tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction
Level K2

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.math  math  math  math  math  math  math  plus  math  math  

7 + 2 =math  plus  math  math  

1 + 2 =math  plus  math  math  math  math  math  math  

1 + 6 =math  math  math  math  plus  math  math  math  math  math  

4 + 5 =math  math  math  math  

4 - 1 =math  math  math  math  math  math  math  

7 - 6 =math  math  math  math  math  math  

6 - 3 =math  math  math  math  math  math  math  math  

8 - 7 =  


---------o0o---------


Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
14 + 16 = 30 unhappy
15 + 13 = 28 unhappy
3.25 + 1.5 = 4.75 unhappy
2.25 + 79 = 81.25 unhappy
17 - 24 = -7 unhappy
1 - = 1 unhappy
-2020-08-14 - Word Problem B - = -2020 unhappy
- = 0 Rose

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 292

Visistors: 16929

bottom