tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction
Level B - No Calculator Please.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.   37
+ 59
  


   46
+ 25
  


   20
+ 73
  


   19
+ 43
  


  33
- 30
  


  70
- 43
  


  77
- 56
  


  60
- 59
  


  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
37 + 59 = 96 unhappy
46 + 25 = 71 unhappy
20 + 73 = 93 unhappy
19 + 43 = 62 unhappy
33 - 30 = 3 unhappy
70 - 43 = 27 unhappy
77 - 56 = 21 unhappy
60 - 59 = 1 unhappy

----------o0o---------


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 6338

Visistors: 36942

bottom