paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.


------------------


Văn phòng Cộng Đồng Việt Nam Bắc California:
2129 South 10th Street, San Jose, CA 95112   Map
Điện thoại: (408)-298-6174

Xin liên lạc với Ban Chấp Hành Cộng Đồng một trong các số điện thoại sau đây:CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
143 East Virginia Street, Unit # A, San Jose, CA 95112
Điện thoại: (408) 279-5484 *@* Điện thư: (408) 279-5485

BẢN ĐIỀU LỆ SINH HOẠT
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA

*Năm 2003*

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
143 East Virginia Street, Unit#A, San Jose, CA 95112
Điện thoại: (408) 279-5484 *@@@* Điện thư: (408) 279-5485

-----------------------

MỤC LỤC BẢN ĐIỀU LỆ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

PHẦN DẪN NHẬP:

 • LỜI NÓI ĐẦU.
 • DANH XƯNG.
 • LẬP TRƯỜNG.
 • TÔN CHỈ.
 • MỤC ĐÍCH.

PHẦN THỨ NHẤT : HỆ THỐNG XÂY DỰNG (HÌNH THÀNH)

CHƯƠNG I CƠ CẤU
 • THÀNH VIÊN.
 • KHU VỰC HOẠT ĐỘNG.
 • TRỤ SỞ.
CHƯƠNG II TỔ CHỨC
 • BIỂU TƯỢNG :
  • CỜ CỘNG ĐỒNG (dùnng Quốcác Kỳ VNCH cờ vànng ba sọc đỏ)
  • BÀI CA CỘNG ĐỒNG (dùng Quốcác ca VNCH bản Tiếng gọi công dân)
  • PHÚT MẶC NIỆM.
  • HUY HIỆU.
  • CON DẤU.
 • DANH XƯNG.
 • BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ.
 • TRIỂN HẠN.
 • LƯU NHIỆM.
 • NHIỆM KỲ.

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH

CHƯƠNG III - NHIỆM VỤ.
 • NGUYÊN TẮC CĂN BẢN.
 • NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH.
 • THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH.
 • NHIỆM VỤ BAN GIÁM SÁT.
 • THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT.
 • HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CÁC ĐOÀN THỂ.
 • HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI.
 • THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI.

CHƯƠNG IV - HÌNH THỨC VĂN THƯ.
CHƯƠNG V - TÀI SẢN VÀ TÀI CHÁNH.
PHẦN THỨ BA: HỆ THỐNG CHẾ TÀI và THAY ĐỔI
CHƯƠNG VI - CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI.
CHƯƠNG VII - THAY ĐỔI NHÂN SƯ.
CHƯƠNG VIII - THAY ĐỔI CƠ CẤU.
CHƯƠNG IX - TU CHÍNH ĐIỀU LỆ.
PHẦN THỨ TƯ: GIẢI THỂ
CHƯƠNG X - CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM GIẢI THỂ.
CHƯƠNG XI - UỶ BAN THANH LÝ.
CHƯƠNG XII - THANH LÝ TÀI SẢN.
PHẦN THỨ NĂM: THI HÀNH.

------------------

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA.

ĐIỀU LỆ

LỜI MỞ ĐẦU

DẪN NHẬP:

Từ khi đảng Cộng sản lợi dụng cơ hội cưỡng chiếm Miền Nam, áp đặt chế độ độc tài đảng trị tàn bạo, phi nhân bản trên đất nước Việt Nam. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, phần lớn tới định cư tại Hoa Kỳ. Miền Bắc California là nơi quy tụ rất đông người Việt tị nạn chính trị. Một cộng đồng có lý tưởng Dân chủ Tự do phù hợp với nhân dân Hoa Kỳ; Hằng ôm ấp những nguyện vọng:

- Hội nhập vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

- Đấu tranh cho Tự Do, Dân chủ và Nhân Quyền. Nhất là đấu tranh với chế độ độc tài đảng trị của cộng sản Việt nam, nơi mà các quyền căn bản qui định trong bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

- Phát huy khả năng đóng góp vào nền an ninh thịnh vượng chung củaHoa Kỳ. Vì những lý do trên, một cơ cấu đại diện cho những người Việt tị nạn cộng sản được hình thành tại vùng Bắc California.

DANH XƯNG.

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA là danh xưng của tập thể người Việt Nam tị nạn Cộng sản định cư tại miền Bắc Tiểu Bang California Hoa kỳ. Viết tắt là CĐVN/BCL.

Được phiên dịch sang Anh ngữ là: VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF NORTHERN CALIFORNIA. Viết tắt là VAC-NORCAL

LẬP TRƯỜNG.

Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California lấy: Lập trường Dân chủ Tự do. Tôn trọng Nhân quyền. Chống mọi hình thức Độc tài làm căn bản cho mọi hoạt động.

