'expansionism ne peuvent pas exister sur cette planète paisible.

Janvier 28 2010 VAC-NORCAL ont envoyé à votre Office la première note diplomatique pour demander la RPC - affaire étrangère pour expliquer les deux questions :

Demande 1 : La délimitation vache-réprimandée (CTD) et les détails liés au déploiement militaire, la destruction et la transformation de terre et les militaires purposed l'installation aussi bien que la destruction de l'acquis culturel de la République du Vietnam qui ont été existants pendant beaucoup de siècles sur les archipels de Paracel et de Spratly.

Demande 2 : L'ordre d'interdiction de pêche (FBO) que que la RPC a unilatéralement publié chaque année à partir de juin à août afin de bloquer l'économie des pauvres pêcheurs vietnamiens, la tirer et tuer ces pêcheurs vietnamiens innocents juste en leur mer souveraine de RVN que leurs ancêtres de beaucoup de générations font la pêche pour la vie. La RPC devrait donner de la publicité à la destruction et les péages de la mort et une évaluation d'une compensation appropriée à ces pauvres pêcheurs et à leurs familles.

Aujourd'hui VAC-NORCAL a décidé d'insérer deux davantage demandes dans cette note diplomatique dedans Annexez A.

VAC-NORCAL se sert de cette occasion de remplacer à l'Ambassadeur Zhou Wenzhong et le ministère de la RPC des affaires étrangères les assurances de la considération la plus élevée et croit que l'ambassadeur répondra à cette note diplomatique dans peu de temps.

Sincèrement,

Nguyễn Ngọc Tiên

Président de VAC-NORCAL

 

Annexe A

Demande 3 : VAC-NORCAL demande que la RPC arrête immédiatement toutes les activités militaires dans le nom de la patrouille politique de pêche (FPP) en mer est souveraine de RVN a inclus les archipels de Paracel et de Spratly. Les activités militaires De la RPC causent non seulement les décès, des dommages et des douleurs aux pêcheurs vietnamiens innocents mais créent également une pression militaire sur les appareils administratifs des vietnamiens autorisés par VAC-NORCAL travaillant aux îles pour observer et prévoir le temps pour la pêche, pour maintenir l'ordre et pour préserver le legs culturel de la mer est souveraine de RVN des façons paisibles. Par conséquent :

Toutes les activités militaires qui la RPC directement ou cause indirectement le conflit, envahit, l'assaille par les corps marins, les hommes-grenouilles ou le sabotage par n'importe quels moyens de naval extérieur ou des sous-marins, l'Armée de l'Air ou l'Armée de l'Air de marine, les fusées de lancements ou les missiles sur ces îles, toutes les activités armées d'attirer dans un guet-apens, arrêter, ou bloquer la ligne des approvisionnements civils à ces vietnamiens sur des ces l'île… de sorte que les actions causent les dommages, les décès aux vies humaines ou détruisent le legs de la culture de RVN que les vietnamiens sur les îles préservent, VAC-NORCAL considère ces actions en tant que crime de guerre sérieux et se tournera vers n'importe quel état ou cour internationale pour une résolution.

Demande 4 : VAC-NORCAL demande que la RPC envoie un représentant ou un député qui peut expliquer le CTD à la communauté vietnamienne, VAC-NORCAL sera prêt à rassembler une conférence de presse internationale pour faire à public le point de vue de la RPC au sujet du CTD.

  -------------oo0oo--------------

RVN Flag 北加利福尼亚(VAC-NORCAL)的越南美国公共

PO箱子 391063

山景加州94039

(408) 242-4056, (408) 966-0777

2010年2月18日

中国使馆在华盛顿特区

周・ Wenzhong大使

2201 威斯康辛大道, N.W.,华盛顿特区 20007

(202) 338-6688, (202) 588-9760

亲爱的大使周・ Wenzhong :

在 老虎的月球新年以前,代表北加利福尼亚的越南公共我荣幸祝愿您和您的家庭每新年健康和幸福。顺便说一句,我祝愿二邻居中国和越南人民有一个好关系,不用痛 苦和仇恨许多个世纪前,当中国封建朝代雄心勃勃地统治了越南并且试图奴役越南人民。 我相信在第二十一个世纪的第二个十年封建制度和扩张主义在这个平安的行星不可能存在。

