tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction
Level K1

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.math  plus  math  math  math  

1 + 3 =math  plus  math  

1 + 1 =math  plus  math  math  

1 + 2 =math  math  plus  math  

2 + 1 =math  math  math  math  math  

5 - 4 =math  math  math  math  math  

5 - 2 =math  math  math  math  

4 - 2 =math  math  math  math  math  

5 - 3 =  


---------o0o---------


Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
2 + 3 = 5 unhappy
3 + 7 = 10 unhappy
7 + 6 = 13 unhappy
4 + 3 = 7 unhappy
9 - 8 = 1 unhappy
7 - 6 = 1 unhappy
10 - 3 = 7 unhappy
10 - 5 = 5 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 1367

Visistors: 39120

bottom