TÔN CHỈ.

Tôn chỉ cho mọi hoạt động của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California là phải phù hợp với Hiến Pháp Hoa Kỳ, tôn trọng Luật Pháp Liên Bang, Tiểu Bang và những Luật Lệ Địa Phương; Bảo vệ Danh Dự,thi hành Trách Nhiệm của Cộng Đồng Việt nam đối với Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ và các Sắc tộc khác; Đồng thời không quên bổn phận tranh đấu vì Tự Do, Dân chủ và Nhân quyền cho Dân Tộc Việt Nam.

MỤC ĐÍCH.

Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California là một tổ chức BẤT VỤ LỢI được thành lập nhằm những mục đích sau đây :

- Phối hợp hoạt động đấu tranh với các Tổ chức, Hội Đoàn, Đoàn thể tại miền Bắc California

- Tham gia, hỗ trợ hoặc tích cực đóng góp vào công cuộc đấu tranh và phát huy đòi TỰ DO, DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN và TIẾN BỘ cho một nước Việt Nam KHÔNG Cộng sản.

- Đóng góp và hỗ trợ các hoạt động của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn Cộng Sản ở Hải ngoại trong mục tiêu giải trừ chế độ ĐỘC TÀI Cộng Sản Việt Nam.

- Phục vụ phúc lợi cho Cộng Đồng Việt Nam tại miền Bắc California.

- Mọi sinh hoạt phải trong sáng, minh bạch, chính đáng và thể hiện đầy đủ tinh thần dân chủ.

PHẦN THỨ NHẤT : CƠ CẤU - TỔ CHỨC

CHƯƠNG I CƠ CẤU

Điều 1.-THÀNH VIÊN.

Cộng Đồng Việt Nam Bắc California bao gồm mọi người Việt nam tị nạn cộng sản đang sinh sống tại miền Bắc Tiểu bang California Hoa kỳ,không chấp nhận mọi chế độ ĐỘC TÀI,VÔ THẦN và PHI DÂN TỘC ,tiếp tục kế thừa,bảo vệ và phát triển Văn Hóa Dân Tộc tại nơi cư trú,đồng thời xây dựng Cộng Đồng Việt Nam vững mạnh trong cuộc sống Văn Minh,khoa học và tiến bộ.

ĐỐI VỚI NHỮNG THÀNH VIÊN VỊ THÀNH NIÊN .

Những thành viên dưới 18 tuổi muốn tham gia sinh hoạt Cộng Đồng cần phải có sự giám hộ của phụ huynh.

Điều 2.- KHU VỰC HOẠT ĐỘNG.

Khu vực hoạt động của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California bao gồm các thành phố FRESNO,SALINAS lên đến biên giới Tiểu bang OREGON,từ bờ biển THÁI BÌNH DƯƠNG sang tới biên giới Tiểu bang NEVADA.

Điều 3.- TRỤ SỞ.

Trụ sở Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California được đặt tại Quận hạt SANTA CLARA , trong khu vực có đông người Việt Nam cư ngụ nhất.

CHƯƠNG II TỔ CHỨC.

Điều 4.- BIỂU TƯỢNG.

Ngoài QUỐC KỲ và QUỐC CA VIỆT NAM CỘNG HÒA là BIỂU TƯỢNG chung của tất cả người Việt Nam tị nạn cộng sản tại Hải ngoại, Cộng Đồng Việt Nam Bắc California còn có HUY HIỆU và CON DẤU riêng.

4.I .- HIỆU KỲ : CỜ CỘNG ĐỒNG

Sau ngày Cộng sản xâm chiếm Miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, Người Việt Quốc Gia chân chính dù ở trong quốc nội hay tại hải ngoại đều tôn trọng lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa.

Hiệu kỳ Cộng đồng là Quốc Kỳ VNCH: nền mầu vàng nghệ, có ba sọc đỏ tươi nằm ở một phần ba giữa lá cơ.ø Cờ có kích thước như sau : chiều rộng bằng ba phần năm ( 3/5 ) chiều dài, có nền mầu vàng nghệ và ba sọc đỏ tươi nằm ở một phần ba giữa của lá cờ. Cờ được chia ra làm ba phần bằng nhau nằm dọc theo chiều dài của lá cờ. Một phần ba ở giữa được chia ra làm năm phần bằng nhau gồm ba sọc đỏ tươi và hai sọc vàng xen kẽ với ba sọc đỏ .

4.2 .- BÀI CA CHÀO CỜ : Bài hát: "TIẾNG GỌI CÔNG DÂN"

Bài hát: "TIẾNG GỌI CÔNG DÂN" , Quốc ca VIỆT NAM CỘNG HÒA là BÀI CA DUY NHẤT trong mọi buổi lễ CHÀO CỜ của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California .