在1月 28日2010 VAC-NORCAL寄发了到您的办公室请求中华人民共和国的第一外交笔记-解释二个问题的外交:

请求1 :母牛被责骂的定界(CTD)和是现有的在许多世纪在Paracel和斯普拉特利群岛的细节与军事部署关连、破坏和土地变革和军事打算的设施并且共和国的文化遗产的破坏越南。

请 求2 :渔场禁令顺序(FBO)那个the PRC每年单边地发布从 6月到8月为了封锁可怜的越南渔夫经济,射击,并且杀害这些无辜的越南渔夫在他们的 RVN宗主海他们的祖先从许多世代做渔为生活。 The PRC应该公开破坏和死亡人数和适当的报偿的估计对这些可怜的渔夫和他们的家庭。

今天 VAC-NORCAL决定更插入二个请求入这外交笔记 吞并 A.

VAC-NORCAL 利用这个机会更新到大使周・ Wenzhong和 the PRC外交部最高的考虑的保证并且相信大使在短时间内将回复这外交笔记。

恳切地,

Nguyen Ngoc Tien

VAC-NORCAL 总统

附件A

请 求3 : VAC-NORCAL请求the PRC在渔场政治巡逻( FPP)的名字立刻停止所有军事活动在东海包括Paracel 和斯普拉特利群岛的RVN君主。 The PRC的军事活动在VAC-NORCAL批准的越南人民的行政单位不仅导致死亡、伤害和痛苦对无辜的越南渔夫,而且创造一个军事压力运作在海岛观察和展望 天气对渔场,维护秩序和保存 RVN君主东海的文化遗产以平安的方式。 所以:

所 有军事活动直接the PRC或间接地导致冲突,由海军陆战队,蛙人侵略,攻击或无论如何破坏表面海军或潜水艇、空军或者海军空军、发射火箭或者导弹这些海岛,任何武装的活动伏 击,拦截,或者封锁民用供应的线对这些越南人在这些海岛…,以便行动将造成伤害,死亡到人生或毁坏越南人民在海岛保存RVN文化的遗产, VAC-NORCAL这些行动把严肃的战争犯罪视为,并且转向所有状态或国际法院为决议。

请求4 : VAC-NORCAL 请求the PRC送一个代表或能解释CTD对越南社区的代理, VAC-NORCAL准备聚集一次国际新闻招待会做公开the PRC的观点关于 CTD。

 -------------oo0oo--------------

RVN FlagCộng Đồng Việt Nam Bắc California (CĐVNBC)

PO BOX 391063

Mountain View CA 94039

(408)242-4056, (408) 966-0777

 

Ngày 18 tháng 2 nǎm 2010

Chinese Embassy in Washington DC

Ambassador Zhou Wenzhong

Address: 2201 Wisconsin Avenue, N.W. , Washington D.C. 20007

Tel: (202) 338-6688, (202)5889760

Fax: (202) 588-9760

 

Kính gửi Đại sứ Zhou Wenzhong:

Vào dịp Tết Canh Dần 2010, tôi xin thay mặt Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali (CĐVNBC) trân trọng gửi lời chúc đến Ông Đại sứ và gia đình một nǎm mới an khang và thịnh vượng. Nhân đây, tôi cầu chúc hai dân tộc Hoa Việt có được một liên hệ lân quốc tốt đẹp không còn những đau thương và thù hận như nhiều thế kỷ trước, các triều đại phong kiến Trung Hoa đã từng có tham vọng cai trị sắt máu và nô lệ dân tộc Việt Nam. Tôi tin rằng vào thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 chủ nghĩa phong kiến bá quyền sẽ không thể tồn tại trên hành tinh này nữa.

