tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction
Level B - No Calculator if you can.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- Hit "See your Results..."*** 10 + 4 =*** 4 + 5 =*** 1 + 8 =*** 9 + 10 =*** 10 - 9 =*** 6 - 1 =*** 5 - 3 =*** 4 - 1 =  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
10 + 4 = 14 unhappy
4 + 5 = 9 unhappy
1 + 8 = 9 unhappy
9 + 10 = 19 unhappy
10 - 9 = 1 unhappy
6 - 1 = 5 unhappy
5 - 3 = 2 unhappy
4 - 1 = 3 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 819

bottom