Mọi sinh hoạt chung của Cộng Đồng phải cử hành lễ CHÀO CỜ và đồng hát BÀI CA ghi trên một cách nghiêm trang.

4.3 .- PHÚT MẶC NIỆM.

Tiếp sau phần chào cờ là phần MẶC NIỆM. PHÚT MẶC NIỆM phải được cử hành trang nghiêm theo khuôn mẫu sau: (người điều khiển buổi lễ phải xướng)

PHÚT MẶC NIỆM

 • ĐỂ TƯỞNG NHỚ ĐẾN TỔ TIÊN HỒNG LẠC ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC.
 • ĐỂ TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC ANH HÙNG LIỆT NỮ ĐÃ TRANH ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM BẢO VỆ TỔ QUỐC.
 • ĐỂ TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC QUÂN CÁN CHÍNH,ĐỒNG BÀO VIỆT NAM CỘNG HÒA CÙNG CÁC CHIẾN SĨ ĐỒNG MINH ĐÃ HY SINH CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ BẢO VỆ TỰ DO.

4.4.- HUY HIỆU.

Huy hiệu của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California là một hình tròn với bản đồ Việt Nam trên nền Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Vòng ngoài gồm chín ( 9 ) con chim LẠC VIỆT nối cánh, đầu quay vào trong tượng trưng cho Dân Việt hướng về Tổ Quốc Việt Nam ( tùy điều kiện có đủ mầu sắc hay đen trắng ).

4.5 .- CON DẤU

Con dấu Cộng Đồng Việt Nam Bắc California có hình tròn với huy hiệu Cộng Đồng ở giữa.Vòng ngoài có hai phần : Một nửa vòng phía trên có dòng chữ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALI, một nửa vòng phía dưới cóø dòng chữ VIETNAMESEAMERICAN COMMUNITY/NCA.

Điều 5.- DANH XƯNG.

Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California là danh xưng chính thức bao gồm: BAN CHẤP HÀNH, BAN GIÁM SÁT và HỘI ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ.

5.1.- BAN CHẤP HÀNH : gồm một liên danh từ 5 đến 7 người.

5.2.- BAN GIÁM SÁT : gồm từ 3 đến 5 người.

5.3.- HỘI ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ : gồm đại diện các đoàn thể, tổ chức, hiệp hội, phong trào đang hoạt động và có đóng góp trực tiếp một cách liên tục vào các sinh hoạt đấu tranh, xây dựng của Cộng Đồng ( sẽ trở thành Hội đồng Đại biểu trong tương lai )

Điều 6.- BẦU CỬ và ỨNG CỬ.

6.1.- BẦU CỬ : Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California sẽ được tuyển chọn qua một cuộc bầu cử phổ thông trong vùng do một ỦY BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ thực thi Qui Chế Bầu cử.

6.2 .- Cuộc bầu cử Ban Đại Diện mới phải được tiến hành tối thiểu 6 THÁNG trước ngày mãn nhiệm của Ban Đại Diện Cộng Đồng.

6.3.- Kết qủa chính thức của cuộc bầu cử Tân Ban Đại Diện phải được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

6.4.- Lễ bàn giao được Uỷ Ban Tổ chức Bầu cử phối hợp với hai Ban Đại Diện cũ và mới để tổ chức ra mắt Cộng Đồng chậm nhất là ngày mãn nhiệm của Ban Đại Diện đương nhiệm.

Điều 7.- ỨNG CỬ .

Ứng viên vào Ban Chấp Hành hay Ban Giám Sát phải hội đủ những điều kiện sau :

7.1.- Phải là người gốc Việt Nam, thời gian cư trú thường xuyên tại miền Bắc California tối thiểu một năm.

7.2.- Tuổi tối thiểu là 25.

7.3.- Không can án hình sự.

7.4.- Có đầy đủ sức khỏe, không bị bệnh tâm thần.

7.5.- Tên,tuổi phải đúng với giấy tờ tùy thân ( ID).

7.6- Có lập trường quốc gia dân tộc, không chấp nhận độc tài cộng sản.

Điều 8.- TRIỂN HẠN BẦU CỬ .

Trong trường hợp đặc biệt việc bầu cử không thể thực hiện theo đúng thời gian quy định thì Uỷ Ban Tổ Chức Bầu cử được phép triển hạn cuộc bầu cử một thời gian tối đa là ba tháng với sự chấp thuận của Ban Đại Diện Cộng Đồng, Hội Đồng Các Đoàn Thể (hay Hội Đồng Đại Biểu)

Điều 9.- LƯU NHIỆM BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG .

Trong trường hợp Ban Tổ Chức Bầu cử không hoàn tất việc bầu cử đúng thời gian quy định thì Ban Đại Diện Cộng Đồng được phép lưu nhiệm. Ban Đại Diện Cộng Đồng chỉ được phép lưu nhiệm vì các ly do sau đây :

9.1.- Do cuộc bầu cử bị triển hạn.Ban Đại Diện Cộng Đồng được phép lưu nhiệm thêm một thời gian là ba tháng.

9.2.- Vì tình hình sinh hoạt đặc biệt và gặp nhiều khó khăn : Ban ĐạiDiện Cộng Đồng được phép lưu nhiệm một thời gian tối đa là sáu tháng với Sự chấp thuận của Hội Đồng Các Đoàn thể.

9.3.- Trong trường hợp cần phải LƯU NHIỆM, Hội Đồng các Đoàn Thể có trách nhiệm triệu tập một Phiên họp khoáng đại trước hạn kỳ một (1) tháng để trình bày lý do có quyết định LƯU NHIỆM.

Điều 10.- NHIỆM KỲ.

Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California gồm : BAN CHẤP HÀNH và BAN GIÁM SÁT là ba (3) năm. CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH chỉ được đảm nhiệm tối đa là hai (2) nhiệm kỳ, còn các chức vụ khác thì không có giới hạn.

PHẦN THỨ HAI : HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH

CHƯƠNG III : THÀNH PHẦN và NHIỆM VỤ.

ĐIỀU11.- NGUYÊN TẮC CĂN BẢN.

Cộng Đồng Việt Nam Bắc California lấy nguyên tắc DÂN CHỦ, TƯƠNG KÍNH, KỶ LUẬT TỰ GIÁC và TINH THẦN BẤT VỤ LỢI làm căn bản cho mọi sinh hoạt trong Cộng đồng.

Điều 12.- NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH.

BAN CHẤP HÀNH gồm một liên danh có từ năm (5) đến bảy ( 7) người do một vị thụ ủy đứng đầu để lo mọi thủ tục hành chánh và được bầu cử trực tiếp, kín trong một cuộc phổ thông đầu phiếu.

Ban Chấp Hành đảm nhận trách nhiệm điều hành, nghiên cứu và đề nghị kế hoạch xây dựng cộng đồng.

Thực hiện những kế hoạch sau khi được sự chấp thuận của Ban Đại diện Cộng Đồng.

Điều 13.- THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH.

Sau khi đắc cử Liên Danh trúng cử sẽ họp và phân nhiệm với nhau những chức vụ sau :

 • 01 Chủ Tịch Ban Chấp Hành.
 • 01 Đệ nhất phó chủ tịch hay Phó chủ Tịch Nội Vụ.
 • 01 Đệ nhị phó chủ tịch hay Phó Chủ Tịch Ngoại vụ.(nên chọn người có khả năng Anh ngữ )
 • 01 Tổng thư ký .
 • 01 Thủ quỹ.
 • 01 phó Tổng thư ký ( nếu liên danh có 7 người ).
 • 01 Uy viên Đặc nhiệm (và một số ủy viẹn khác tùy theo nhu cầu )

Điều 14.- Để tránh những hành động có tính cách độc tài, độc đoán, phản dân chủ của bất cứ thành viên nào trong Ban Chấp Hành, điều 15 quy định như sau: BAN CHẤP HÀNH có quyền biểu quyết THAY ĐỔI CHỨC VỤ của bất cứ thành viên nào trong Ban Chấp Hành theo tỷ lệ hai phần ba (2/3) số thành viên hiện diện của Liên Danh đắc cử. Các thành viên không đến tham dự phiên họp phải viết giấy Uỷ quyền cho một thành viên khác của Ban Chấp Hành với đầy đủ quyền hạn quy định. Các phiếu trắng được kể như PHIẾU BẤT TÍN NHIỆM. Kết qủa buổi họp phải được thông báo chính thức cho BAN GIÁM SÁT và HỘI ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ rõ.

ĐIỀU 15.- Trong trường hợp chưa gỉải quyết được vấn đề theo điều 15 thì BAN GIÁM SÁT được yêu cầu triệu tập một phiên họp gồm : BAN CHẤP HÀNH, BAN GIÁM SÁT và HỘI ĐỒNG CÁC ĐOÀN THỂ để giải quyết. Kết quả của phiên họp phải có một quyết định :

 • Nếu CÒN TÍN NHIỆM: Số phiếu đạt được phải là qúa bán ( >1/ 2) số thành viên hiện diện trong phiên họp.
 • Nếu BẤT TÍN NHIỆM : số phiếu đạt được phải là hai phần ba (2/3) số thành viên hiện diện trong phiên họp.

Điều 16.- Chủ Tịch BAN CHẤP HÀNH cũng là CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG, hành sử quyền hạn chỉ huy tổng quát. ( Có thể gọi tắt là Chủ tịch / CĐVN/BCL)

 • Tổng thư ký hành sử quyền hạn, thi hành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước các vị Chủ Tịch và hai phó Chủ Tịch.
 • Các thành viên trong Ban Chấp Hành phải chịu trách nhiệm trước Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, Hội Đồng các Đoàn thể và tập thể Cộng Đồng.