Ngày 28 tháng 1 nǎm 2010, CĐVNBC gửi đến Vǎn phòng Đại sứ Vǎn Bản Ngoại Giao thứ nhất yêu cầu Bộ Ngoại Giao nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) giải thích hai điều:

Điều 1: Đường lưỡi bò (ĐLB) cùng những chi tiết liên quan đến các bố trí quân sự, sự phá hoại thay đổi hình thể đất, đảo (land transformation) và các xây dựng cấu trúc cho mục đích quân sự (land reclamation and military installation) cũng như phá hủy các di sản vǎn hóa VNCH (the destruction of the cultural heritage of the Republic of Vietnam) tồn tại nhiều thế kỷ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Điều 2: Lệnh Cấm Đánh Bắt Cá mà CHNDTH đơn phương ban hành  nhằm phong toả kinh tế bắn giết ngư dân Việt Nam vô tội trên vùng biển di sản Việt Nam Cộng Hòa mà tổ tiên nhiều đời của họ đã đánh bắt cá để sinh sống. Thông báo các thiệt hại và chết chóc và một sự bồi thường thỏa đáng mà Hải quân CHNDTH đã gây ra cho ngư dân vô tội Việt Nam trên biển Đông nhiều nǎm qua.

Nay CĐVNBC quyết định thêm vào Vǎn Bản Ngoại Giao thứ nhất hai Điều trong Annex A.

CĐVNBC kính gửi lời trân trọng nhất đến Ông Đại sứ Zhou Wenzhong và mong Ông Đại sứ sớm trả lời Vǎn bản Ngoại giao thứ hai này.

Trân trọng,

Nguyễn Ngọc Tiên

Chủ tịch Ban Đại Diện CĐVNBC

Annex A:

Điều 3: Yêu cầu CNNDTH ngưng ngay tất cả các hoạt động quân sự với danh xưng “Hoạt động tuần tiễu ngư chính” trong Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa mà người Trung Hoa gọi là Nam Sa của Biển Đông. Những hoạt động quân sự này chẳng những sẽ tạo nên chết chóc và đau thương cho ngư dân Việt Nam vô tội mà nó còn tạo nên một áp lực quân sự trên các vị trí hành chính và điều hành của các đơn vị người Việt Nam hiện tạm thời thay thế CĐVNBC giữ gìn quần đảo Trường Sa thuộc Di Sản VNCH. Cộng Đồng VNBC chấp nhận sự hiện diện của các đơn vị người Việt Nam hiện đang quản trị các đảo Trường Sa mang nhiệm vụ giữ gìn trật tự, theo dõi thiên vǎn ngư trường và bảo tồn Di sản của người Việt Nam . Do đó:

Bất cứ hoạt động quân sự nào của quân đội CHNDTH trực tiếp hay gián tiếp, gây khủng hoảng, chiếm đóng, tấn công bằng thủy quân lục chiến, người nhái hay phá hoại bằng các phương tiện hải quân trên mặt biển hay dưới lòng biển, không lực hay hải không lực, bắn phi đạn hay hoả tiễn vào các đảo này, các hoạt động vũ trang bố trí phục kích, ngǎn chận, phong toả các tàu vận chuyển tiếp tế nhu yếu phẩm đến các toán người Việt trên các đảo này… nhằm gây tổn thất, thương tích nhân mạng hay phá hủy tài sản hiện người Việt Nam đang quản lý trên quần đảo này, Cộng Đồng VNBC xem đó là hành vi tội ác chiến tranh và nhất định sẽ đệ Đơn trước các Tòa án quốc gia hoặc quốc tế xét xử các vi phạm nghiêm trọng này.

Điều 4: Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yêu cầu nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) gửi đại diện hoặc một nhân vật có thẩm quyền nhằm giải thích Đường Lưỡi Bò (ĐLB) trước các cộng đồng Việt Nam, VAC-NORCAL sẵn sàng mời gọi một cuộc họp báo quốc tế để làm sáng tỏ trước công chúng quan điểm về ĐLB của CHNDTH.


 
Email Box: http://groups.yahoo.com/group/tiengdanweekly/

 

-------------oo0oo--------------

sacto
Đồng bào Bắc Cali quyết tâm đoàn kết một lòng đứng sau Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và các Hội đoàn Quốc gia chống Cộng trong mọi tình huống khó khăn. Chúng ta quyết tâm xây dựng Cộng đồng Quốc gia Hải ngoại vững mạnh để hổ trợ công cuộc chiến đấu chống Cộng Sản độc tài bán nước, giải cứu quê hương thân yêu khỏi ách thống trị bạo tàn của bọn Việt Cộng vô thần .

hoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris