tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Law Of Cosines.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.

Review: Law Of Cosines.


Triangle


a2 = b2 + c2 - 2bc cos A
b2 = a2 + c2 - 2ac cos B
c2 = a2 + b2 - 2ab cos C

A + B + C = 180°

---------o0o---------

Do the following problem:


If A = 88°; a = 62; and b = 20, find:

B : ° 

C : ° 

c :  

---------o0o---------


  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
A 2 unhappy
a 9 unhappy
b 1 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 16903

A = 88 B = 18.8 C = 73.2 a = 62 b = 20 c = 59.4

bottom