Điều 17.- Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Chấp Hành được xác minh trong NỘI QUY sinh hoạt riêng của Ban Chấp Hành.

Điều 18.- THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT.

Ban Giám Sát gồm ba (3) người được bầu cử theo thể thức đơn danh trực tiếp và kín trong một cuộc phổ thông đầu phiếu cùng với Ban Chấp Hành. Nguyên tắc quy định: Đơn danh nào đắc cử với số phiếu cao nhất sẽ là CHỦ TỊCH BAN GIÁM SÁT. Tuy nhiên chức vụ Chủ Tịch hay những chức vụ khác cũng có thể sắp xếp theo sự đồng thuận của những đơn danh đắc cử. Ban Giám Sát tổ chức như sau :

 • 01 Chủ Tịch.
 • 02 Ủy viên.

ĐIỀU 19 .- NHIỆM VỤ BAN GIÁM SÁT.

Ban Giám sát có nhiệm vụ giám sát mọi hành động của Ban Chấp hành,Hội Đồng các Đoàn thể nhưng không có quyền giải tán những cơ chế này. Ngoài ra Ban Giám Sát còn có những nhiệm vụ và quyền hạn sau :

 • Là Giám Sát viên trong những phiên họp của Cộng Đồng.
 • Giám sát không để Ban Chấp Hành hoạt động ngoài lập trường chủ trương, đường lối và thủ tục đã được đề ra trong Bản Điều lệ.
 • Kiểm soát kế toán.
 • Đề nghị triệu tập Hội đồng các Đoàn thể hay Hội Nghị Khoáng Đại để trình bày các sai phạm với đầy đủ dữ kiện và bằng chứng của các thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng.
 • Có quyền bỏ phiếu TÍN NHIỆM hay BẤT TÍN NHIỆM các thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng (theo điều 15).
 • Có quyền đề nghị các biện pháp kỷ luật đối với các thành viên trong Ban Giám sát lên Hội Đồng các Đoàn Thể.

Điều 20 .- HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CÁC ĐOÀN THỂ.

Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn thể hay gọi tắt là Hội Đồng các Đoàn thể là một Ủûy ban gồm đại diện chính thức của các Đoàn thể thuộc Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, có lập trường chính trị phù hợp và cùng tham gia sinh hoạt với Ban Đại Diện Cộng Đồng. Mỗi khi có đề nghị triệu tập phiên họp khoáng đại thì Hội Đồng các Đoàn thể sẽ đề cử một vị CHỦ TỌA.

Điều 21 .- Các Đoàn thể có đường lối sinh hoạt riêng nhưng phải công nhận, tôn trọng và thi hành Bản Điều lệ của Cộng Đồng.

Điều 22.- Đại diện của Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ chức v.v. khi tham dự các phiên họp quan trọng, nếu không phải là vị Chủ tịch hay Hội trưởng đều phải có giấy đề cử chính thức của đơn vị mình. Các đơn vị không cử Đại diện 3 lần liên tiếp trong các phiên họp được mời coi như tự ý rút tên khỏi Hội Đồng các Đoàn Thể.

Điều 23 .- Hội Đồng Đại Diện các Đoàn thể phải được trình diện và được công nhận bằng một Phiên Họp Khoáng Đại của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California.

Điều 24 .- Khi cần sự biểu quyết thì các đơn vị có từ hai mươi (20) đoàn viên trở xuống có một (1) lá phiếu và các đơn vị có trên 20 đoàn viên có hai (2) lá phiếu.

Điều 25 .- Khi các Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ chức. v.v. có sự thay đổi người đại diện, phải thông báo cho Ban Chấp Hành bằng văn thư chính thức và kèm theo giấy đề cử người thay thế càng sớm càng tốt .

Điều 26 .- Hội Đồng Đại Diện các Đoàn thể có nhiệm vụ xét duyệt đường lối sinh hoạt, các dự án, kế hoạch do Ban Chấp hành; Ban Giám Sát hay các Đoàn thể đề nghị.

Điều 27 .- Hội Đồng Đại Diện các Đoàn thể là cơ cấu làm việc có định kỳ [ do Nội qui ấn định ]. Trong trường hợp có những mâu thuẫn trầm trọng không thể giải quyết được về đường lối, chủ trương, chính sách thì phải triệu tập Hội Nghị Khoáng Đại để giải quyết.

Điều 28.- HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI.

Hội Nghị Khoáng Đại được triệu tập khi có biến cố bất thường và nghiêm trọng mà ba cơ chế: Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và Hội Đồng Đại Diện các Đoàn thể không thể phối hợp giải quyết được.

