tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction
Level B - No Calculator Please.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.   16
+ 46
  


   52
+ 43
  


   40
+ 22
  


   52
+ 32
  


  56
- 35
  


  76
- 46
  


  72
- 64
  


  50
- 49
  


  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
17 + 23 = 40 unhappy
21 + 24 = 45 unhappy
21 + 26 = 47 unhappy
15 + 19 = 34 unhappy
154 - 22 = 132 unhappy
150 - 25 = 125 unhappy
160 - 16 = 144 unhappy
270 - 30 = 240 unhappy

----------o0o---------


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 4367

Visistors: 2007

bottom