Điều 29 .- HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI là một phiên họp mở rộng của Cộng Đồng để làm trọng tài giải quyết những khúc mắc hay đóng góp ý kiến, quyết định một vấn đề có tầm mức rộng lớn, ảnh hưởng chung cho sinh hoạt Cộng Đồng cũng như có thẩm quyền thay đổi cơ cấu Ban Đại Diện Cộng Đồng nếu thấy cần thiết.

Điều 30 .- THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI.

Hội nghị Khoáng Đại bao gồm thành viên của : Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, Hội Đồng Đại Diện các Đoàn thể và các đồng hương tham dự.

Điều 31 .- Hội nghị Khoáng Đại sẽ đựợc điều khiển bởi Một ban Điều hợp gồm:

 • 01 Đại diện Ban Chấp Hành.
 • 01 Đại diện Ban Giám Sát.
 • 01 Đại diện Hội Đồng Đại Diện các Đoàn thể.
 • 01 Đại diện Nhân sĩ.
 • 01 Thư ký đoàn [ gồm ít nhất 2 người ]

Các vị Đại diện này được mời điều hợp ngay trong hội nghị và tự đề cử người điều khiển.

CHƯƠNG IV HÌNH THỨC VĂN THƯ

Điều 32.- Tất cả các văn thư, giấy tờ cuả Ban Đại Diện Cộng Đồng và các Hội đoàn, Đoàn thể v.v. sinh hoạt trong Cộng Đồng nên thống nhất một khuôn mẫu như sau : HUY HIỆU ĐƠN VỊ – TIÊU ĐỀ VĂN THƯ – CON DẤU.

ĐIỀU 33 .- HUY HIỆU CỘNG ĐỒNG như đã nói ở điều 4/4.4 luôn luôn ở bên góc trái trên của văn thư.

Điều 34 .- TIÊU ĐỀ VĂN THƯ.( LETTER HEAD ) đề nghị :

 • Dòng thứ 1 .- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California.
 • Dòng thứ 2 .- Ban Đại Diện Cộng Đồng, Ban chấp hành, Ban Giám sát, Hội Đồng Các Đoàn thể, hay tên của Hội Đoàn, Đoàn thể. v.v. .
 • Dòng thứ 3 .- Địa chỉ ( tuỳ theo cơ chế ).
 • Dòng thứ 4 .- Điện thoại ( ) Điện thư ( ).
 • Dòng thứ 5 .- E.Mail ( ).

Điều 35 .- PHẦN KẾT VĂN THƯ.

 • Làm tại ngày tháng năm .
 • TM Ban Đại Diện Cộng Đồng.
 • TM Ban Chấp hành.
 • TM Ban Giám Sát .
 • TM Hội Đồng Các Đoàn Thể.
 • CHỨC VỤ :
  • CHỦ TỊCH ( Nếu là BĐD,Hội Đoàn, Đoàn thể v,v. . )
  • CHỦ TỌA ( Nếu là Hội Đồng các Đoàn thể )
  • TRƯỞNG BAN ( nếu là Ban Giám Sát )
 • KÝ TÊN ( Ghi rõ Họ Tên người ký ).

Điều 36 .- CON DẤU ĐƠN VỊ

Tất cả các văn thư chính thức của Ban Đại Diện Cộng Đồng hay các Đơn vị sinh hoạt trong Cộng Đồng có đóng con dấu của đơn vị mình mới được coi là hợp lệ và mới có hiệu lực thi hành.

Con dấu của Cộng đồng được mô tả ở điều 5/5.5 chương II là tài sản riêng của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California,không một tổ chức hay cá nhân nào được sử dụng ngoài Ban Đại Diện Cộng Đồng. Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California dành quyền truy tố trước pháp luật bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cắt dán hoặc sử dụng Tiêu đề củng như con dấu của Cộng Đồng.

CHƯƠNG V TÀI SẢN VÀ TÀI CHÁNH.

Điều 37 .- TÀI SẢN.

Tài sản của Cộng Đồng bao gồm bất động sản như : nhà cửa,văn phòng, bàn ghế, sổ sách, trang thiết bị văn phòng v.v. . dụng cụ, tài khoản, ngân khoản, trương mục trong ngân hàng. Ngoài ra tài sản của Cộng Đồng còn có: Danh hiệu, danh xưng của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California đã được đăng bạ với Chính Quyền cùng Con dấu và đã được công nhận.

Điều 38 .- Tài sản của Công Đồng là cuả chung, không một ai được thủ đắc làm của riêng. Tài sản của Cộng Đồng phải được bàn giao ngay sau khi lễ bàn giao chức vụ Chủ Tịch của mỗi nhiệm kỳ Ban Đại Diện.

Điều 39 .- TÀI CHÁNH.

Tài chánh của Cộng Đồng có được:

 • Do các Hội Đoàn,Đoàn thể, Cơ Quan hoặc ân nhân trao tặng.
 • Do gây quỹ.
 • Do Đồng hương yểm trợ.

Điều 40 .- CHI TIÊU.

Mọi chi tiêu đều phải rõ ràng, minh bạch bằng các văn kiện và hóa đơn Mọi chi phiếu xuất đều phải có hai (2) chữ ký: một của Chủ Tịch hay một thành viên được ủy nhiệm và một củaThủ Quỹ.

Sổ sách kế tóan phải rõ ràng và sẵn sàng trình bày (có mặt ít nhất là Ban Chấp Hành) nếu có sự yêu cầu chính đáng.

Ngoài những khoản chi thường xuyên như tiền thuê mướn cơ sở. Mức chi tiêu được ấn định như sau:

 • Dưới $500.00 ( năm trăm ) do Chủ Tịch, Phó chủ Tịch,Tổng thư ký chuẩn chi.
 • Từ $500.00 đến $1,000.00 do Chủ Tịch hay Phó chủ Tịch được ủy nhiệm chuẩn chi.
 • Từ $1,001.00 trở lên phải được Ban Chấp Hành đồng thuận, Chủ Tịch mới chuẩn chi.

Điều 41 .- BÁO CÁO TÀI CHÁNH.

Báo cáo tài chánh phải được thực hiện ít nhất 2 tháng một lần.

PHẦN THỨ BA : HỆ THỐNG CHẾ TÀI VÀ THAY ĐỔI.

CHƯƠNG VI CHẾ TÀI

Điều 42 .- Tuyệt đối cấm các thành viên trong cơ chế Cộng Đồng không được chỉ trích, lăng mạ các thành viên khác trên báo chí, tạp chí, hệ thống truyền thanh, truyền hình, lưới thông tin toàn cầu. Mọi chỉ trích, phê bình, cáo buộc phải được thông báo nội bộ trước với những bằng cớ xác thực.

Điều 43 .- Mọi thành viên trong Cộng Đồng phải bảo vệ danh dự Cộng Đồng,không được làm những hành động phương hại đến uy tín và quyền lợi của Cộng Đồng.

Điều 44 .- Trong sinh hoạt Cộng Đồng mọi hành vi chửi bới thô tục, bạo hành mang tính cách khủng bố , xúc phạm đến thân thể người khác hoặc hành vi bao che những hành động nêu trên đều bị nghiêm cấm và cương quyết chuyển đến chính quyền để được xét xử theo luật lệ Hoa Kỳ.

Điều 45 .- Các thành viên vi phạm một trong các chi tiết của điều 44 sẽ bị chế tài gồm một hay nhiều biện pháp sau :

 • Cảnh cáo.
 • Ngưng sinh hoạt có thời hạn trong các cơ cấu tổ chức Cộng Đồng.
 • Giải nhiệm.

Các thành viên bị đề nghị chế tài có quyền tự biện hộ. Các biện pháp chế tài có thể được phổ biến trên các hệ thống truyền thông, báo chí tùy theo quyết định của Ban Đại Diện Cộng Đồng.

Điều 46 .- Các biện pháp chế tài sẽ tiến hành theo thể thức sau :

 • Họp cơ cấu liên hệ để thành lập Hội Đồngnkỷ luật xét xử, đề nghị và biểu quyết các hình thức kỷ luật.
 • Các trường hợp vi phạm trầm trọng sẽ được đưa ra Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn thể xem xét, biểu quyết và áp dụng các hình thức kỷ luật.
 • Hình thức kỷ luật phải được 2/3 tổng số đại diện các Đoàn thể tham dự chấp thuận mới có hiệu lực.

CHƯƠNG VII THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Điều 47 .- Khi một thành viên trong Ban Chấp hành không thể tiếp tục công tác vì lý do: - Sức khoẻ - Tự ý từ nhiệm - hay bị bất tín nhiệm thì các thành viên còn lại sẽ họp để sắp xếp nhân sự lại.

Điều 48 .- Trong trường hợp có qúa bán số thành viên Ban Chấp Hành không thể tiếp tục công tác vì bất cứ lý do gì thì Ban Giám Sát có trách nhiệm đề nghị Hội Đồng Các Đoàn Thể triệu tập một phiên họp gồm:

 • Các thành viên còn lại của Ban Chấp Hành
 • Ban Giám Sát
 • Hội Đồng các Đoàn thể để bổ sung nhân sự.

Việc bổ sung nhân sự có thể như sau :

 • Nếu thời gian của nhiệm kỳ còn dưới một năm thì không cần bổ sung.
 • Nếu thời gian của nhiệm kỳ còn hơn một năm thì cần phải bổ sung hoặc thay thế.

CHƯƠNG VIII THAY ĐỔI CƠ CẤU .

ĐIỀU 49.- Nếu vì nhu cầu sinh hoạt và mở rộng địa bàn hoạt động, tổ chức của cộng đồng có thể thay đổi cơ cấu. Trong trường hợp đó thì Ban Đại diện Cộng Đồng phải triệu tập một phiên họp khoáng đại để họp bàn và quyết định.

CHƯƠNG IX TU CHÍNH ĐIỀU LỆ.

Điều 50 - CÁC ĐIỀU CĂN BẢN VỀ: LẬP TRƯỜNG - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH và NGUYÊN TẮC SINH HOẠT DÂN CHỦ KHÔNG ĐƯỢC TU CHÍNH.

Điều 51 .- Các điều khoản khác có thể được tu chính nếu có 2/3 số thành viên Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, Hội Đồng Đại Diện các Đoàn thể yêu cầu. Ban Đại Diện Cộng Đồng có bổn phận :

 • Thông báo rộng rãi Điều lệ dự trù thay đổi trên các phương tiện truyền thông, báo chí.
 • Triệu tập phiên họp Hội Nghị Khoáng Đại để lấy quyết định.
 • Điều lệ thay đổi phải được ít nhất 2/3 tổng số tham dự viên chấp thuận mới có hiệu lực.

Ban Đại Diện Cộng Đồng có quyền tạm thời giải thích những điều khoản mới chưa được đề cập trong Điều Lệ cho tới khi thực hiện xong thủ tục tu chính Điều lệ.

PHẦN THỨ TƯ : GIẢI THỂ.

CHƯƠNG X CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM GIẢI THỂ.

Điều 52 .- Ban Đại Diện Cộng Đồng không thể bị giải tán dưới bất cứ áp lực nào.

Điều 53 .- Trong trường hợp đại đa số người Việt Nam tị nạn cộng sản không còn tha thiết với Cộng Đồng và hoàn toàn chấp nhận hội nhập với Cộng Đồng địa phương thì Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, Hội Đồng các Đoàn Thể phối hợp triệu tập Hội Nghị Khoáng Đại để Hội nghị quyết định.

Điều 54 .- Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California chỉ có thể bị giải thể do một HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI và việc giải thể phải được sự chấp thuận của 3/4 tổng số tham dự viên.

CHƯƠNG XI ỦY BAN THANH LÝ.

Điều 55 .- Khi có quyết định giải thể Ban Đại Diện Cộng Đồng thì Hội Nghị Khoáng Đại phải thành lập ngay ỦY BAN THANH LÝ để thanh lý tài sản theo đúng thủ tục pháp lý.

Điều 56 .- Thành phần Uûy Ban Thanh Lý gồm :

 • 01 Trưởng Ban Thanh lý.
 • 01 Kế toán Viên.
 • 01 Thủ Qũy.
 • 01 Thư Ký.
 • Ban Giám sát gồm từ 2 đến 3 người.

CHƯƠNG XII THANH LÝ TÀI SẢN.

Điều 57 .- Tài sản của Cộng Đồng sau khi thanh lý sẽ được chuyển tặng cho các cơ quan thiện nguyện KHÔNG CỘNG SẢN và phù hợp với luật lệ địa phương.

PHẦN THỨ NĂM : THI HÀNH.

ĐIỀU 58 .- Bản Điều lệ này gồm năm phần, mười hai chương, năm mười tám điều đã được Ủy Ban Soạn thảo Điều lệ thực hiện và đệ trình HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI tại: San Jose, California, ngày tháng năm để biểu quyết chấp thuận .

Bản ĐIỀU LỆ này THAY THẾ và HỦY BỎ các văn kiện khác đã ấn hành trước đây có NỘI DUNG KHÁC.

Bản ĐIỀU LỆ này được phổ biến rộng rãi đến tất cả Đồng hương tị nạn Cộng Sản tại miền Bắc California QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN ẤN LOÁT và TRUYỀN THÔNG.

Bản ĐIỀU LỆ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

TM BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
Chủ tịch Ban Chấp hành

Phạm Hữu Sơn

Làm tại San Jose, ngày 31 tháng 12 năm 2003
Chủ tọa Đoàn

THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO

 • ÔNG PHẠM HỮU SƠN
 • ÔNG TRẦN TRÍ
 • ÔNG NGUYỄN NGỌC TIÊN
 • ÔNG THOMAS NGUYỄN
 • ÔNG LÊ VĂN SẮC
 • ÔNG TRƯƠNG NGỌC MỸ
 • ÔNG TRƯƠNG NGỌC HIỆP
 • ÔNG TRẦN PHƯỚC
 • ÔNG LÝ TUẤN

---------------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

All contents © 2009. vietlist.us. All rights reserved

paper